Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

Ogranicznik głębokości
Rys.2
Jeżeli zszywki są wprowadzane zbyt głęboko lub zbyt
płytko, wyreguluj głębokość za pomocą nakrętki u dołu
narzędzia. Aby zwiększyć głębokość, obracaj śrubę w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby
zmniejszyć głębokość, obracaj śrubę w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Pamiętaj, że
nakrętka musi być obracana w odstępach co 180° (1/2
obrotu) tak, aby rowek na nakrętce był ustawiony
równolegle względem zasobnika.
UWAGA:
Jeżeli odległość pomiędzy końcem narzędzia (A) a
materiałem wynosi ponad 2 mm, narzędzie nie
będzie
działać,
zabezpieczająca
dostatecznym stopniu, aby je uruchomić.
Rys.3
System bezpieczeństwa
Rys.4
Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić
działanie
wszystkich
Narzędzia nie wolno uruchamiać, jeżeli tylko język
spustowy przełącznika jest pociągnięty lub jeżeli tylko
dźwignia zabezpieczająca jest dociśnięta do drewna. Do
rozpoczęcia pracy niezbędne jest spełnienie OBU tych
warunków. Sprawdź narzędzie pod kątem ewentualnego
nieprawidłowego działania, włączając je bez obciążenia
pamiętając o tym, aby nie było skierowane na ciebie lub
jakiekolwiek osoby znajdujące się w pobliżu.
UWAGA:
Istnieje możliwość, że narzędzie uruchomi się na
chwilę, gdy zostanie pociągnięty tylko język
spustowy. Nie oznacza to żadnego problemu. W
takiej
sytuacji
narzędzie nie było skierowane na ciebie lub
jakiekolwiek osoby znajdujące się w pobliżu.
Zwolnij i ponownie pociągnij za język spustowy,
aby się
upewnić,
sprawnie działa.
Szybka wskaźnika
Rys.5
Po lewej stronie narzędzia (patrząc od przodu) znajduje
się szybka wskaźnika. Skorzystaj z niej, aby sprawdzić,
czy w zasobniku znajdują się zszywki. Jeżeli przez
szybkę nie widać zszywek, napełnij nimi zasobnik.
MONTAŻ
UWAGA:
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
związanych z obsługą narzędzia należy koniecznie
upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy
akumulator został wyjęty.
ponieważ
nie
jest
wciśnięta
systemów
bezpieczeństwa.
musisz
tylko
pamiętać,
że
system
zabezpieczeń
Zszywki
Obchodź się ostrożnie ze zszywkami i ich
opakowaniem. Niewłaściwe obchodzenie się ze
zszywkami może powodować ich wyginanie, co z
kolei prowadzi do problemów z ich podawaniem
lub ich zakleszczania.
Unikaj
wilgotnym lub ciepłym miejscu i nie wystawiaj ich
na
słonecznego.
Nie używaj nigdy zszywek, które wyglądają na
uszkodzone,
skorodowane.
Ładowanie zszywek
Rys.6
dźwignia
Wciśnij sprężynę płytkową w tylnej części podzasobnika
w
i przesuń podzasobnik do tyłu.
Załaduj zszywki do zasobnika głównego końcówkami
skierowanymi do góry tak, jak pokazano na ilustracji.
Ponownie przesuń podzasobnik do przodu.
Rys.7
Aby zablokować podzasobnik na miejscu, wepchnij go,
równocześnie naciskając sprężynę płytkową z tyłu
podzasobnika.
Rys.8
UWAGA:
Pamiętaj zawsze o zablokowaniu podzasobnika, w
przeciwnym
spowodować problemy.
Gdy zasobnik jest napełniony, narzędzie jest
skierowane w dół, a podzasobnik jest otwarty,
zszywki mogą wypaść, stwarzając zagrożenie dla
osób lub uszkadzając przedmioty znajdujące się
pod nimi. Pamiętaj o tym zwłaszcza podczas
wykonywania prac na większych wysokościach.
aby
DZIAŁANIE
Wbijanie zszywek
Rys.9
Umieść narzędzie na materiale, który ma być połączony
zszywkami tak, aby przednia i tylna część narzędzia
stykała się z powierzchnią materiału. Nie przechylaj
narzędzia w prawo lub w lewo. Trzymaj mocno
narzędzie, dociskając je do materiału. Następnie
pociągnij za język spustowy, aby wbić zszywki.
Jeżeli zszywki są wbijane zbyt płytko, naciśnij głowicę
narzędzia tak, jak pokazano na ilustracji i spróbuj
ponownie. Jeżeli zszywki są nadal wbijane zbyt płytko,
wyreguluj głębokość, obracając nakrętkę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zajrzyj do
rozdziału "Regulacja głębokości"
12
przechowywania
działanie
bezpośredniego
pogięte,
razie
zszywki
zszywek
w
bardzo
promieniowania
zardzewiałe
lub
mogą
wypaść
i

Advertisement

loading