Download  Print this page

Popis Funkce - Makita T221D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nikdy nepotlačujte funkci pojistné páčky
zajištěním v zadní poloze nebo stisknutím
rukou.
13. Nikdy nemanipulujte s pojistnou páčkou.
Často kontrolujte řádnou funkci pojistné
páčky.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1.
Před
použitím
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíječce,
(2)
využívajícím baterii.
2.
Akumulátor nedemontujte.
3.
Pokud
se
příliš
akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. V
opačném případě existuje riziko přehřívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem,
vypláchněte je čistou vodou a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke
ztrátě zraku.
5.
Pokud
není
zakryjte svorky baterie krytem.
6.
Akumulátor nezkratujte:
(1)
Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2)
Akumulátor neskladujte v nádobě s jinými
kovovými předměty, jako jsou hřebíky,
mince, apod.
(3)
Nevystavuje akumulátor vodě a dešti.
Zkrat baterie může způsobit velký průtok
proudu, přehřívání, možné popáleniny a
poruchu.
7.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde může teplota překročit 50 ゚ C (122 ゚ F).
8.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážně
poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor
může v ohni vybuchnout.
9.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenaráželi.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajištění maximální životnosti
akumulátoru
1.
Akumulátor nabijte před tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud
si
povšimnete
nástroje,
vždy
akumulátor.
2.
Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor.
akumulátoru
si
baterii
a
(3)
zkrátí
provozní
akumulátor
používán,
sníženého
jej
zastavte
a
Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3.
Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v
rozmezí od 10 ゚ C do 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F).
Před nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
4.
Akumulátor typu NiMH (nikl metal hydrid) je
nutno dobít, pokud se nepoužívá po více než
šest měsíců.
ENC004-1

POPIS FUNKCE

POZOR:
Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.
přečtěte
Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1
výrobku
Před vložením nebo demontáží akumulátoru vždy
nástroj vypněte.
Při demontáži akumulátoru vysuňte montážní
doba
desku na nástroji, uchopte obě strany akumulátoru
a vytáhněte jej z nástroje.
Při instalaci akumulátoru vyrovnejte jazýček na
akumulátoru s drážkou ve skříni a zasuňte jej na
místo. Zasuňte zpět montážní desku. Dbejte, aby
před zahájením provozu nástroje byla montážní
deska úplně uzavřena, aby během provozu
nemohlo
vždy
akumulátoru z nástroje.
Při vkládání akumulátoru nepoužívejte příliš velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správně.
Nastavení hloubky
Fig.2
Jsou-li sponky umisťovány příliš hluboko nebo příliš
mělce, upravte hloubku otáčením matice na spodní
straně nástroje. Mají-li být sponky umisťovány hlouběji,
otáčejte maticí ve směru hodinových ručiček. Pokud
mají být umisťovány mělčeji, otáčejte maticí proti směru
hodinových ručiček. Nezapomeňte, že matice musí být
utahována v krocích po 180° (1/2 otáčky) tak, aby byla
drážka na matici umístěna rovnoběžně se zásobníkem.
POZNÁMKA:
Pokud vzdálenost mezi koncem nástroje (A) a
upevňovaným materiálem překračuje 2 mm,
nebude nástroj pracovat, protože bezpečnostní
páčka není zmáčknuta dostatečně k tomu, aby byl
nástroj uveden do chodu.
Fig.3
Bezpečnostní systém
Fig.4
výkonu
Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně
dobijte
funkční všechny bezpečnostní systémy. Nástroj se
nesmí uvést do chodu, pokud je pouze stisknuta spoušť
nebo pokud je pouze bezpečnostní páčka přitlačena
30
dojít
k
nežádoucímu
vypadnutí

Advertisement

loading