Download  Print this page

Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual Page 44

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Før første gangs bruk av appa-
ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, følg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.
- Det er tvingende nødvendig å lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før
maskinen settes i drift!
- Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
- Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.
Innholdsfortegnelse
Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Risikotrinn . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Forskriftsmessig bruk . . . . . . . NO
Maskinorganer . . . . . . . . . . . . NO
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . NO
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
EU-samsvarserklæring . . . . . . NO
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . NO
Miljøvern
Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. Ikke kast emballasjen
i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.
Gamle apparater inneholder ver-
difulle materialer som kan resir-
kuleres. Disse bør leveres inn til
gjenvinning. Batterier, olje og lig-
nende stoffer må ikke komme ut
i miljøet. Gamle maskiner skal
derfor avhendes i egnede inn-
samlingssystemer.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
www.kaercher.com/REACH
44
FARE
For en umiddelbar truende fare som kan
føre til store personskader eller til død.
ADVARSEL
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
store personskader eller til død.
FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan føre til mindre personskader.
OBS
Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan føre til materielle skader.
Forskriftsmessig bruk
ADVARSEL
1
Maskinen er ikke egnet til oppsuging av
1
helsefarlig støv.
1
OBS
2
Dette apparatet er kun ment for bruk innen-
2
dørs.
2
- Ikke 1.527-180.0:
2
Denne universalstøvsugeren er ment
2
for tørr rengjøring av gulv- og veggfla-
2
ter.
3
- Kun 1.527-180.0:
3
Denne støvsugeren for harde gulv er
3
ment for tørr rengjøring av gulv- og
4
veggflater.
5
- Kun 1.527-180.0:
Den medleverte gulvdysen er ikke eg-
net for bruk på tepper.
- Dette apparatet er ment for kommersiell
bruk, f.eks. byggrengjøring (kontorer,
hotell osv), håndverkere på byggeplas-
ser, for snekkere og ved interiørarbei-
der.
- 1
NO
Risikotrinn

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: