Download  Print this page

Съхранение; Грижи и поддръжка; Гаранция - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Съхранение
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид те-
глото на уреда.
Съхранението на този уред е позволено
само във вътрешни помещения.
Грижи и поддръжка
ОПАСНОСТ
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
Почистване на кошницата на
главния филтър
 При нужда почистете кошницата на
главния филтър (миеща се) под теча-
ща вода.
ВНИМАНИЕ
Опасност от увреждане! Никога не по-
ставяйте мокра кошницата на главния
филтър.
Да се смени защитния филтър на
мотора
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Свалете защитния филтър на мотора.
 Поставете новия защитен филтър за
двигателя.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Помощ при неизправности
ОПАСНОСТ
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
Уредът се изключва по време на
работа
– Задействал се е термопротекторът
на мотора.
 Сменете филтърната торбичка от ке-
че.
 Сменете защитния филтър на мотора.
 Проверете всички части за запушва-
не.
Включване отново след охлаждане на
турбината на мотора след прибл. 30-40
минути.
Смукателната турбина не работи
 Проверете контакта и предпазителя
на електрозахранването.
 Проверете мрежовия кабел и мрежо-
вия щепсел на уреда.
 Да се включи уредът.
Смукателната сила намалява
 Отстранете запушванията от всмука-
телната дюза, всмукателната тръба
или всмукателния маркуч.
 Сменете филтърната торбичка от ке-
че.
 Почистете кошницата на главния
филтър под течаща вода.
 Поставете/блокирайте правилно
всмукателната глава.
 Сменете дефектния всмукателен
маркуч.
 Сменете защитния филтър на мото-
ра.
Излизане на прах при изсмукване
 Сменете филтърната торбичка от ке-
че.
 Проверете закрепването на филтър-
ната торбичка от кече.
 Поставете/блокирайте правилно
всмукателната глава.
 Поставете не повредената кошница
на главния филтър.
 Поставете правилно защитния фил-
тър на мотора.
Служба за работа с клиенти
Ако повредата не може да бъде от-
странена, уреда да се провери от сер-
виза.
Във всяка страна важат гаранционните
условия, публикувани от оторизираната
от нас дистрибуторска фирма. Евентуал-
ни повреди на Вашия уред ще отстраним
в рамките на гаранционния срок безплат-
но, ако се касае за дефект в материалите
или при производство. В гаранционен
случай се обърнете към дистрибутора
или най-близкия оторизиран сервиз, като
представите касовата бележка.
– 3
BG
Гаранция
117

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: