Download  Print this page

Pagalba Gedimų Atveju; Garantija; Priedai Ir Atsarginės Dalys - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Apsauginio variklio filtro keitimas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Išimkite apsauginį variklio filtrą.
 Įdėkite naują apsauginį variklio filtrą.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Pagalba gedimų atveju
PAVOJUS
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus iš-
junkite prietaisą ir ištraukite elektros laido
kištuką iš tinklo lizdo.
Naudojamas prietaisas išsijungia
– Suveikė variklio terminis jutiklis.
 Pakeiskite medžiaginį filtro maišelį.
 Pakeiskite apsauginį variklio filtrą.
 Patikrinkite visas dalis, ar jos neužsiki-
šę.
Vėl po 30-40 minučių, atvėsinę variklio tur-
biną.
Siurblio turbina neveikia
 Patikrinkite maitinimo tinklo lizdą ir sau-
giklį.
 Patikrinkite įrenginio maitinimo kabelį ir
kištuką.
 Įjunkite prietaisą.
Sumažėjo siurbimo jėga
 Pašalinkite susidariusį kamštį iš siurbi-
mo antgalio, siurblio vamzdžio ar siurbi-
mo žarnos.
 Pakeiskite medžiaginį filtro maišelį.
 Pagrindinio filtro talpyklą nuplaukite po
tenkančiu vandeniu.
 Tinkamai uždėkite ir užfiksuokite siurbi-
mo galvą.
 Pakeiskite pažeistą siurbimo žarną.
 Pakeiskite apsauginį variklio filtrą.
132
Siurbimo metu dulkės šalinamos
 Pakeiskite medžiaginį filtro maišelį.
 Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas medžia-
ginis filtro maišelis.
 Tinkamai uždėkite ir užfiksuokite siurbi-
mo galvą.
 Įdėkite nepažeistą pagrindinio filtro tal-
pyklą.
 Tinkamai įdėkite apsauginį variklio filtrą.
Klientų aptarnavimo tarnyba
Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite
prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo
tarnybai.
Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų
pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos.
Galimus prietaiso gedimus garantijos galio-
jimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai,
jei tokių gedimų priežastis buvo netinka-
mos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl
garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į
savo pardavėją arba artimiausią klientų ap-
tarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą pa-
tvirtinantį kasos kvitą.
Priedai ir atsarginės dalys
– Leidžiama naudoti tik gamintojo patvir-
tintus priedus ir atsargines dalis. Origi-
nalių priedų ir atsarginių dalių naudoji-
mas užtikrina saugų, be gedimų prietai-
so funkcionavimą.
– Dažniausia naudojamų atsarginių dalių
sąrašas pateiktas naudojimo instrukci-
jos pabaigoje.
– Informacijos apie atsargines dalis galite
rasti interneto svetainės www.kaer-
cher.com dalyje „Service".
– 3
LT
laukan

Garantija

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: