Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Användningsområde
Din BLACK+DECKER
FSM1605(R) och FSM1615 ångmopp
TM
är designad för rengöring och städning av behandlat trägolv,
laminatgolv, linoleummatta, vinylplast, klinkers-, sten- och
marmorgolv. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i
hemmet.
Säkerhetsinstruktioner
Varning!
visningen "Säkerhet, under-
t
håll och service" noggrant
innan du börjar använda den
här apparaten. Läs hela den
här bruksanvisningen noggrant
innan du börjar använda appa-
raten.
Andras säkerhet
Apparaten kan användas av barn
u
från åtta år och personer med ned-
satt fysisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de får lämplig vägledning och är
medvetna om riskerna.
Barn ska inte leka med apparaten.
u
Rengöring och användarunderhåll ska
inte utföras av barn utan övervakning.
Om nätsladden är skadad måste den
u
bytas ut av tillverkaren, en auktoris-
erad serviceverkstad eller annan kval-
ificerad person för att undvika farliga
situationer
.
Kontakten måste kopplas ur nätuttaget
u
innan rengöring eller underhåll av ap-
paraten.
Vätskan eller ångan får inte vara riktad
u
mot utrustning som innehåller elek-
triska komponenter, t.ex. insidan av
ugnar.
Apparaten får inte lämnar oövervakad
u
när den är ansluten till elnätet.
Apparaten får inte användas om den
u
har tappats, det finns synliga skador
26
(Översättning av originalanvisningarna)
Läs hela bruksan-
på den eller om den läcker.
Förvara apparaten utom räckhåll för
u
barn när den är strömförsörjd eller är
satt att svalna.
Etiketter på apparaten
Följande diagram tillsammans med da-
tumkoden visas på apparaten.
VARNING Het ånga
Funktioner
1. Strömbrytare
2. Ångningsknapp
3. Löstagbar vattenbehållare
4. Handtag
5. Ånghuvud
6. Rengöringsdyna för ånghuvud
7. Nedre krok
8. Övre krok
9. Handtag
10. Upphängningskrok
Montering
Varning! Innan du gör något av nedanstående
ska du kontrollera att apparaten är avstängd, att
sladden inte sitter i och att den har svalnat och
inte innehåller vatten.
Montera handtaget (fig. A)
Skjut in den nedre delen av handtaget (4) i den övre delen
u
av ångmoppen (11) tills det klickar på plats.
Montera vattenbehållaren (fig. B)
Skjut in vattenbehållaren (3) i ångmoppsenheten (11) och
u
säkerställ att vattenbehållaren sitter fast ordentligt.
Montera en rengöringsdyna (fig. C)
Rengöringsdynor finns att köpa hos din BLACK+DECKER-
återförsäljare :- (katalognr FSMP20-XJ).
Placera en rengöringsdyna (6) på golvet med
u
kardborrsidan uppåt.
Tryck försiktigt ned ångmoppen på rengöringsdynan (6).
u
Varning: Placera alltid ångmoppen på stödmattan med hand-
taget (4) uppåt när den inte används och se till att ångmoppen
är avstängd.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605