Download  Print this page

Prvky Prístroja; Uvedenie Do Prevádzky; Obsluha; Transport - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Prvky prístroja
1 Tkaninová filtračná vložka
2 Sacie hrdlo
3 Sacia hadica
4 Výrobný štítok
5 Rukovät' na prenášanie
6 Držiak hadice
7 Držiak káblov
8 Siet'ový kábel
9 Vysávacia hlava
10 Uzáver vysávacej hlavy
11 Otočné koleso
12 Nádrž na nečistoty
13 Hlavný vypínač
14 Prepínač tvrdá plocha/koberec
(vždy podľa vybavenia)
15 Podlahová hubica
16 Vysávacia rúra
17 Regulátor sily vysávania (plynulé nasta-
venie)
(vždy podľa vybavenia)
18 Koleno
19 Hlavný filtračný kôš
20 Ochranný filter motora
Uvedenie do prevádzky
Režimy prevádzky
1 Prevádzka s filtračným vreckom
2 Prevádzka bez filtračnej vložky
 Skontrolujte, či je hlavný filtračný kôš
vložený do zariadenia.
Nasadenie vložky filtra
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Odoberte hlavný filtračný kôš.
 Nasuňte vrecko s látkovým filtrom.
 Nasaďte hlavný filtračný koš.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.

Obsluha

Zapnutie prístroja
 Zastrčte siet'ovú zástrčku.
 Zariadenie zapnite pomocou hlavného
vypínača.
Režim prevádzky Čistenie
 Nie 1 527-180.0:
Prepínač trysky na podlahu nastavte na
tvrdú plochu alebo koberec.
 Iba ProT 200:
Na regulátore sily vysávania nastavte
silu vysávania (plynulé nastavenie).
 Preveďte čistenie.
Vypnutie prístroja
 Zariadenie vypnite pomocou hlavného
vypínača.
 Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Po každom použití
 Vyprázdnite nádrž.
 Prístroj vyčistite zvnútra aj zvonku od-
sávaním a utrite ho pomocou vlhkej
handričky.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite
jeho hmotnosť.
 Pri preprave vo vozidlách zariadenie
zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu
podľa platných smerníc.

Uskladnenie

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho
hmotnosť.
Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo
vnútri.
Starostlivosť a údržba
NEBEZPEČENSTVO
Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-
tiahnite sieťovú zástrčku.
Čistenie hlavného filtračného koša
 Hlavný kôš filtra (umývateľný) v prípade
potreby vyčistite pod tečúcou vodou.
POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia! Hlavný fil-
tračný kôš nenasadzujte vlhký.
– 2
SK

Transport

101

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: