Download  Print this page

Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

T 7/1 Classic
ProT 200
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνικά
Türkçe
Русский
Magyar
Čeština
Slovenščina
Polski
Româneşte
Slovenčina
Hrvatski
Srpski
Български
Eesti
Latviešu
Lietuviškai
Українська
59652870
10/14
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Kärcher ProT 200

 • Page 1 T 7/1 Classic ProT 200 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi Ελληνικά Türkçe Русский Magyar Čeština Slovenščina Polski Româneşte Slovenčina Hrvatski Srpski Български Eesti Latviešu Lietuviškai Українська 59652870 10/14...
 • Page 3 T 7/1 Classic T 7/1 Classic 1.527-180.0 ProT 200 “Click” “Click”...
 • Page 4: Table Of Contents

  Lesen Sie vor der ersten Benut- Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH) zung Ihres Gerätes diese Origi- Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin- nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach den Sie unter: und bewahren Sie diese für späteren Ge- www.kaercher.de/REACH brauch oder für Nachbesitzer auf. Gefahrenstufen –...
 • Page 5: Geräteelemente

  Reinigungsbetrieb  Nicht 1.527-180.0: 1 Vliesfiltertüte Umschalter der Bodendüse auf Hartflä- 2 Saugstutzen che oder Teppichboden stellen. 3 Saugschlauch  Nur ProT 200: 4 Typenschild Saugkraft am Saugkraftregler regulie- 5 Tragegriff ren (stufenlos). 6 Schlauchhalter  Reinigung durchführen. 7 Kabelhalter 8 Netzkabel Gerät ausschalten...
 • Page 6: Hilfe Bei Störungen

  Motorschutzfilter austauschen Staubaustritt beim Saugen  Saugkopf entriegeln und abnehmen.  Vliesfiltertüte wechseln.  Motorschutzfilter entnehmen.  Sitz der Vliesfiltertüte kontrollieren.  Neuen Motorschutzfilter einsetzen.  Saugkopf richtig aufsetzen/verriegeln.  Saugkopf aufsetzen und verriegeln.  Unbeschädigten Hauptfilterkorb einset- zen. Hilfe bei Störungen ...
 • Page 7: Eg-konformitätserklärung

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG EG-Konformitätserklärung Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend 71364 Winnenden (Germany) bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon- Tel.: +49 7195 14-0 zipierung und Bauart sowie in der von uns Fax: +49 7195 14-2212 in Verkehr gebrachten Ausführung den ein- schlägigen grundlegenden Sicherheits- Winnenden, 2014/09/01...
 • Page 8: Technische Daten

  Technische Daten T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Netzspannung 220-240 220-240 220-240 Frequenz 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Behälterinhalt Luftmenge (max.) Unterdruck (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Schutzklasse Saugschlauchanschluss (C-DN/ C-ID) Länge x Breite x Höhe...
 • Page 9 Please read and comply with Danger or hazard levels these original instructions prior DANGER to the initial operation of your appliance and Immediate danger that can cause severe store them for later use or subsequent own- injury or even death. ers.
 • Page 10: Device Elements

  Set the selection switch of the floor noz- 2 Suction support zle to hard surface or carpet. 3 Suction hose  ProT 200 only: 4 Nameplate Regulate the suction force on the suc- 5 Carrying handle tion force regulator (continuous).
 • Page 11: Troubleshooting

  Replace motor protection filter Dust comes out while vacuuming  Release and remove the suction head.  Replace fleece filter bag.  Remove the motor protection filter.  Check the fleece filter bag.  Insert new motor protection filter.  Insert/lock the suction head correctly. ...
 • Page 12: Ec Declaration Of Conformity . En

  Alfred Kärcher GmbH Co. KG EC Declaration of Conformity Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 We hereby declare that the machine de- 71364 Winnenden (Germany) scribed below complies with the relevant Phone: +49 7195 14-0 basic safety and health requirements of the Fax: +49 7195 14-2212 EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put...
 • Page 13: Technical Specifications

  Technical specifications T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Mains voltage 220-240 220-240 220-240 Frequency 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Container capacity Air volume (max.) Negative pressure (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Protective class...
 • Page 14 Lire ce manuel d'utilisation origi- Les appareils usés contiennent nal avant la première utilisation des matériaux précieux recy- de votre appareil, le respecter et le conser- clables lesquels doivent être ap- ver pour une utilisation ultérieure ou pour le portés à un système de recy- futur propriétaire.
 • Page 15: Éléments De L'appareil

  Régler le commutateur de la buse de Éléments de l'appareil sol sur surface dure ou sur moquette. 1 Sachet filtre en tissu non tissé  Uniquement ProT 200: 2 Raccord d'aspiration Régler la puissance d'aspiration sur le 3 Flexible d’aspiration régulateur de puissance d'aspiration...
 • Page 16: Entretien Et Maintenance

  Entretien et maintenance La force d'aspiration diminue  Déboucher la buse d'aspiration, le DANGER tuyau d'aspiration ou le flexible d'aspi- Avant d'effectuer tout type de travaux sur ration. l'appareil, le mettre hors service et débran-  Remplacer le sac filtrant en feutre. cher la fiche électrique.
 • Page 17: Accessoires Et Pièces De Rechange

  5.966-384 Accessoires et pièces de rechange Les soussignés agissent sur ordre et sur – Utiliser uniquement des accessoires et procuration de la Direction commerciale. des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d’origine garan- tissent un fonctionnement sûr et parfait Head of Approbation de l’appareil.
 • Page 18: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Tension du secteur 220-240 220-240 220-240 Fréquence 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Capacité de la cuve Débit d'air (max.) Dépression (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230)
 • Page 19 Prima di utilizzare l'apparecchio Avvertenze sui contenuti (REACH) per la prima volta, leggere le Informazioni aggiornate sui contenuti sono presenti istruzioni originali, seguirle e con- disponibili all'indirizzo: servarle per un uso futuro o in caso di riven- www.kaercher.com/REACH dita dell'apparecchio. Livelli di pericolo –...
 • Page 20 2 Raccordo di aspirazione chetta per pavimenti su Superficie dura 3 Tubo flessibile di aspirazione o Tappeto. 4 Targhetta  Solo ProT 200: 5 Maniglia trasporto Regolare la forza di aspirazione sul re- 6 Portatubo golatore di potenza aspirazione (conti- 7 Reggicavo nuo).
 • Page 21 ATTENZIONE Fuoriuscita di polvere durante Rischio di danneggiamento. Il cesto del fil- l'aspirazione tro principale non deve essere inserito mai  Cambiare il sacchetto filtro a vello. bagnato.  Controllare la sede del sacchetto filtro Sostituire il filtro protezione motore plissettato.
 • Page 22 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Dichiarazione di conformità Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Con la presente si dichiara che la macchina Tel.: +49 7195 14-0 qui di seguito indicata, in base alla sua con- Fax: +49 7195 14-2212 cezione, al tipo di costruzione e nella ver- sione da noi introdotta sul mercato, è...
 • Page 23 Dati tecnici T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Tensione di rete 220-240 220-240 220-240 Frequenza 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Capacità serbatoio Quantità d'aria (max.) Sotto pressione (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230)
 • Page 24 Lees vóór het eerste gebruik Onbruikbaar geworden appara- van uw apparaat deze originele ten bevatten waardevolle mate- gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk rialen die geschikt zijn voor her- en bewaar hem voor later gebruik of voor gebruik. Lever de apparaten een latere eigenaar.
 • Page 25: Apparaat-elementen

  Apparaat-elementen Omschakelaar van de vloersproeier op 1 Filterzak van vlies harde oppervlakken of vaste vloerbe- 2 Luchtinlaatleidingen kleding zetten. 3 Zuigslang  Enkel ProT 200: 4 Typeplaatje Zuigkracht met de zuigkrachtregelaar 5 Handgreep regelen (traploos). 6 Slanghouder  Reiniging uitvoeren.
 • Page 26: Onderhoud

   Zuigkop juist erop zetten/vergrendelen. Onderhoud  Kapotte zuigslang vervangen. GEVAAR  Motorbeschermingsfilter vervangen. Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, Er ontsnapt stof bij het zuigen het apparaat uitschakelen en de netstekker  Vervang de vliesfilterzak. uittrekken.  Controleer de positie van de vliesfilter- Hoofdfilterkorf reinigen zak.
 • Page 27: Eg-conformiteitsverklaring

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG EG-conformiteitsverklaring Alfred Kärcher-Str. 28 - 40 Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde 71364 Winnenden (Germany) machine door haar ontwerp en bouwwijze Tel.: +49 7195 14-0 en in de door ons in de handel gebrachte Fax: +49 7195 14-2212 uitvoering voldoet aan de betreffende fun- damentele veiligheids- en gezondheidsei-...
 • Page 28 Technische gegevens T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Netspanning 220-240 220-240 220-240 Frequentie 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Inhoud reservoir Luchthoeveelheid (max.) Onderdruk (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Beschermingsklasse Zuigslangaansluiting (C-DN/C-ID) mm...
 • Page 29 Antes del primer uso de su apa- Los aparatos viejos contienen rato, lea este manual original, materiales valiosos reciclables actúe de acuerdo a sus indicaciones y que deberían ser entregados guárdelo para un uso posterior o para otro para su aprovechamiento poste- propietario posterior.
 • Page 30: Elementos Del Aparato

  Ajustar el conmutador de la boquilla de 1 Bolsa de filtro de fieltro suelo a superficie dura o moqueta. 2 Tubuladura de aspiración  Solo ProT 200: 3 Manguera de aspiración Regular la potenciad aspiración con el 4 Placa de características...
 • Page 31: Ayuda En Caso De Avería

   Cambiar el tubo de absorción defectuo- Limpiar la cesta filtrante principal  Limpiar la cesta filtrante principal (lava-  Cambiar el filtro protector del motor. ble) con agua corriente si es necesario. Pérdida de polvo durante la CUIDADO aspiración ¡Peligro de daños en la instalación! No co- locar nunca la cesta filtrante principal moja- ...
 • Page 32: Declaración De Conformidad Cees

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Declaración de conformidad Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Por la presente declaramos que la máqui- Tele.: +49 7195 14-0 na designada a continuación cumple, tanto Fax: +49 7195 14-2212 en lo que respecta a su diseño y tipo cons- tructivo como a la versión puesta a la venta Winnenden, 2014/09/01 por nosotros, las normas básicas de segu-...
 • Page 33: Datos Técnicos

  Datos técnicos T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Tensión de red 220-240 220-240 220-240 Frecuencia 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Capacidad del depósito Cantidad de aire (máx.) Depresión (máx.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Clase de protección...
 • Page 34 Leia o manual de manual origi- Os aparelhos velhos contêm nal antes de utilizar o seu apare- materiais preciosos e recicláveis lho. Proceda conforme as indicações no e deverão ser reutilizados. Bate- manual e guarde o manual para uma con- rias, óleo e produtos similares sulta posterior ou para terceiros a quem não podem ser deitados fora ao...
 • Page 35: Elementos Do Aparelho

  Ajustar o comutador do bico de pavi- mentos para superfícies duras ou para Elementos do aparelho carpetes. 1 Saco filtrante de velo  Apenas ProT 200: 2 Bocal de aspiração Regular a força de aspiração do regula- 3 Tubo flexível de aspiração dor (contínuo).
 • Page 36: Ajuda Em Caso De Avarias

  Limpar o cesto do filtro principal Durante a aspiração sai pó  Se necessário, limpar o cesto do filtro  Substituir o saco de filtro de velo. principal (lavável) sob água corrente.  Controlar o assento do saco de filtro de ADVERTÊNCIA velo.
 • Page 37: Declaração De Conformidade Ce

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Declaração de conformidade Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Declaramos que a máquina a seguir desig- Tel.: +49 7195 14-0 nada corresponde às exigências de segu- Fax: +49 7195 14-2212 rança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à...
 • Page 38 Dados técnicos T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Tensão da rede 220-240 220-240 220-240 Frequência 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Conteúdo do recipiente Volume de ar (máx.) Subpressão (máx.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Classe de protecção...
 • Page 39 Læs original brugsanvisning in- Henvisninger til indholdsstoffer den første brug, følg anvisnin- (REACH) gerne og opbevar vejledningen til senere Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin- efterlæsning eller til den næste ejer. der du på: – Inden første ibrugtagelse skal betje- www.kaercher.com/REACH ningsvejledningen og sikkerhedshen- Faregrader visningerne nr.
 • Page 40: Maskinelementer

  Rengøringsdrift  Ikke 1.527-180.0: 1 Filterpose af skind Sæt gulvdysens omstiller til hårde over- 2 Sugestuds flader eller gulvtæppe. 3 Sugeslange  Kun ProT 200: 4 Typeskilt Reguler sugeeffekten på sugeeffektre- 5 Bæregreb guleringen (trinløs). 6 Slangeholder  Gennemfør rengøringen.
 • Page 41: Hjælp Ved Fejl

  Udskifte motorbeskyttelsesfilteret Der strømmer støv ud under sugning  Tag sugehovedet ud af indgreb og tag det af.  Udskift stoffilterposen.  Fjerne motorbeskyttelsesfiltret.  Kontroller papirfilterposens placering.  Sæt et nyt motorbeskyttelsesfilter i.  Korrekt påsætning/lukning af sugeho-  Sæt sugehovedet på og lås det fast. vedet.
 • Page 42: Ring

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 overensstemmelseserklæring 71364 Winnenden (Germany) Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævn- Tlf.: +49 7195 14-0 te maskine i design og konstruktion og i den Fax: +49 7195 14-2212 af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- Winnenden, 2014/09/01 og sundhedskrav i EF-direktiverne.
 • Page 43: Tekniske Data

  Tekniske data T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Netspænding 220-240 220-240 220-240 Frekvens 1~50-60 1~50-60 1~50-60 Beholderindhold Luftmængde (max.) Undertryk (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Beskyttelsesklasse Sugeslangetilslutning (C-DN/C- Længde x bredde x højde...
 • Page 44 Før første gangs bruk av appa- Risikotrinn ratet, les denne originale bruks- FARE anvisningen, følg den og oppbevar den for For en umiddelbar truende fare som kan senere bruk eller for overlevering til neste føre til store personskader eller til død. eier.
 • Page 45: Maskinorganer

  Rengjøringsdrift  Ikke 1.527-180.0: 1 Filterpose av fleece Still inn omkobler mellom harde flater 2 Sugestusser og teppegulv. 3 Sugeslange  Kun ProT 200: 4 Typeskilt Reguler sugekraften på sugekraftregu- 5 Bærehåndtak latoren (trinnløst). 6 Slangeholder  Gjennomføre rengjøring. 7 Kabelholder 8 Nettledning Slå...
 • Page 46: Feilretting

  Skifte motorvernfilter Støvutslipp ved suging  Avlås og ta av sugehodet.  Skifte fleece-filterpose.  Ta ut motorvernfilter.  Kontroller festet til fleecefilterposen.  Sett inn nytt motorvernfilter.  Sett sugehodet riktig på eller lås det.  Sett på sugehodet og lås det. ...
 • Page 47: Eu-samsvarserklæring

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG EU-samsvarserklæring Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 Vi erklærer hermed at maskinen angitt ned- 71364 Winnenden (Germany) enfor oppfyller de grunnleggende sikker- Tlf: +49 7195 14-0 hets- og helsekravene i de relevante EF-di- Faks: +49 7195 14-2212 rektivene, med hensyn til både design, kon- struksjon og type markedsført av oss.
 • Page 48: Tekniske Data

  Tekniske data T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Nettspenning 220-240 220-240 220-240 Frekvens 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Beholderinnhold Luftmengde (maks.) l/sek. Undertrykk (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Beskyttelsesklasse Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm Lengde x bredde x høyde...
 • Page 49 Läs bruksanvisning i original Risknivåer innan aggregatet används första FARA gången, följ anvisningarna och spara drifts- För en omedelbart överhängande fara som anvisningen för framtida behov, eller för kan leda till svåra skador eller döden. nästa ägare. VARNING – Före första ibruktagning måste Säker- För en möjlig farlig situation som kan leda hetsanvisningar nr.
 • Page 50: Aggregatelement

  Aggregatelement Rengöringsdrift  Ej 1.527-180.0: 1 Filterdukspåse Ställ omkopplaren på hård yta eller mat- 2 Sugfästen 3 Sugslang  Endast ProT 200: 4 Typskylt Reglera sugkraften med inställningen 5 Bärhandtag för sugkraften (steglös). 6 Slanghållare  Genomför rengöringsarbetet. 7 Kabelfäste 8 Nätkabel...
 • Page 51: Åtgärder Vid Störningar

  Byta motorskyddsfilter Damm tränger ut under sugning  Lossa spärr på sughuvudet och ta av  Byt fiberfilterpåse. det.  Kontrollera att filterpåsen sitter rätt.  Ta ur motorskyddsfilter.  Sätt på sughuvudet/spärra ordentligt.  Sätt i nytt motorskyddsfilter.  Sätt i oskadad huvudfilterkorg. ...
 • Page 52: Försäkran Om Eu- överensstämmelse

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Försäkran om EU- Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 överensstämmelse 71364 Winnenden (Germany) Härmed försäkrar vi att nedanstående be- Tel.: +49 7195 14-0 tecknade maskin i ändamål och konstruk- Fax: +49 7195 14-2212 tion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund- Winnenden, 2014/09/01 läggande säkerhets- och hälsokrav.
 • Page 53: Tekniska Data

  Tekniska data T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Nätspänning 220-240 220-240 220-240 Frekvens 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Behållarvolym Luftmängd (max.) Undertryck (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Skyddsklass Sugslanganslutning (C-DN/C-ID) mm Längd x Bredd x Höjd...
 • Page 54 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita Vaarallisuusasteet ennen laitteesi käyttämistä, säi- VAARA lytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa mahdollista myöhempää omistajaa varten. vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole- – Turvaohje nro 5.956-249 on ehdotto- maan. masti luettava ennen laitteen ensim- VAROITUS mäistä...
 • Page 55: Laitteen Osat

  Laitteen osat Puhdistaminen  Ei 1.527-180.0: 1 Kuitumattosuodatinpussi Aseta lattiasuulakkeen vaihtokytkin 2 Imukaulus asentoon kova pinta tai kokolattiamatto. 3 Imuletku  Vain ProT 200: 4 Tyyppikilpi Säädä imuteho imuvoimasäätimellä 5 Kantokahva (portaaton). 6 Letkunpidin  Suorita puhdistus. 7 Johdon pidike 8 Verkkokaapeli Laitteen kytkeminen pois päältä...
 • Page 56: Häiriöapu

  – Tärkeimpien osien varaosaluettelo löy- Imuvoima vähenee tyy tämän käyttöohjeen lopusta.  Poista tukokset imusuulakkeesta, imu- – Saat lisätietoja varaosista osoitteesta putkesta tai imuletkusta. www.karcher.fi, osiosta Huolto.  Vaihda kuitusuodatinpussi.  Puhdista pääsuodatinkori juoksevassa vedessä.  Aseta/lukitse imupää oikein paikalleen.  Vaihda vioittunut imuletku.
 • Page 57 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 standardinmukaisuustodistus 71364 Winnenden (Germany) Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet Puh.: +49 7195 14-0 vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan Faksi: +49 7195 14-2212 sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati- Winnenden, 2014/09/01 muksia.
 • Page 58: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Verkkojännite 220-240 220-240 220-240 Taajuus 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Säiliön tilavuus Ilmamäärä (maks.) Alipaine (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Kotelointiluokka Imuletkuliitin (C-DN/C-ID) Pituus x leveys x korkeus...
 • Page 59 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ- Οι παλιές συσκευές περιέχουν σκευή σας για πρώτη φορά, δια- ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή- θα πρέπει να μεταφέρονται σε σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα- σύστημα επαναχρησιμοποίησης. τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον Οι...
 • Page 60: Στοιχεία συσκευής

  Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής του 4 Πινακίδα τύπου ακροφυσίου δαπέδου στη θέση για 5 Λαβή μεταφοράς σκληρές επιφάνειες ή μοκέτες. 6 Στήριγμα ελαστικού σωλήνα  Μόνο ProT 200: 7 Συγκρατητής καλωδίου Ρυθμίστε την αναρροφητική ισχύ (χω- 8 Καλώδιο τροφοδοσίας ρίς διαβαθμίσεις). 9 Κεφαλή αναρρόφησης...
 • Page 61: Φροντίδα και συντήρηση

  Φροντίδα και συντήρηση Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν λειτουργεί ΚΙΝΔΥΝΟΣ  Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, παροχής ρεύματος. απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε  Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το το φις από την πρίζα. φις...
 • Page 62: Εγγύηση

  τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη Υπεύθυνος τεκμηρίωσης: διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας S. Reiser Εξυπηρέτησης. Δήλωση Συμμόρφωσης των Alfred Karcher GmbH & Co. KG Alfred-Karcher-Str. 28 - 40 Ε.Κ. 71364 Winnenden (Germany) Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά- Τηλ.: +49 7195 14-0 νημα...
 • Page 63: Τεχνικά χαρακτηριστικά

  Τεχνικά χαρακτηριστικά T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Τάση ηλεκτρικού δικτύου 220-240 220-240 220-240 Συχνότητα 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Χωρητικότητα κάδου Ποσότητα αέρα (μέγ.) Υποπίεση (μέγ.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Κατηγορία προστασίας...
 • Page 64 Cihazın ilk kullanımından önce Tehlike kademeleri bu orijinal kullanma kılavuzunu TEHLIKE okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme sonra kullanım veya cihazın sonraki sahip- neden olan direkt bir tehlike için. lerine vermek için bu kılavuzu saklayın. UYARI –...
 • Page 65: Cihaz Elemanları

   1.527-180.0 hariç: 1 Elyaf filtre torbası Taban memesi değiştiricisini sert yüzey 2 Emme ağzı veya halı zemine ayarlayın. 3 Emme hortumu  Sadece ProT 200: 4 Tip levhası Süpürme kuvvetini süpürme kuvveti 5 Taşıma kolu ayarlayıcısından ayarlayın (kademe- 6 Hortum desteği siz).
 • Page 66: Arızalarda Yardım

  Motor koruma filtresinin Emme sırasında dışarı toz çıkıyor değiştirilmesi  Elyaf filtre torbasını değiştirin.  Emme kafasının kilidini açın ve kafayı  Elyaf filtre torbasının oturmasını kontrol çıkartın. edin.  Motor koruma filtresini çıkartın.  Süpürme kafasını doğru şekilde otur- ...
 • Page 67: Ab Uygunluk Bildirisi

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG AB uygunluk bildirisi Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine- 71364 Winnenden (Germany) nin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi- Tel.: +49 7195 14-0 yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle- Faks: +49 7195 14-2212 rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ- lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri- Winnenden, 2014/09/01...
 • Page 68: Teknik Bilgiler

  Teknik Bilgiler T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Şebeke gerilimi 220-240 220-240 220-240 Frekans 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Kap içeriği Hava miktarı (maks.) Vakum (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Koruma sınıfı...
 • Page 69 Перед первым применением Старые приборы содержат вашего прибора прочитайте ценные перерабатываемые эту оригинальную инструкцию по эксплу- материалы, подлежащие пе- атации, после этого действуйте соответ- редаче в пункты приемки вто- ственно и сохраните ее для дальнейше- ричного сырья. Аккумуляторы, го пользования или для следующего масло...
 • Page 70: Элементы прибора

  Установить форсунку для пола на ре- 7 Держатель кабеля жим твердых поверхностей/ковровых 8 Сетевой шнур покрытий. 9 Всасывающая головка  Только ProT 200: 10 Блокировка всасывающей головки Отрегулировать всасывающую мощ- 11 Направляющий ролик ность пегулятором мощности всасы- 12 Мусорный бак...
 • Page 71: Хранение

   При перевозке аппарата в транспор- Прибор отключается во время тных средствах следует учитывать эксплуатации действующие местные государст- – Сработал термопротектор мотора. венные нормы, направленные на за-  Заменить фильтровальный пакет из щиту от скольжения и опрокидыва- нетканого материала. ния. ...
 • Page 72: Гарантия

  Принадлежности и Сервисная служба запасные детали Если неисправность не удается устранить, прибор необходимо от- – Разрешается использовать только те править на проверку в сервисную принадлежности и запасные части, службу. использование которых было одо- Гарантия брено изготовителем. Использова- ние оригинальных принадлежностей В...
 • Page 73 S. Reiser Заявление о соответствии ЕС Alfred Kaercher GmbH & Co. KG Настоящим мы заявляем, что нижеука- Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40 занный прибор по своей концепции и 71364 Winnenden (Germany) конструкции, а также в осуществленном Тел.: +49 7195 14-0 и допущенном нами к продаже исполне- Факс: +49 7195 14-2212 нии...
 • Page 74: Технические данные

  Технические данные T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Напряжение сети В 220-240 220-240 220-240 Частота Гц 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Емкость бака л Количество воздуха (макс.) л/с Нижнее давление (макс.) кПа (мбар) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Класс...
 • Page 75 A készülék első használata előtt Megjegyzések a tartalmazott anyagok- olvassa el ezt az eredeti hasz- kal kapcsolatban (REACH) nálati utasítást, ez alapján járjon el és tart- Aktuális információkat a tartalmazott anya- sa meg a későbbi használatra vagy a kö- gokkal kapcsolatosan a következő címen vetkező...
 • Page 76  1.527-180.0 nem: 1 Textil porzsák A szívófej átkapcsolóját kemény felület- 2 Szívótámasztékok re vagy szőnyegpadlóra állítani. 3 Szívótömlő  Csak ProT 200: 4 Típustábla A szívóerőt a szívásszabályozón ke- 5 Fogantyú resztül beállítani (fokozatmentes). 6 Tömlő tartó  Tisztítás elvégzése.
 • Page 77 Motorvédő szűrő cseréje Porszívózásnál por áramlik ki  Oldja ki és vegye le szívófejet.  A textil porzsákot kicserélni.  Vegye ki a motorvédő szűrőjét.  Ellenőrizze, hogy a textil porzsák a he-  Az új motorvédő szűrőt behelyezni. lyén van-e. ...
 • Page 78 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG EK konformitási nyiltakozat Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban 71364 Winnenden (Germany) megnevezett gép tervezése és építési Tel.: +49 7195 14-0 módja alapján az általunk forgalomba ho- Fax: +49 7195 14-2212 zott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető...
 • Page 79 Műszaki adatok T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Hálózati feszültség 220-240 220-240 220-240 Frekvencia 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Tartály űrtartalom Légmennyiség (max.) Nyomáshiány (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Védelmi osztály Szívótömlő csatlakozása (C-DN/ C-ID) hosszúság x szélesség x magas-...
 • Page 80 Před prvním použitím svého za- Stupně nebezpečí řízení si přečtěte tento původní NEBEZPEČÍ návod k používání, řiďte se jím a uložte jej Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které pro pozdější použití nebo pro dalšího maji- vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k tele.
 • Page 81: Prvky Přístroje

  1 Filtrační sáček z netkané textilie Přepínání podlahové hubice nastavte 2 Sací hrdlo na pevnou podlahu nebo koberec. 3 Sací hadice  Pouze ProT 200: 4 typový štítek Regulujte sací sílu pomocí příslušného 5 Držadlo regulátoru (plynule nastavitelného) 6 držák hadice ...
 • Page 82: Pomoc Při Poruchách

  Výměna ochranného filtru motoru Při vysávání dochází k emisi prachu  Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.  Vyměňte rounový filtrační sáček.  Vyjměte ochranný filtr motoru.  Zkontrolujte usazení plstěného filtrační-  Nasaďte nový ochranný filtr motoru. ho sáčku. ...
 • Page 83: Prohlášení O Shodě Pro Es

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Prohlášení o shodě pro ES Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 Tímto prohlašujeme, že níže označené 71364 Winnenden (Germany) stroje odpovídají jejich základní koncepcí a Tel.: +49 7195 14-0 konstrukčním provedením, stejně jako Fax: +49 7195 14-2212 námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním poža- Winnenden, 2014/09/01...
 • Page 84: Technické údaje

  Technické údaje T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Napětí sítě 220-240 220-240 220-240 Frekvence 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Obsah nádoby Množství vzduchu (max.) Podtlak (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Ochranná třída Přípojka sací...
 • Page 85 Pred prvo uporabo Vaše napra- Stopnje nevarnosti ve preberite to originalno navo- NEVARNOST dilo za uporabo, ravnajte se po njem in Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo do težkih telesnih poškodb ali smrti. ali za naslednjega lastnika. OPOZORILO –...
 • Page 86: Elementi Naprave

  1 Filtrska vrečka iz koprene Preklopnik talne šobe nastavite na trdo 2 Sesalni nastavek površino ali tekstilne talne obloge. 3 Gibka sesalna cev  Le ProT 200: 4 Tipska tablica Regulirajte sesalno moč z regulatorjem 5 Nosilni ročaj sesalne moči (brezstopenjski).
 • Page 87: Pomoč Pri Motnjah

  Zamenjava motorskega zaščitnega Izstopanje prahu med sesanjem filtra  Zamenjajte filtrsko vrečko iz koprene.  Deblokirajte in snemite sesalno glavo.  Kontrolirajte nasedanje flis filtrske vreč-  Odstranite motorski zaščitni filter.  Vstavite nov zaščitni filter motorja.  Pravilno namestite/blokirajte sesalno ...
 • Page 88: Es-izjava O Skladnosti

  ES-izjava o skladnosti S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdela- ve ustreza temeljnim varnostnim in zdra- vstvenim zahtevam EU-standardov. Ta iz- java izgubi svojo veljavnost, če kdo napra- vo spremeni brez našega soglasja. Proizvod: Suh sesalnik Tip:...
 • Page 89: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Omrežna napetost 220-240 220-240 220-240 Frekvenca 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Vsebina zbiralnika Količina zraka (max.) Podtlak (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Razred zaščite Priključek gibke sesalne cevi (C-...
 • Page 90 Przed pierwszym użyciem urzą- Zużyte urządzenia zawierają cen- dzenia należy przeczytać orygi- ne surowce wtórne, które powinny nalną instrukcję obsługi, postępować we- być oddawane do utylizacji. Aku- dług jej wskazań i zachować ją do później- mulatory, olej i tym podobne sub- szego wykorzystania lub dla następnego stancje nie powinny przedostać...
 • Page 91 Przełącznik dyszy do podłóg ustawić na 1 Filtr włókninowy twardą nawierzchnię lub wykładzinę dy- 2 Króciec ssący wanową. 3 Wąż ssący  Tylko ProT 200: 4 Tabliczka identyfikacyjna Ustawić moc ssania w regulatorze siły 5 Uchwyt do noszenia ssania (bezstopniowo). 6 Wspornik węża ...
 • Page 92 Czyszczenie i konserwacja Moc ssania słabnie  Usunąć zatory z dyszy ssącej, rury ssą- NIEBEZPIECZEŃSTWO cej lub wężyka do zasysania. Przed przystąpieniem do wszelkich prac w  Wymienić worek włókninowy. obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-  Wyczyścić główny kosz filtracyjny pod dzenie i odłączyć...
 • Page 93 5.966-384 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa. – Stosować wyłącznie wyposażenie do- datkowe i części zamienne dopuszczo- ne przez producenta. Oryginalne wypo- sażenie i oryginalne części zamienne Head of Approbation gwarantują bezpieczną i bezusterkową Pełnomocnik dokumentacji: pracę urządzenia. S.
 • Page 94 Dane techniczne T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Napięcie zasilające 220-240 220-240 220-240 Częstotliwość 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Pojemność zbiornika Ilość powietrza (maks.) Podciśnienie (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Klasa ochronności Przyłącze wężyka do zasysania...
 • Page 95 Înainte de prima utilizare a apa- Aparatele vechi conţin materiale ratului dvs. citiţi acest instrucţiu- reciclabile valoroase, care pot fi nil original, respectaţi instrucţiunile cuprin- supuse unui proces de revalorifi- se în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţa- care. Bateriile, uleiul şi substan- rea ulterioară...
 • Page 96: Elementele Aparatului

   Nu şi 1.527-180.0: Reglaţi comutatorul duzei de podea pe Elementele aparatului suprafaţă dură sau mochetă. 1 Sac filtrant din material textil  Numai ProT 200: 2 Ştuţul de aspirare Reglaţi puterea de aspirare cu ajutorul 3 Furtun pentru aspirare regulatorului (fără trepte).
 • Page 97: Remedierea Defecţiunilor

  Curăţarea sacului principal de Puterea de aspirare scade filtrare  Desfundaţi duza, tubul sau furtunul de  Curăţaţi, dacă este necesar, sacul prin- aspirare. cipal de filtrare (lavabil) sub apă curen-  Schimbaţi sacul de filtrare din material tă. textil. ATENŢIE ...
 • Page 98: Accesorii şi Piese De Schimb

  5.966-384 Accesorii şi piese de schimb – Vor fi utilizate numai accesorii şi piese Semnatarii acţionează în numele şi prin îm- de schimb agreate de către producător. puternicirea conducerii societăţii. Accesoriile originale şi piesele de schimb originale constituie o garanţie a faptului că...
 • Page 99 Date tehnice T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Tensiunea de alimentare 220-240 220-240 220-240 Frecvenţa 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Capacitatea rezervorului Cantitate aer (max.) Subpresiune (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Clasă de protecţie...
 • Page 100: Používanie Výrobku V Súlade S Jeho Určením

  Pred prvým použitím vášho za- Pokyny k zloženiu (REACH) riadenia si prečítajte tento pô- Aktuálne informácie o zložení nájdete na: vodný návod na použitie, konajte podľa www.kaercher.com/REACH neho a uschovajte ho pre neskoršie použi- Stupne nebezpečenstva tie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia. NEBEZPEČENSTVO –...
 • Page 101: Prvky Prístroja

  1 Tkaninová filtračná vložka Prepínač trysky na podlahu nastavte na 2 Sacie hrdlo tvrdú plochu alebo koberec. 3 Sacia hadica  Iba ProT 200: 4 Výrobný štítok Na regulátore sily vysávania nastavte 5 Rukovät' na prenášanie silu vysávania (plynulé nastavenie).
 • Page 102: Pomoc Pri Poruchách

  Výmena ochranného filtra motora Pri vysávaní vychádza von prach  Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.  Výmena vrecka s látkovým filtrom  Vyberte ochranný filter motora.  Skontrolujte upevnenie tkaninového fil-  Vložte nový ochranný filter motora. tračného vrecka. ...
 • Page 103: Vyhlásenie O Zhode S Normami

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Vyhlásenie o zhode s Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 normami EÚ 71364 Winnenden (Germany) Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený Tel: +49 7195 14-0 stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie Fax: +49 7195 14-2212 a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požia- Winnenden, 2014/09/01 davkám na bezpečnost' a ochranu zdravia...
 • Page 104: EÚ

  Technické údaje T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Sieťové napätie 220-240 220-240 220-240 Frekvencia 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Objem nádoby Množstvo vzduchu (max.) Podtlak (max.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Krytie Prípojka vysávacej hadice (C-DN/ C-ID) Dĺžka x Šírka x Výška...
 • Page 105 Prije prve uporabe Vašeg uređa- Stupnjevi opasnosti ja pročitajte ove originalne radne OPASNOST upute, postupajte prema njima i sačuvajte Za neposredno prijeteću opasnost koja za ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni- posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt. –...
 • Page 106: Sastavni Dijelovi Uređaja

   Ne 1.527- 180.0: 1 Vunena filtarska vrećica Prebacite preklopnik podnog nastavka 2 Nastavak za usis na usisavanje tvrdih površina ili sagova. 3 Usisno crijevo  Samo ProT 200: 4 Natpisna pločica Prilagođavajte usisnu silu na regulatoru 5 Rukohvat (nestupnjevano). 6 Držač crijeva ...
 • Page 107: Otklanjanje Smetnji

  Zamjena filtra za zaštitu motora Izlaženje prašine prilikom usisavanja  Otkvačite i skinite usisnu glavu.  Izvadite filtar za zaštitu motora.  Zamijenite flizelinsku filtarsku vrećicu.  Umetnite novi filtar za zaštitu motora.  Provjerite dosjed flizelinske filtarske  Postavite i pričvrstite usisnu glavu. vrećice.
 • Page 108: Ez Izjava O Usklađenosti

  EZ izjava o usklađenosti Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj za- misli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajedni- ce. Ova izjava gubi valjanost u slučaju iz- mjene stroja koja nisu ugovorene s nama.
 • Page 109 Tehnički podaci T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Napon el. mreže 220-240 220-240 220-240 Frekvencija 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Zapremnina spremnika Maks. protok zraka Maks. podtlak kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Klasa zaštite Priključak usisnog crijeva (C-DN/...
 • Page 110: Zaštita životne Sredine

  Pre prve upotrebe Vašeg Napomene o sastojcima (REACH) uređaja pročitajte ove originalno Aktuelne informacije o sastojcima možete uputstvo za rad, postupajte prema njemu i pronaći na stranici: sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za www.kaercher.com/REACH sledećeg vlasnika. Stepeni opasnosti – Pre prvog stavljanja u pogon obavezno OPASNOST pročitajte sigurnosne napomene br.
 • Page 111: Sastavni Delovi Uređaja

  1 Vunena filterska vrećica Prebacite prekidač podnog nastavka na 2 Usisni nastavak usisavanje tvrde površine ili tepiha. 3 Usisno crevo  Samo ProT 200: 4 Natpisna pločica Regulišite usisnu silu na regulatoru 5 Ručka za nošenje (kontinualno). 6 Držač creva ...
 • Page 112: Otklanjanje Smetnji

  Zamena filtera za zaštitu motora Izlaženje prašine prilikom usisavanja  Odglavite i skinite usisnu glavu.  Izvadite filter za zaštitu motora.  Zamenite flizelinsku filtersku vrećicu.  Umetnite novi filter za zaštitu motora.  Proverite položaj flizelinske filterske  Postavite i pričvrstite usisnu glavu. vrećice.
 • Page 113: Izjava O Usklađenosti Sa Propisima Ez

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Izjava o usklađenosti sa Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 propisima EZ 71364 Winnenden (Germany) Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina Tel.: +49 7195 14-0 po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim Faks: +49 7195 14-2212 njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole Winnenden, 2014/09/01...
 • Page 114 Tehnički podaci T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Napon el. mreže 220-240 220-240 220-240 Frekvencija 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Zapremina posude Maks. protok vazduha Maks. podpritisak kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Klasa zaštite Priključak usisnog creva (C-DN/...
 • Page 115: Степени на опасност

  Преди първото използване на Старите уреди съдържат цен- Вашия уред прочетете това ни материали, подлежащи на оригинално инструкцуя за работа, рециклиране, които могат да действайте според него и го запазете за бъдат употребени повторно. по-късно използване или за следващия Батерии, масла и подобни на притежател.
 • Page 116: Елементи на уреда

  7 Държател за кабела вата дюза върху на твърда повърх- 8 Захранващ кабел ност или под с килим. 9 Всмукателна глава  Само ProT 200: 10 Блокировка на смукателната тръба Регулирайте силата на изсмукване 11 Водеща ролка от регулатора на изсмукващата сила...
 • Page 117: Съхранение

  Съхранение Смукателната турбина не работи  Проверете контакта и предпазителя ПРЕДПАЗЛИВОСТ на електрозахранването. Опасност от нараняване и повреда!  Проверете мрежовия кабел и мрежо- При съхранение имайте пред вид те- вия щепсел на уреда. глото на уреда.  Да се включи уредът. Съхранението...
 • Page 118: Принадлежности и резервни

  Принадлежности и Приложими национални стандарти резервни части приложени разпоредби – Могат да се използват само принад- 666/2013 лежности и резервни части, които са позволени от производителя. Ориги- 5.966-384 налните принадлежности и ориги- нални резервни части дават гаран- Подписалите действат по възложение и ция...
 • Page 119 Технически данни T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Напрежение от мрежата 220-240 220-240 220-240 Честота 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Съдържание на резервоара л Количество въздух (макс.) л/сек Вакуум (макс.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Клас...
 • Page 120: Keskkonnakaitse

  Enne sesadme esmakordset ka- Ohuastmed sutuselevõttu lugege läbi algu- pärane kasutusjuhend, toimige sellele vas- Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob tavalt ja hoidke see hilisema kasutamise kaasa raskeid kehavigastusi või surma. või uue omaniku tarbeks alles. HOIATUS – Enne esmakordset kasutuselevõttu lu- Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib gege kindlasti ohutusjuhiseid nr.
 • Page 121: Seadme Elemendid

   Mitte 1.527-180.0: 1 Fliisist filtrikott Seadke põrandaotsaku ümberlüliti vas- 2 Imitutsid tavalt kõvale pinnale või vaipkattele. 3 Imemisvoolik  Nur ProT 200: 4 Tüübisilt Seadke imijõu (sujuv) regulaator sobi- 5 Kandekäepide vale tugevusele. 6 Voolikuhoidja  Viige läbi puhastus.
 • Page 122: Abi Häirete Korral

  Mootori kaitsefiltri väljavahetamine Tolm pääseb imemisel välja  Avage imemispea lukk ja eemaldage  Vahetage välja fliisist filtrikott. see.  Kontrollige fliisist filtrikoti asendit.  Võtke mootorikaitsefilter ära.  Pange imipea õigesti kohale ja lukusta-  Pange kohale uus mootori kaitsefilter. ...
 • Page 123: EÜ Vastavusdeklaratsioon

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG EÜ vastavusdeklaratsioon Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjelda- 71364 Winnenden (Germany) tud seade vastab meie poolt turule toodud Tel: +49 7195 14-0 mudelina oma kontseptsioonilt ja konstrukt- Faks: +49 7195 14-2212 sioonilt EÜ...
 • Page 124 Tehnilised andmed T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Võrgupinge 220-240 220-240 220-240 Sagedus 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Paagi maht Õhukogus (maks.) Alarõhk (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Elektriohutusklass Imivooliku liitmik (C-DN/C-ID) pikkus x laius x kõrgus...
 • Page 125 Pirms ierīces pirmās lietošanas Informācija par sastāvdaļām (REACH) izlasiet instrukcijas oriģinālvalo- Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atra- dā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem dīsiet: tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai www.kaercher.com/REACH vai turpmākiem lietotājiem. Riska pakāpes – Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt BĪSTAMI norādījumus par drošību Nr.
 • Page 126 1 Flīsa filtra maisiņš Pārslēdziet grīdas sprauslas pārslēgu 2 Sūkšanas uzgalis uz cietu virsmu vai uz paklāju. 3 Sūkšanas šļūtene  Tikai ProT 200: 4 Datu plāksnīte Ar sūkšanas jaudas regulatoru noregu- 5 Rokturis aparāta pārnēsāšanai lējiet sūkšanas jaudu (bezpakāpju).
 • Page 127 Motora aizsargfiltra nomaiņa Putekļu izplūde sūkšanas procesa laikā  Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.  Izņemiet motora aizsargfiltru.  Nomainiet flīsa filtra maisiņu.  Ielieciet jaunu motora aizsargfiltru.  Pārbaudiet flīsa filtra maisiņa novietoju-  Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu. ...
 • Page 128 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG EK Atbilstības deklarācija Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā 71364 Winnenden (Germany) iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un Tālr.: +49 7195 14-0 izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozī- Fakss: +49 7195 14-2212 bā...
 • Page 129 Tehniskie dati T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Barošanas tīkla spriegums 220-240 220-240 220-240 Frekvence 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Tvertnes tilpums Gaisa daudzums (maks.) Zemspiediens (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Aizsardzības klase Sūkšanas šļūtenes pieslēgums...
 • Page 130: Aplinkos Apsauga

  Prieš pirmą kartą pradedant Nurodymai apie sudedamąsias medžia- naudotis prietaisu, būtina ati- gas (REACH) džiai perskaityti originalią instrukciją, ja va- Aktualią informaciją apie sudedamąsias dovautis ir saugoti, kad ja galima būtų nau- dalis rasite adresu: dotis vėliau arba perduoti naujam savinin- www.kaercher.com/REACH kui.
 • Page 131: Prietaiso Dalys

  Grindų antgalio perjungiklį nustatykite į 2 Siurbimo antvamzdis kietųjų paviršių arba kiliminės dangos 3 Siurbimo žarna valymo režimo padėtį. 4 Duomenų lentelė  Tik ProT 200: 5 Rankena Siurbimo galios reguliatoriumi (be pako- 6 Žarnos laikiklis pų) nustatykite siurbimo galią. 7 Kabelio laikiklis ...
 • Page 132: Pagalba Gedimų Atveju

  Apsauginio variklio filtro keitimas Siurbimo metu dulkės šalinamos laukan  Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.  Išimkite apsauginį variklio filtrą.  Pakeiskite medžiaginį filtro maišelį.  Įdėkite naują apsauginį variklio filtrą.  Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas medžia-  Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą. ginis filtro maišelis.
 • Page 133: Eb Atitikties Deklaracija

  EB atitikties deklaracija Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto apa- rato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičia- mas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja. Gaminys: Sauso valymo siurblys Tipas: 1.527-xxx...
 • Page 134 Techniniai duomenys T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Tinklo įtampa 220-240 220-240 220-240 Dažnis 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Kameros talpa Oro kiekis (maks.) Subatmosferinis slėgis (maks.) kPa (mbar) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Apsaugos klasė...
 • Page 135 Перед першим застосуванням Старі пристрої містять цінні вашого пристрою прочитайте матеріали, що можуть викори- цю оригінальну інструкцію з експлуата- стовуватися повторно. Бата- ції, після цього дійте відповідно неї та реї, мастило та схожі матеріа- збережіть її для подальшого користуван- ли не повинні потрапити у на- ня...
 • Page 136: Елементи приладу

  Установити перемикач насадки для 7 Тримач кабелю підлоги у режим твердих поверхонь 8 Мережевий кабель або килимових покриттів. 9 Гголовка всмоктування  Тільки ProT 200: 10 Фіксація головки всмоктування Відрегулювати силу всмоктування 11 Спрямовувальний валець регулятором сили всмоктування 12 Ємкість для бруду...
 • Page 137: Зберігання

   Перевірте всі деталі на наявність за- Зберігання бруднення. ОБЕРЕЖНО Заново включити після охолодження Небезпека отримання травм та уш- турбіни мотора через 30-40 хвилин. коджень! При зберіганні звернути увагу Всмоктувальна турбіна не працює на вагу пристрою.  Перевірити штепсельну розетку та Цей...
 • Page 138: Гарантія

  Гарантія Прикладні гармонізуючі норми EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 У кожній країні діють умови гарантії, на- EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 даної відповідною фірмою-продавцем. EN 60335–1 Неполадки в роботі пристрою ми усуває- EN 60335–2–69 мо безплатно протягом терміну дії гаран- EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 тії, якщо...
 • Page 139 Технічні характеристики T 7/1 Classic T 7/1 Classic ProT 200 1.527-180.0 Номінальна напруга В 220-240 220-240 220-240 Частота Гц 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 Місткість резервуару Кількість повітря (макс.) л/с Нижній тиск (макс.) кПа (мбар) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) Клас...
 • Page 140 T 7/1 Classic...
 • Page 141 T 7/1 Classic - 1.527-180.0...
 • Page 142 ProT 200...
 • Page 144 http://www.kaercher.com/dealersearch...

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: