Download  Print this page

Advertisement

62
Headset PTT Bluetooth
Turvallisuus
Ohjeita vanhemmille
Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin
huolellisesti ennen käyttöä!
Kerro ohjeet myös lapsille ja selvitä,
mitä mahdollisia vaaroja Bluetooth-
kuulokkeen käyttöön voi liittyä!
Noudata paikallisia ohjeita
ja määräyksiä Bluetooth-
kuuloketta käyttäessäsi.
Kuulokkeen käyttöä on ra-
joitettu esim. lentokoneis-
sa, huoltoasemilla,
sairaaloissa ja autolla ajet-
taessa.
Kuuloke saattaa häiritä
terveydenhuollon laittei-
den, kuten kuulolaitteiden
ja sydämentahdistimien
toimintaa. Bluetooth-kuu-
lokkeen ja tahdistimen vä-
lisen etäisyyden on oltava
vähintään 20 cm. Pidä
Bluetooth-kuuloketta sitä
korvaa vasten, joka on
kauempana tahdistimes-
ta. Lisätietoja saat lääkä-
riltäsi.
Pidä kuuloke lasten ulottu-
mattomissa! Kuulokkeen
osia ei saa joutua lasten
käsiin.
®
(fi)
Verkkolaitteessa annet-
tua jännitettä (V) ei saa
ylittää. Laturi saattaa vau-
rioitua käytettäessä korke-
ampaa jännitettä.
Laitetta ei saa heittää
avotuleen.
Käytä ainoastaan
Siemensin alkuperäisiä
latureita. Muussa tapauk-
sessa seurauksena saat-
taa olla huomattavia
terveydellisiä haittoja tai
laitevaurioita. Vääränlai-
nen akku saattaa esimer-
kiksi räjähtää.
Vain Siemensin valtuutta-
ma huolto saa avata Blue-
tooth-kuulokkeen ja
vaihtaa akun. Puhelimeen
ei saa tehdä minkäänlaisia
muutoksia, muutoin takuu
ei ole voimassa.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: