Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tiltenkt bruk
BLACK+DECKER
FSM1605(R) og FSM1615 dampmopp
TM
har blitt designet for desinfisering og rengjøring av gulv av
behandlet hardved, behandlet laminat, linoleum, vinyl, kera-
miske fliser, stein og marmor. Produktet er bare beregnet for
innendørs bruk i hjemmet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel!
t
hets-, vedlikeholds- og ser-
vicehåndbøker nøye før du
bruker dette apparatet. Les
hele denne håndboken nøye før
du bruker apparatet.
Andre personers sikkerhet
Dette apparatet kan brukes av barn
u
som er 8 år eller eldre samt av person-
er som har reduserte fysiske, sanse-
messige eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, hvis
de har tilsyn eller har fått veiledning i
bruk av apparatet på en trygg måte og
forstår farene som foreligger.
Barn skal ikke leke med apparatet.
u
Rengjøring og brukervedlikehold skal
ikke utføres av barn uten tilsyn.
Hvis strømledningen er skadet, må
u
den skiftes av produsenten, produsen-
tens servicerepresentant eller per-
soner med tilsvarende fagkunnskap for
å unngå fare
.
Støpselet må tas ut av stikkontakten
u
før rengjøring eller vedlikehold utføres
på apparatet.
Væsken eller dampen må ikke rettes
u
mot utstyr med elektriske komponent-
er, f.eks. innvendig i varmeovner.
Apparatet må ikke forlates uten tilsyn
u
mens det er tilkoblet strømnettet.
Apparatet må ikke brukes hvis det har
u
falt i gulvet, hvis det har synlig skade
eller hvis det lekker.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Les alle sikker-
Hold apparatet utenfor barns rekkevi-
u
dde når det er koblet til strøm eller er i
ferd med å kjøles ned.
Produktmerking
Følgende piktogrammer samt datokoden
vises på apparatet.
FORSIKTIG Varm damp
Funksjoner
1. Av/på-bryter
2. Dampknapp
3. Avtagbar vanntank
4. Håndtak
5. Damphode
6. Rengjøringspute til damphode
7. Nedre kabelfestekrok
8. Øvre kabelfestekrok
9. Håndtak
10. Opphengsbrakett
Montering
Advarsel! Før du prøver noen av fremgangsmå-
tene nedenfor, må du sørge for at apparatet
er slått av og at støpselet er trukket ut, og at
apparatet er avkjølt og er tømt for vann.
Sette på håndtaket (figur A)
Skyv den nedre delen av håndtaket (4) inn i den øvre
u
delen av dampmoppen (11) til det klikker på plass.
Feste vanntanken (figur B)
Skyv vanntanken (3) inn i dampmoppen (11), og pass på
u
at vanntanken sitter godt fast.
Sette på en rengjøringspute (figur C)
Ekstra rengjøringsputer får du hos din BLACK+DECKER-
forhandler: (katalognr. FSMP20-XJ).
Plasser en rengjøringspute (6) på gulvet slik at «løkkene
u
til» borrelåsen vender opp.
Trykk dampmoppen forsiktig ned på rengjøringsputen (6).
u
Forsiktig: Plasser alltid dampmoppen med håndtaket (4)
støttet i stående stilling når den står stille, og sørg for at
dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.
NORSK
29

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605