Download  Print this page

Försäkran Om Eu- överensstämmelse - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Försäkran om EU-
överensstämmelse
Härmed försäkrar vi att nedanstående be-
tecknade maskin i ändamål och konstruk-
tion samt i den av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-
läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid
ändringar på maskinen som inte har god-
känts av oss blir denna överensstämmelse-
förklaring ogiltig.
Produkt:
Torrsug
Typ:
1.527-xxx
Tillämpliga EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG
2011/65/EU
2009/125/EG
Tillämpade harmoniserade normer
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
EN 60312: 2013
Tillämpade nationella normer
-
Tillämpade förordningar
666/2013
5.966-384
Undertecknade agerar på order av och
med fullmakt från företagsledningen.
CEO
Head of Approbation
Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser
52
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/09/01
– 4
SV

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: