Download  Print this page

Popis Funkcie - Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nikdy nemarte jej účel zaistením dozadu alebo
zatlačením rukou.
13. Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnou páčkou.
Pravidelne
bezpečnostnej páčky.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
PRE JEDNOTKU
AKUMULÁTORA
1.
Pred
použitím
prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky
na
(1)
nabíjačke
akumulátore a (3) produkte používajúcom
akumulátor.
2.
Jednotku akumulátora nerozoberajte.
3.
Ak sa doba prevádzky príliš skráti, ihneď
prerušte prácu. Môže nastať riziko prehriatia,
možných popálením či dokonca explózie.
4.
V prípade zasiahnutia očí elektrolytom ich
vypláchnite
čistou
vyhľadajte lekársku pomoc. Môže dôjsť k
strate zraku.
5.
Keď
jednotku
konektory akumulátora vždy zakryte krytom
akumulátora.
6.
Jednotku akumulátora neskratujte:
(1)
Nedotýkajte
vodivým materiálom.
(2)
neskladujte jednotku akumulátora v obale
s inými kovovými predmetmi, napríklad
klincami, mincami a pod.
(3)
Jednotku akumulátora nevystavujte vode
či dažďu.
Skrat akumulátora môže spôsobiť veľký
tok prúdu, prehriate, možné popáleniny či
dokonca poruchu.
7.
Neskladujte nástroj ani jednotku akumulátora
na miestach s teplotou presahujúcou 50 ゚ C
(122 ゚ F).
8.
Jednotku akumulátora nespaľujte, ani keď je
vážne
poškodená
Jednotka
akumulátora
explodovať.
9.
Dávajte pozor, aby akumulátor nespadol alebo
nenarazil do niečoho.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
Rady pre udržanie maximálnej životnosti
akumulátora
1.
Akumulátor nabite ešte predtým, ako sa úplne
kontrolujte
funkčnosť
jednotky
akumulátora
akumulátorov,
vodou
a
okamžite
akumulátora
nepoužívate,
sa
konektorov
žiadnym
alebo
úplne
vydratá.
môže
v
vybije.
Vždy prerušte prácu s nástrojom a nabite
jednotku akumulátora, keď spozorujete nižší
výkon nástroja.
2.
Nikdy
akumulátora.
Prebíjanie skracuje životnosť akumulátora.
3.
Jednotku akumulátora nabíjajte pri izbovej
ENC004-1
teplote pri 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Pred
nabíjaním
vychladnúť.
4.
Nikel-metal-hydridovú jednotku akumulátora
nabite, ak ste ju nepoužívali dlhšie ako šesť
mesiacov.

POPIS FUNKCIE

si
POZOR:
(2)
Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja
vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok
akumulátora je vybratý.
Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora
Fig.1
Pred
akumulátora nástroj vždy vypnite.
Ak chcete kazetu akumulátora vybrať, vytiahnite
ochrannú krytku na nástroji a pri vyberaní uchopte
obe strany kazety.
Blok akumulátora vložíte tak, že zarovnáte jazýček
na bloku s drážkou v lôžku a nasuniete ho na
miesto. Krytku vtlačte naspäť na miesto. Pred
použitím nástroja vždy ochrannú krytku musíte
úplne nasadiť, inak kazeta akumulátora vypadne z
nástroja.
Kazetu akumulátora nevkladajte nasilu. Ak sa
nedá nasunúť ľahko, nevkladáte ho správne.
Prispôsobenie hĺbky
Fig.2
Ak svorky vbiehajú príliš hlboko alebo príliš plytko,
upravte hĺbku vrážania otočením matice na spodnej
časti nástroja. Otočením v smere pohybu hodinových
ručičiek dosiahnete hlbšie vrážanie svoriek. Otočením
proti smeru pohybu hodinových ručičiek dosiahnete
plytšie vrážanie. Pozor, maticu treba otáčať po 180°
prírastkoch
prebiehala rovnobežne so zásobníkom.
ohni
POZNÁMKA:
Ak je vzdialenosť medzi koncom nástroja (A) a
pripevňovaným materiálom viac ako 2 mm, nástroj
nebude fungovať, lebo bezpečnostná páčka
nebude nikdy stlačená dostatočne na činnosť
nástroja.
Fig.3
27
nenabíjate
plne
nechajte
jednotku
vložením
alebo
odstránením
(1/2
otočky),
aby
nabitú
jednotku
akumulátora
bloku
drážka
na
matici

Advertisement

loading