Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Avlägsna en rengöringsdyna
Varning! Använd alltid lämpliga skor när du byter rengörings-
dyna på ångmoppen. Använd inte tofflor eller öppna skor.
Sätt tillbaka handtaget (4) i upprätt läge och stäng AV
u
ångmoppen.
Vänta tills ångmoppen har svalnat (cirka 5 minuter).
u
Lyft upp ångmoppen från rengöringsdynan så att den släp-
u
per från kardborrfästet.
Varning! Placera alltid ångmoppen på stödmattan med hand-
taget (4) uppåt när den inte används och se till att ångmoppen
är avstängd.
Fylla vattenbehållaren (fig. D)
Ångmoppens vattenbehållare är löstagbar för enkel och
bekväm påfyllning.
Obs! Fyll vattenbehållaren med rent kranvatten.
Obs! I områden med hårt vatten rekommenderas att du
använder avjoniserat vatten.
Avlägsna vattenbehållaren (3).
u
Avlägsna påfyllningslocket genom att skruva det moturs.
u
Fyll behållaren (3) med vatten.
u
Varning! Vattenbehållaren rymmer 350 ml. Fyll inte på för
mycket vatten i vattenbehållaren.
Sätt fast påfyllningslocket genom att skruva det medurs.
u
Sätt tillbaka vattenbehållaren (3).
u
Obs! Kontrollera att påfyllningslocket sitter fast ordentligt.
Obs! Använd inte kemiska rengöringsmedel i ångmoppens
vattenbehållare.
Användning
Viktigt! Den här apparaten dödar 99,9% av alla bakterier om
den används enligt anvisningarna i den här manualen med
mikrofiberdynan monterad och en kontinuerlig körtid på 90
sekunder.
Slå på och av
Starta apparaten genom att trycka på PÅ-/AV-knappen (1).
u
Det tar cirka 15 sekunder för ångmoppen att värmas upp.
Tryck på ångningsknappen (2). Detta försätter pumpen i
u
driftläge och enheten börjar producera ånga.
För att stoppa ångproduktionen sätter du ångningsknap-
u
pen (2) i läget AV. På så vis avbryts inte strömförsörjnin-
gen till pannan, så att det går snabbare att starta.
Stäng av apparaten genom att trycka på PÅ/AV-knappen
u
(1).
Varning! Lämna aldrig ångmoppen på samma plats på ytan
under längre tid. Placera alltid ångmoppen på stödmattan med
handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är
avstängd.
Varning! Töm alltid ångmoppen när du är klar.
Obs! När du fyller på vatten för första gången eller när vattnet
har tagit slut kan det ta upp till 45 sekunder innan ånga bildas.
(Översättning av originalanvisningarna)
Tips för optimal användning
Allmänt
Varning: Använd aldrig ångmoppen utan att först montera en
rengöringsdyna.
Dammsug eller sopa golvet innan du använder ångmop-
u
pen.
Det enklaste sättet att använda apparaten är att luta
u
handtaget 45° och sedan försiktigt och långsamt rengöra
en liten yta åt gången.
Använd inte kemiska rengöringsmedel med ångmoppen.
u
Om du ska ta bort besvärliga fläckar från vinyl- eller linole-
umgolv kan du förbehandla med ett milt rengöringsmedel
innan du använder ångmoppen.
Ångrengöring
Placera en rengöringsdyna (6) på golvet med
u
kardborrsidan uppåt.
Tryck försiktigt ned ångmoppen på rengöringsdynan (6).
u
Anslut ångmoppen till elnätet.
u
Tryck på strömbrytaren (1). Det tar cirka 15 sekunder för
u
ångmoppen att värmas upp.
Tryck på ångningsknappen (2). Efter några sekunder
u
börjar ånga att strömma ut ur ånghuvudet.
Obs! När du fyller på vatten för första gången eller när vattnet
har tagit slut kan det ta upp till 45 sekunder innan ånga bildas.
Det tar några sekunder för ångan att komma in i
u
rengöringsdynan. Ångmoppen glider nu lätt över ytan som
ska saneras/rengöras.
Skjut och dra ångmoppen försiktigt fram och tillbaka över
u
golvet för en grundlig ångrengöring av varje område.
När du är färdig med ångmoppen sätter du handtaget (4)
u
i upprätt läge, ser till att den står stadigt och stänger AV
den. Vänta tills ångmoppen har svalnat (cirka 5 minuter).
Varning! Det är viktigt att kontrollera vattennivån i vattenbe-
hållaren (3). För att fylla på vattenbehållaren och fortsätta
sanera/rengöra ställer du moppen i upprätt läge, ser till att
handtaget står stadigt och stänger AV ångmoppen. Koppla
bort enheten från eluttaget och demontera och fyll på vat-
tenbehållaren (3).
Varning! Lämna aldrig ångmoppen på samma plats på ytan
under längre tid. Placera alltid ångmoppen på stödmattan med
handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är
avstängd.
Efter användning (fig. E)
Stäng AV ångmoppen. sätt ångningsknappen (2) i läget av
u
och tryck sedan på PÅ/AV-knappen (1).
Vänta tills ångmoppen har svalnat.
u
Koppla bort ångmoppen från eluttaget.
u
Töm vattenbehållaren.
u
SVENSKA
27

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605