Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Tilsigtet brug
Din BLACK+DECKER
FSM1605(R) og FSM1615
TM
dampmoppe er fremstillet til at rense og rengøre forseglet
løvtræ, forseglet laminat, linoleum, vinyl, keramiske fliser, sten
og marmorgulve. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug
i husholdninger.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel!
t
kerheds-, vedligeholdelses
og servicevejledninger om-
hyggeligt, før du bruger dette
apparat. Læs hele vejledningen
omhyggeligt, før du bruger dette
apparat.
Andres sikkerhed
Dette apparat kan bruges af børn i en
u
alder fra 8 år og derover og personer
med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis det sker under
overvågning, eller de vejledes i brugen
af apparatet på en sikker måde, og
de forstår de farer, som er forbundet
dermed.
Børn må ikke lege med apparatet.
u
Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden opsyn.
Hvis elledningen beskadiges, skal
u
den udskiftes af producenten, dennes
servicetekniker eller en lignende kval-
ificeret person, så farlige situationer
undgås
.
Stikket skal tages ud af stikkontakten
u
før rengøring eller vedligeholdelse af
apparatet.
Væsken eller dampen må ikke rettes
u
mod udstyr med elektriske kompo-
nenter, såsom ovnes inderside.
Apparatet må ikke efterlades uden
u
opsyn, når det er tilsluttet til elnettet;
32
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Læs alle sik-
Apparatet må ikke bruges, hvis det
u
tabes, hvis der er tydelige tegn på
skade, eller hvis der er lækager;
opbevar apparatet utilgængeligt for
u
børn, når det oplades eller køler ned.
Mærkater på apparatet
De følgende piktogrammer vises på ap-
paratet sammen med datakoden.
FORSIGTIG Varm damp
Komponenter
1. Tænd/sluk-kontakt
2. Dampafbryder
3 Fjern vandbeholder
4 Håndtag
5. Damphoved
6. Damphoved med moppeklud
7. Kabelholder, nederste kabel
8. Kabelholder, øverste kabel
9. Greb
10. Krog til ophængning
Samling
Advarsel! Sørg for, at apparatet er afbrudt, at
stikket er taget ud, og at apparatet er koldt og
ikke indeholder vand, inden nogle af de følgende
instruktioner udføres.
Montering af håndtaget (fig. A)
Skub den nederste ende af håndtaget (4) ind i den øverste
u
ende af dampmoppekabinettet (11), indtil det klikker på
plads.
Montering af vand beholder (fig. B)
Skub vandbeholderen (3) ned i dampmoppen (11), og
u
sørg for, at vandbeholderen sidder godt fast.
Påsætning af moppeklud (fig. C)
Nye moppeklude fås hos din BLACK+DECKER forhandler
(katalognr. FSMP20-XJ).
Læg en moppeklud (6) på gulvet med velcro-siden opad.
u
Pres dampmoppen let ned på moppekluden (6).
u
Forsigtig: Stil altid din dampmoppe med håndtaget (4) i lodret
stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er
slukket, når den ikke er i brug.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605