Nederlands - Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

__RP114268_B2.book Seite 20 Donnerstag, 23. April 2015 6:44 18
Omvang van de garantie
Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd
volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw-
gezet gecontroleerd vóór levering.
De garantie geldt voor materiaal- of fabrica-
gefouten. Deze garantie is niet van toepas-
sing op productonderdelen die onderhevig
zijn aan normale slijtage en daarom kunnen
worden beschouwd als slijtonderdelen of op
beschadigingen van breekbare onderdelen,
bijv. schakelaars, accu's of die van glas zijn
gemaakt.
Deze garantie vervalt, wanneer het product
werd beschadigd of ondeskundig werd ge-
bruikt of onderhouden. Voor een juist gebruik
van het product moeten alle instructies die in
de handleiding staan vermeld, nauwkeurig
worden nageleefd. Gebruiksdoeleinden en
handelingen die in de handleiding worden
afgeraden of waarvoor wordt gewaar-
schuwd, moeten beslist worden vermeden.
Het product is uitsluitend bedoeld voor parti-
culier gebruik en niet voor commercieel ge-
bruik. Bij een oneigenlijke of ondeskundige
behandeling, bij gebruikmaking van geweld
en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd
door ons erkende servicecenter, vervalt de
garantie.
Afhandeling in geval van
garantie
Om een snelle behandeling van uw verzoek
te waarborgen, dient u de volgende aanwij-
zingen te volgen:
• Houd voor alle aanvragen het artikel-
nummer IAN: 114268 en de kassa-
bon als bewijs voor de koop bij de
hand.
• Wanneer zich functiestoringen of ande-
re onvolkomenheden voordoen, neemt u
eerst telefonisch of per e-mail con-
tact op met het hierna genoemde ser-
vicecenter.
• Een product dat geregistreerd staat als
defect, kunt u dan met bijvoeging van
de aankoopnota (kassabon) en de ver-
20
NL
melding waaruit de onvolkomenheid be-
staat en wanneer deze zich heeft
voorgedaan, franco naar het ser-
viceadres sturen dat u is meegedeeld.
Op www.lidl-service.com kunt u
deze en nog veel meer handleidin-
gen, productvideo's en software
downloaden.
Servicecenters
Service Nederland
NL
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: hoyer@lidl.nl
BE
Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: hoyer@lidl.be
IAN: 114268
Leverancier
Let erop, dat het onderstaande adres geen
serviceadres is. Neem eerst contact op
met het bovengenoemde servicecenter.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Duitsland

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents