Download Table of Contents Print this page

Stroomvoorziening; Bedienen - Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:

Advertisement

Table of Contents
__RP114268_B2.book Seite 17 Donnerstag, 23. April 2015 6:44 18

6. Stroomvoorziening

LEVENSGEVAAR door
verbranding!
~ Let erop dat kinderen het apparaat niet
aan het aansluitsnoer|10 van het werk-
blad kunnen trekken.
1. Controleer voordat u het apparaat aan-
sluit of de temperatuurregelaar|6 op de
markering "0" staat.
2. Steek de stekker in een stopcontact dat
overeenkomt met de gegevens op het ty-
peplaatje.

7. Bedienen

GEVAAR van verwondingen
door verbranden!
~ Gevaar door explosieve verbranding.
Gebruik vers, schoon en voor fondue
geschikt vet. Oud, gebruikt of onge-
schikt vet kan al bij lage temperaturen
in brand vliegen. Als vet tijdens het ge-
bruik begint te branden, blust u dat in
geen geval met water. Verstik het vuur
met een passend deksel of een wollen
deken.
~ De roestvrijstalen pan|2, de spatbe-
scherming |1 en de fonduevorken|8
worden tijdens het gebruik erg heet. Be-
scherm daarom uw handen bijv. met
ovenwanten en pak de fonduevorken|8
alleen bij de greep vast.
~ Gevaar van verbranding door hete
spatten bij het indompelen van levens-
middelen in de hete pan: droog de le-
vensmiddelen tevoren af en bescherm
de handen en onderarmen met oven-
wanten.
~ De roestvrijstalen pan|2 mag niet boven
de bovenste markering voor maximum-
vulstand|3 worden gevuld, om overlo-
pen bij het opwarmen te voorkomen.
1. Vul naargelang de toepassing de pan
met vet, bouillon of kaas. De vulhoeveel-
heid moet tussen de beide vulstandmar-
keringen|4 +|3 in de pan liggen.
2. Leg de spatbescherming|1 op de pan.
3. Vet en bouillon: draai de temperatuurrege-
laar|6 tot de aanslag naar rechts om de
pan met inhoud op te warmen. Het appa-
raat warmt nu op.
Kaas: draai de temperatuurregelaar|6
tot deze in het midden tussen de marke-
ringen "0" en MAX staat, zodat de
kaas op het gemak door omroeren kan
smelten. Naargelang het smeltgedrag
van de gebruikte kaassoort verhoogt of
verlaagt u de instelling.
AANWIJZING: met de temperatuurrege-
laar |6 kunt u na het eerste opwarmen ook la-
gere temperaturen kiezen. Dat is zinvol om
bijv. de temperatuur van de inhoud van de
pan net onder het kookpunt te houden.
4. Prik de afgedroogde levensmiddelen
aan de fonduevorken|8 en doe deze in
het vet, de bouillon of de kaas.
5. Vet en bouillon: haal de fonduevorken|8
eruit als de gewenste gaarstand is be-
reikt.
Kaas: trek de fonduevorken|8 onder
draaien door de gesmolten kaas zodat er
een kaaslaag wordt gevormd.
6. Na het fonduen draait u de temperatuur-
regelaar |6 op "0", trekt u de stekker uit
het stopcontact en wacht u tot alle onder-
delen zijn afgekoeld alvorens met het
schoonmaken te beginnen.
17
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents