Download  Print this page

Advertisement

58
Headset PTT Bluetooth
2. Start søgefunktionen på din
mobiltelefon. Læs i
betjeningsvejledningen til din
mobiltelefon, hvordan du gør.
3. Hvis mobiltelefonen finder
headsættet, vises dette på
mobiltelefonens display
under navnet
HHB-700.
Hvis din mobiltelefon ikke finder head-
sættet i løbet af 3 minutter, skal du ak-
tivere søgefunktionen igen (Gentag
trin 1).
4. Indtast adgangskoden (PIN-
koden) for headsættet på mo-
biltelefonen, hvis du bliver
bedt om det:
0000
Dit Bluetooth headsæt er nu
tilmeldt din mobiltelefon.
Samtale
Det er en forudsætning for at fø-
re en samtale med headsættet,
at headsættet er tændt (se til
venstre) og at headsættet er til-
meldt en mobiltelefon (s. 57).
De betjeningsforløb, der beskri-
ves i det følgende, gælder kun
for Siemens mobiltelefoner.
Forløbet for mobiltelefoner fra
andre producenter kan være
anderledes.
®
(da)
Følgende symboler anvendes til
at forklare betjeningen:
b
• En dårlig signalkvalitet kan medfø-
re, at samtalen bliver afbrudt.
• Hvis mobiltelefonen ikke har nogen
forbindelse til nettet, hører du et
bipsignal, der gentager sig, i
headsættet.
• Hvis forbindelsen mellem
Bluetooth headsættet og mobiltele-
fonen afbrydes i flere sekunder un-
der en samtale, kan du kun
fortsætte samtalen via mobiltelefo-
nen.
Stemmestyret opkald
Du kan kun vælge telefonnumre
ved at sige et navn. Det kræver,
at du for hvert telefonnummer
gemmer en stemmeoptagelse af
navnet i mobiltelefonens adres-
sekartotek. Se mobiltelefonens
betjeningsvejledning.
Denne funktion understøttes ik-
ke af alle mobiltelefoner.
1. Tryk kort på ptt-knappen.
Funktion, der er afhængig af
netudbyderen. Der skal
eventuelt tegnes et separat
abonnement på funktionen.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: