Download  Print this page

Makita T221D Instruction Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

Bezpečnostný systém
Fig.4
Pred prácou skontrolujte, či sú všetky bezpečnostné
systémy funkčné. Nástroj sa nesmie používať tak, že sa
poťahuje len spúšťací prepínač alebo zatláča len
bezpečnostná páčka oproti drevu. Musí fungovať len pri
vykonaní oboch týchto úkonov. Otestujte prípadnú
chybnú
činnosť
nasmerovanom
smerom
okolostojacich.
POZNÁMKA:
Je možnosť, že nástroj môže chvíľu fungovať len
pri potiahnutí prepínača. To neznamená problém.
V takom prípade namierte nástrojom smerom od
vás či prípadných okolostojacich. Znova uvoľnite a
potiahnite prepínač na kontrolu, či sú všetky
bezpečnostné systémy funkčné.
Priezor
Fig.5
Na ľavej strane nástroja (pri pohľade spredu) sa
nachádza pohodlný priezor. Cez toto okienko môžete
kontrolovať, či sú v zásobníku svorky. Keď cez okienko
nevidíte svorky, naplňte zásobník svorkami.
MONTÁŽ
POZOR:
Pred vykonaním akejkoľvek práce na nástroji vždy
skontrolujte, či je nástroj vypnutý a kazeta
akumulátora je vybratá.
Svorky
So svorkami a ich krabicou zaobchádzajte opatrne.
Pri nešetrnom zaobchádzaní so svorkami sa môžu
ohnúť z pôvodného stavu a spôsobiť nedostatočné
podávanie svoriek alebo zaseknutie.
Svorky neskladujte
horúcom
mieste
priamemu slnečnému svetlu.
Nepokúšajte sa používať svorky, ktoré sú viditeľne
poškodené, ohnuté, hrdzavé alebo rozožraté.
Vkladanie svoriek
Fig.6
Stlačte plátkovú pružinu v zadnej časti vedľajšieho
zásobníka a posuňte vedľajší zásobník dozadu.
Vložte svorky do hlavného zásobníka tak, aby konce
svoriek smerovali podľa zobrazenia. Posuňte vedľajší
zásobník dopredu.
Fig.7
Na zaistenie vedľajšieho zásobníka na miesto tlačte
vedľajší zásobník a súčasne tlačte plátkovú pružinu v
zadnej časti vedľajšieho zásobníka.
pri
nezaťaženom
od
vás
či
prípadných
na veľmi
vlhkom alebo
alebo
mieste
vystavenom
Fig.8
POZOR:
Vedľajší zásobník vždy zaistite na miesto, inak
svorky vypadnú von a spôsobia problémy.
Pri vloženom zásobníku, ak je nástroj otočený
smerom nadol a vedľajší zásobník je otvorený,
svorky môžu vypadnúť von a niekoho alebo niečo
nástroji
pod nimi ohroziť. Dbajte na to hlavne pri práci na
vyšších miestach.
PRÁCA
Vrážanie svoriek
Fig.9
Umiestnite nástroj na upevňovaný materiál tak, aby
predná a zadná časť nástroja priliehala na materiál.
Nenakláňajte nástroj doprava ani doľava. Držte ho
pevne oproti materiálu. Potom potiahnite prepínač a
začnite vbíjať svorky.
Ak svorky vbiehajú príliš plytko, tlačte hlavicu nástroja
podľa vyobrazenia a vbíjajte svorky. Ak svorky napriek
tomu vbiehajú príliš plytko, nastavte hĺbku vrážania
otočením matice v smere pohybu hodinových ručičiek.
Pozrite časť "Nastavenie hĺbky".
Fig.10
POZOR:
Nepoužívajte nástroj bez svoriek. Skracuje to jeho
životnosť.
Ak sa nástroj zasekne, postupujte nasledovne. Najskôr
vyberte kazetu akumulátora. Otvorte vedľajší zásobník a
odstráňte zaseknutú svorku pomocou skrutkovača či
podobného nástroja.
ÚDRŽBA
POZOR:
Pred vykonaním kontroly alebo údržby vždy skontrolujte,
či je nástroj vypnutý a blok akumulátora je vybratý.
Kvôli
SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a
akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené
autorizovanými
Makita a s použitím náhradných dielov Makita.
PRÍSLUŠENSTVO
POZOR:
Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode,
doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri
použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť
nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce
sa možu používať len na účely pre ne stanovené.
Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva,
obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.
Svorky (5000 ks/bal.)
Rôzne druhy originálnych blokov akumulátorov a nabíjačiek
28
zachovaniu
BEZPEČNOSTI
servisnými
strediskami
a
firmy

Advertisement

loading