Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Ta av en rengjøringspute
Forsiktig! Bruk alltid egnede sko når du bytter rengjørings-
pute på dampmoppen. Ikke bruk tøfler eller fottøy med åpne
tær.
Sett håndtaket (4) tilbake i stående stilling, og slå
u
dampmoppen «AV».
Vent til dampmoppen er avkjølt (ca. fem minutter).
u
Frigjør dampmoppen fra borrelåsfestet, og løft dampmop-
u
pen vekk fra rengjøringsputen.
Forsiktig! Plasser alltid dampmoppen med håndtaket (4)
støttet i stående stilling når den står stille, og sørg for at
dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.
Fylle vanntanken (figur D)
Vanntanken på dampmoppen kan tas av for praktisk og enkel
påfylling.
Merk: Fyll vanntanken med rent vann fra kranen.
Merk: I områder med hardt vann anbefales bruk av avionisert
vann.
Ta av vanntanken (3).
u
Ta av filterlokket ved å skru mot urviseren.
u
Fyll vanntanken (3) med vann.
u
Advarsel! Vanntankens kapasitet er 350 ml. Ikke fyll for mye
på tanken.
Bytt ut filterlokket ved å skru mot urviseren.
u
Sett vanntanken (3) på plass igjen.
u
Merk: Pass på at filterlokket sitter godt fast.
Merk: Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler sammen med
dampmoppens vanntank.
Bruk
Viktig! Denne enheten dreper 99,9 % av bakterier og mik-
rober når den brukes i samsvar med instruksjonene i denne
håndboken og mikrofiberputen er satt på, og enheten brukes
kontinuerlig i 90 sekunder.
Slå av og på
Trykk på PÅ/AV-knappen (1) for å slå på apparatet. Det tar
u
ca. 15 sekunder til dampmoppen er oppvarmet.
Trykk på dampknappen (2). Da starter pumpen og
u
enheten vil begynne å produsere damp.
Drei dampnappen (2) til av for å stoppe produksjonen av
u
damp. Dette vil beholde strømmen til kokeren for raskere
oppstart.
Trykk på PÅ/AV-knappen (1) for å slå av apparatet.
u
Forsiktig! La aldri dampmoppen være på ett sted noen
tid. Plasser alltid dampmoppen med håndtaket (4) støttet i
stående stilling når den står stille, og sørg for at dampmoppen
er slått av når den ikke er i bruk.
Forsiktig! Tøm alltid dampmoppen etter bruk.
Merk: Ved første fylling eller etter at den har gått tom, kan det
ta opptil 45 sekunder før det lages damp.
30
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Råd for optimal bruk
Generelt
Forsiktig: Bruk aldri dampmoppen uten å sette på rengjøring-
sputen først.
Du må alltid støvsuge eller feie gulvet før du bruker
u
dampmoppen.
Den enkleste måten å bruke produktet på er å la hånd-
u
taket helle 45° og gjøre rent langsomt, et lite område om
gangen.
Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler sammen med
u
dampmoppen. Når du skal fjerne vanskelige flekker fra
vinyl- eller linoleumsgulv, kan du forbehandle det med
et mildt rengjøringsmiddel og litt vann før du bruker
dampmoppen.
Damprengjøring
Plasser en rengjøringspute (6) på gulvet slik at «løkkene»
u
til borrelåsen vender opp.
Trykk dampmoppen forsiktig ned på rengjøringsputen (6).
u
Sett støpselet til dampmoppen inn i stikkontakten.
u
Trykk på på/av-knappen (1). Det tar ca. 15 sekunder til
u
dampmoppen er oppvarmet.
Trykk på dampknappen (2). Etter noen få sekunder begyn-
u
ner det å komme damp ut av damphodet.
Merk: Ved første fylling eller etter at den har gått tom, kan det
ta opptil 45 sekunder før det lages damp.
Det tar noen få sekunder før dampen kommer inn i
u
rengjøringsputen. Dampmoppen glir nå lett over overflaten
som skal renses/rengjøres.
Skyv og trekk dampmoppen langsomt over overflaten for
u
grundig damprengjøring av hver del.
Når du er ferdig med å bruke dampmoppen, setter du
u
håndtaket (4) tilbake til stående stilling, og passer på at
den har støtte og er slått «AV». Vent til dampmoppen er
avkjølt (ca. fem minutter).
Forsiktig! Det er viktig å holde øye med vannivået i vanntank-
en (3). Sett moppen i oppreist stilling og pass på at håndtaket
er støttet og slå dampmoppen «AV», når du skal etterfylle
vanntanken og fortsette å rense/rengjøre. Trekk støpselet ut
av stikkontakten, ta av vanntanken (3) og fyll den igjen.
Forsiktig! La aldri dampmoppen være på ett sted noen
tid. Plasser alltid dampmoppen med håndtaket (4) støttet i
stående stilling når den står stille, og sørg for at dampmoppen
er slått av når den ikke er i bruk.
Etter bruk (figur E)
Slå dampmoppen «AV». Drei dampknappen (2) til av, og
u
trykk deretter på PÅ/AV-knappen (1).
Vent til dampmoppen er avkjølt.
u
Ta støpselet til dampmoppen ut av stikkontakten.
u
Tøm vanntanken.
u

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605