Download  Print this page

Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual Page 80

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní
návod k používání, řiďte se jím a uložte jej
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.
- Před prvním uvedením do provozu bez-
podmínečně čtěte bezpečnostní poky-
ny č. 5.956-249!
- V případě nedodržování provozních a
bezpečnostních pokynů mohou vznik-
nout škody na přístroji a může dojít k
ohrožení osob přístroj obsluhujících i
ostatních.
- Při přepravních škodách ihned infor-
mujte obchodníka.
Ochrana životního prostředí . . CS
Stupně nebezpečí . . . . . . . . . . CS
Používání v souladu s určením CS
Prvky přístroje . . . . . . . . . . . . . CS
Uvedení do provozu . . . . . . . . CS
Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Ošetřování a údržba . . . . . . . . CS
Pomoc při poruchách . . . . . . . CS
Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Technické údaje . . . . . . . . . . . CS
Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do
domovního odpadu, ale ode-
vzdejte jej k opětovnému zužit-
kování.
Přístroj je vyroben z hodnotných
recyklovatelných materiálů, které
je třeba znovu využít. Baterie,
olej a podobné látky se nesmějí
dostat do okolního prostředí. Po-
užitá zařízení proto odevzdejte
na příslušných sběrných místech
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH
80
Obsah
Stupně nebezpečí
NEBEZPEČÍ
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k
smrti.
VAROVÁNÍ
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která by mohla vést k těžkým fyzickým zra-
něním nebo k smrti.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou nebezpečnou si-
tuaci, která může vést k lehkým fyzickým
zraněním.
POZOR
Upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která může mít za následek poško-
zení majetku.
1
1
Používání v souladu s
1
2
VAROVÁNÍ
2
Zařízení není vhodné k odsávání prachů
2
škodících zdraví.
2
POZOR
2
Tento přístroj je určen pouze k používání
2
ve vnitřních prostorách.
3
- Nikoliv 1.527-180.0:
3
Tento univerzální vysavač je určen k
3
suchému čištění podlahových a stěno-
4
vých ploch.
5
- Pouze 1.527-180.0:
Tento vysavač na tvrdé podlahy je ur-
čen k suchému čištění podlahových a
stěnových ploch.
- Pouze 1.527-180.0:
Přiložená podlahová hubice není vhod-
ná k použití na koberce.
- Přístroj je vhodný k použití v průmyslo-
vých i jiných velkých zařízeních, např.
na čištění budov (kanceláří, hotelů
atd.), pro řemeslníky na stavbách, pro
truhláře a při výstavbě interiérů.
- 1
CS
určením

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: