Download Table of Contents Print this page

Problemen Oplossen; Technische Gegevens; Garantie Van Hoyer|Handel Gmbh - Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:

Advertisement

Table of Contents
__RP114268_B2.book Seite 19 Dienstag, 28. April 2015 5:09 17
Verpakking
Als u de verpakking wilt weggooien, houdt
u dan aan de betreffende milieuvoorschrif-
ten in uw land.

11. Problemen oplossen

Wanneer uw apparaat een keer niet functio-
neert zoals gewenst, doorloopt u eerst deze
checklist. Misschien is het een klein probleem
dat u zelf kunt oplossen.
GEVAAR door een elektrische
schok!
~ Probeer in geen geval het apparaat zelf
te repareren.
Mogelijke oorzaken /
Storing
• Is de stroomvoorzie-
ning gewaarborgd?
• Controleer de aanslui-
Geen
ting.
functie
• Staat de temperatuurre-
gelaar |6 op de marke-
ring "0"?

12. Technische gegevens

Model:
SFE 1500 B2
Netspanning:
220-240 V ~ 50 Hz
Beschermings-
klasse:
I
Vermogen:
1500 W
Technische wijzigingen voorbehou-
den.
13.Garantie van
Geachte klant,
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van-
af de koopdatum. Wanneer dit product on-
volkomenheden vertoont, heeft u wettelijke
rechten ten opzichte van de verkoper van
het product. Deze wettelijke rechten worden
niet beperkt door onze hiernavolgend be-
schreven garantie.
Garantievoorwaarden
De garantietermijn begint op de koopdatum.
Bewaar de originele kassabon goed. Deze
bon is nodig als bewijs dat u het apparaat
heeft gekocht.
Wanneer zich binnen drie jaar na de koop-
datum van dit product een materiaal- of fabri-
cagefout voordoet, wordt het product door
maatregelen
ons – naar onze keus – gratis voor u gerepa-
reerd of vervangen. Deze garantie stelt als
voorwaarde, dat het defecte apparaat en het
koopbewijs (kassabon) binnen de termijn van
drie jaar wordt overlegd en dat er kort schrif-
telijk wordt beschreven, waaruit de onvolko-
menheid bestaat en wanneer deze zich heeft
voorgedaan.
Wanneer het defect door onze garantie
wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde
product terug of u krijgt een nieuw exemplaar.
Met reparatie of vervanging van het product
begint geen nieuwe garantieperiode.
Garantieperiode en wettelijke
garantieaanspraken wegens
gebreken
De garantieperiode wordt door de vrijwa-
ring niet verlengd. Dat geldt ook voor ver-
vangen en gerepareerde onderdelen.
Schades en onvolkomenheden die eventueel
al bij de koop aanwezig waren, moeten di-
rect na het uitpakken worden gemeld. Aan
reparaties die zich voordoen na het verstrij-
ken van de garantieperiode zijn kosten ver-
bonden.
HOYER|Handel GmbH
19
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents