Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual page 17

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
__RP114268_B2.book Seite 15 Donnerstag, 23. April 2015 6:44 18
GEVAAR voor kinderen
~ Verpakkingsmateriaal is geen speel-
goed. Kinderen mogen niet met de plas-
tic zakken spelen. Er bestaat
verstikkingsgevaar.
GEVAAR van een elektri-
sche schok door vocht
~ Bescherm de verwarmingseenheid te-
gen vocht, druppel- of spatwater.
~ Gebruik het apparaat niet buitenshuis
en niet in de buurt van met water gevul-
de containers, zoals bijv. een wasbak.
~ Als de verwarmingseenheid toch in het
water is gevallen, trekt u direct de stek-
ker uit het stopcontact en haalt u pas
dan het apparaat uit het water. Gebruik
het apparaat in dat geval niet meer,
maar laat het door een gespecialiseerd
bedrijf controleren.
~ Raak de verwarmingseenheid niet met
natte handen aan.
GEVAAR door een
elektrische schok
~ Neem het apparaat niet in gebruik,
wanneer het apparaat of het aansluit-
snoer zichtbaar beschadigd is of wan-
neer het apparaat voorheen is gevallen.
~ Verlengsnoeren moeten voor minstens
10 ampère geschikt zijn.
~ Leg het aansluitsnoer en eventueel het
verlengsnoer zo dat niemand erop kan
trappen, erin kan blijven hangen of er
over kan struikelen.
~ Controleer voordat u het apparaat aan-
sluit of de temperatuurregelaar op de
markering "0" staat.
~ Stop de stekker alleen in een correct ge-
ënstalleerd, goed toegankelijk stopcon-
tact met aardingscontacten, waarvan
de spanning met de gegevens op het ty-
peplaatje overeenkomt. Het stopcontact
moet ook na het aansluiten goed toe-
gankelijk blijven.
~ Let erop, dat het aansluitsnoer niet door
scherpe randen of hete plaatsen kan
worden beschadigd. Wikkel het aan-
sluitsnoer niet om het apparaat, maar in
de bodem van de behuizing van de ver-
warmingseenheid.
~ Het apparaat is na het uitschakelen nog
niet geheel zonder stroom. Hiertoe moet
u de stekker uit het stopcontact trekken.
~ Let er bij het neerzetten van het appa-
raat op dat het aansluitsnoer niet vast-
geklemd of geplet wordt.
~ Om de stekker uit het stopcontact te trek-
ken, moet u altijd aan de stekker trek-
ken, nooit aan het aansluitsnoer.
~ Trek de stekker uit het stopcontact, ...
... wanneer zich een storing voordoet,
... wanneer u het apparaat niet ge-
bruikt,
... voordat u het apparaat reinigt en
... bij onweer.
~ Sluit geen ander apparaat dat een
hoog vermogen vraagt aan een stop-
contact in hetzelfde stroomcircuit aan.
Zo voorkomt u overbelasting van het
elektriciteitsnet.
~ Om gevaar te voorkomen, brengt u
geen veranderingen aan het artikel
aan.
GEVAAR van verwondin-
gen door verbranden
~ Levensgevaar door verbranding. Let er-
op, dat kinderen het apparaat niet aan
het aansluitsnoer van het werkvlak kun-
nen trekken.
~ Gevaar door explosieve verbranding.
Gebruik vers, schoon en voor fondue
geschikt vet. Oud, gebruikt of onge-
schikt vet kan al bij lage temperaturen
in brand vliegen. Als vet tijdens het ge-
bruik begint te branden, blust u dat in
geen geval met water. Verstik het vuur
met een passend deksel of een wollen
deken.
~ Waarschuwing tegen verbranding door
hete spatten bij het indompelen van le-
vensmiddelen in de hete pan: droog de
15
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents