Αντιμετώπιση Προβλημάτων - Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Καθαρισμός με ατμό
Τοποθετήστε ένα εξάρτημα καθαρισμού (6) στο δάπεδο
u
με την πλευρά με το velcro στραμμένη προς τα πάνω.
Πιέστε ελαφρά την ηλεκτρική σκούπα ατμού πάνω στο
u
εξάρτημα καθαρισμού (6).
Συνδέστε την παρκετέζα ατμού στην πρίζα.
u
Πιέστε το κουμπί ON/OFF (1). Για να ζεσταθεί η ηλεκτρική
u
σκούπα ατμού, χρειάζονται περίπου 15 δευτερόλεπτα.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ατμού (2). Μετά από
u
λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσει να βγαίνει ατμός από την
κεφαλή ατμού.
Σημείωση! Στο πρώτο γέμισμα της δεξαμενής ή μετά
από άδειασμά του, ενδέχεται να απαιτηθούν έως και 45
δευτερόλεπτα για την παραγωγή ατμού.
Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να εισέλθει ο
u
ατμός στο εξάρτημα καθαρισμού. Η παρκετέζα ατμού
θα γλιστράει τώρα εύκολα πάνω στην επιφάνεια που
πρόκειται να απολυμανθεί/καθαριστεί.
Μετακινείτε αργά την παρκετέζα ατμού μπρος πίσω στο
u
πάτωμα για να καθαριστεί καλά με ατμό κάθε τμήμα.
Μόλις ολοκληρώσετε τον καθαρισμό με την παρκετέζα
u
ατμού, επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση,
βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται και απενεργοποιήστε την
παρκετέζα ατμού. Περιμένετε μέχρι η παρκετέζα ατμού να
κρυώσει (περίπου πέντε λεπτά).
Προσοχή! Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τη στάθμη
στη δεξαμενή νερού (3). Για να γεμίσετε ξανά τη δεξαμενή
νερού και να συνεχίσετε την απολύμανση/καθαρισμό,
τοποθετήστε την παρκετέζα σε όρθια θέση, βεβαιωθείτε
ότι η λαβή στηρίζεται επαρκώς και απενεργοποιήστε την
παρκετέζα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου,
αφαιρέστε και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (3).
Προσοχή! Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα ατμού
στο ίδιο σημείο σε οποιαδήποτε επιφάνεια για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα. Τοποθετείτε πάντα την παρκετέζα ατμού
με τη λαβή (4) να στηρίζεται σε όρθια θέση όταν είναι
σε στάση και βεβαιωθείτε ότι η παρκετέζα ατμού είναι
απενεργοποιημένη όταν δε χρησιμοποιείται.
Μετά τη χρήση (Εικ. Ε)
Απενεργοποιήστε την παρκετέζα ατμού, κλείστε το
u
κουμπί ενεργοποίησης ατμού (2) και πατήστε το κουμπί
λειτουργίας (ON/OFF) (1).
Περιμένετε μέχρι η παρκετέζα ατμού να κρυώσει.
u
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού από την πρίζα
u
τοίχου.
Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.
u
Αφαιρέστε το εξάρτημα καθαρισμού (6) και πλύνετέ το για
u
την επόμενη χρήση.
Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τα άγκιστρα τακτοποίησης
u
καλωδίου (7 και 8).
40
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Ενσωματωμένο στη χειρολαβή (9) υπάρχει ένα στήριγμα
u
ανάρτησης (10) το οποίο θα σας επιτρέψει να κρεμάσετε
την παρκετέζα ατμού από ένα κατάλληλο άγκιστρο στον
τοίχο. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το άγκιστρο στον τοίχο
σας είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της ηλεκτρικής
σκούπας ατμού με ασφάλεια.
Τεχνικά στοιχεία
FSM1605(R)
(Τύπος 1)
Τάση
V
230
ac
Ισχύς
W
1300
Χωρητικό-
τητα
ml
350
δεξαμε-
νής
Βάρος
kg
2,7
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε περίπτωση που η συσκευή σας δε φαίνεται να λειτουργεί
σωστά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αν αυτό δεν σας
βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο επισκευών της BLACK+DECKER.
Πρόβλημα
Βήμα
Η παρκετέζα ατμού
1.
δεν ενεργοποιείται
2.
3.
Η παρκετέζα ατμού
4.
δεν παράγει ατμό
5.
Η παρκετέζα ατμού
6.
σταματά να παράγει
ατμό κατά τη
χρήση.
FSM1615
(Τύπος 1)
230
1300
350
3,1
Πιθανή λύση
Βεβαιωθείτε ότι η
μονάδα είναι
συνδεδεμένη στην
πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η
μονάδα είναι
ενεργοποιημένη με τον
διακόπτη λειτουργίας
(ON/OFF) (1).
Βεβαιωθείτε ότι στο φις
υπάρχει ασφάλεια.
Βεβαιωθείτε ότι τη
δεξαμενή νερού (3)
είναι γεμάτη νερό και
έχει τοποθετηθεί
σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την
πρώτη πλήρωση ή μετά
την ξηρή λειτουργία,
μπορεί να χρειαστούν
μέχρι και 45
δευτερόλεπτα για την
παραγωγή ατμού.
Βεβαιωθείτε ότι το
κουμπί παραγωγής
ατμού είναι
ενεργοποιημένο.
Ελέγξτε το βήμα 1, μετά
το 2 και μετά το 3.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605