Download  Print this page

Advertisement

78
Headset PTT Bluetooth
2. Aktivera sökläget på
mobiltelefonen. Läs även
tipsen i mobiltelefonens
användarguide.
3. Om mobiltelefonen hittar
headsetet visas headsetets
namn på mobiltelefonens
display i listan med apparat-
namn.
HHB-700
Om telefonen inte hittat headsetet in-
om tre minuter, måste du återaktivera
sökningsläget (upprepa steg 1).
4. Mata in lösenordet (PIN) för
headsetet i mobiltelefonen
om du uppmanas till detta:
0000
Nu känner mobiltelefonen igen
Bluetooth Headset.
Ringa
För att du ska kunna använda
headsetet när du ringer måste
du ha slagit på det (se vänster)
och headsetet och mobiltelefo-
nen måste ha känt av varandra
(s. 77).
De tillvägagångssätt som be-
skrivs nedan gäller endast för
Siemens mobiltelefoner. Andra
tillvägagångssätt kan gälla för
telefoner av andra fabrikat.
®
(sv)
Följande symboler används i an-
vändarguiden:
b
• En dålig signalkvalitet indikerar att
samtalet kan komma att avbrytas.
• Om mobiltelefonen inte har kontakt
med nätet hör du en upprepande
pipsignal i headsetet.
• Om Bluetooth-anslutningen till mo-
biltelefonen avbryts längre än
5 sekunder under ett samtal kan du
endast fortsätta samtalet på
mobiltelefonen.
Röstringning
Du kan ringa upp nummer ge-
nom att säga ett namn. För att
det ska fungera måste varje tele-
fonnummer lagras med en in-
spelning av namnet i telefonbo-
ken. Läs även mobiltelefonens
användarguide.
Denna funktion stödjs inte av
alla mobiltelefoner.
1. Tryck kort på svarsknappen.
Funktion beroende på ope-
ratör, ev. krävs att du regist-
rerar den innan du kan
använda den.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: