Download  Print this page

Tранспoрт; Съхранение; Грижи и поддръжка; Помощ при неизправности - Kärcher NT 25/1 Ap Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Полуавтоматично почистване на
Указание: Задействането на почиства-
нето на филтъра на всеки 5-10 минути
повишава продължителността на из-
ползване на плоския филтър.
Указание: Включването на полуавтома-
тичното почистване на филтъра е въз-
можно само при включен уред.
 Задействайте 5 х бутона за полуав-
томатично почистване на филтъра.
Така плоският филтър се почиства с
въздушен тласък (пулсиращ звук).
Изключете уреда
 Задействайте 5 х бутона за полуавтома-
тично почистване на филтъра.
 Изключете уреда от главния прекъсвач.
 Издърпайте щепсела.
След всяка употреба
 Изпразнете резервоара.
 Почиствайте уреда отвътре и отвън
посредством изсмукване и изтриване
с влажна кърпа.
Съхранение на уреда
Фигура
 Всмукателния маркуч и мрежовия ка-
бел се съхраняват в съответствие с
фигурата.
 Уредът да се съхранява в сухо поме-
щение и да се осигури против неком-
петентна употреба.
Tранспoрт
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид те-
глото на уреда.
 Свалете всмукателната тръба с по-
довата дюза от държача. За носене
хванете уреда за дръжката за носене
и за всмукателната тръба.
 При транспорт в автомобили осигу-
рявайте уреда съгласно валидните
директиви против плъзгане и прео-
бръщане.
152
филтъра
Съхранение
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид те-
глото на уреда.
Съхранението на този уред е позволено
само във вътрешни помещения.
Грижи и поддръжка
ОПАСНОСТ
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
Смяна на плоския филтър
 Отворете капака на филтъра.
 Смяна на плоския филтър.
 Затворете капака на филтъра, тряб-
ва да се чуе фиксирането.
Почистване на електродите
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Почистете електродите с четка.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Помощ при неизправности
ОПАСНОСТ
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
Смукателната турбина не работи
 Проверете контакта и предпазителя
на електрозахранването.
 Проверете мрежовия кабел, мрежо-
вия щепсел, електродите и евентуал-
но контакта на уреда.
 Да се включи уредът.
Всмукващата турбина изключва
 Изпразнете резервоара.
– 4
BG

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 25/1 ap teNt 35/1 ap

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: