Download Print this page

Гаранция И Сервиз - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Рециклиране
Не изхвърляйте в никакъв случай
уреда с битовите отпадъци. Този уред
подлежи на европейската Директива
2002/96/EC.
Изхвърляйте уреда чрез лицензирана фирма за
изхвърляне на отпадъци или общинската служба
за изхвърляне на отпадъци.
Спазвайте актуално валидните разпоредби.
В случай на съмнение се свържете със службата
за изхвърляне на отпадъци.
Изхвърляне на батерии/акумулатори
Батериите/акумулаторите не трябва да се изхвърлят
заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е
задължен по закон да предава батериите/акумул-
аторите в събирателен пункт на общината/квартала
или в търговската мрежа.
Това задължение е в услуга на предаването на
батериите/акумулаторите за екологичното изхвър-
ляне. Връщайте батериите/акумулаторите само
в разредено състояние.
Рециклирайте опаковъчния материал
без да замърсявате околната среда.
Гаранция и сервиз
За този уред Вие получавате гаранция от 3 години
от датата на закупуване. Уредът е произведен
старателно и е проверен добросъвестно преди
доставката.
Запазете касовата бележка като доказателство
за покупката. В гаранционен случай се свържете
по телефона с Вашия сервиз. Само по този начин
може да се осигури безплатното връщане на
вашата стока.
Даването на гаранция важи само за материални
или фабрични дефекти, но не и за транспортни
щети, износващи се части или при повреда на лесно
чупливи части, напр. ключове или акумулаторни
батерии. Продуктът е предназначен единствено
за домашна, а не за професионална употреба.
При непозволена и неправилна употреба, при
прилагане на сила или интервенции, които не
са извършени от нашия оторизиран сервизен
филиал, гаранцията отпада. Законните Ви права
не се ограничават от тази гаранция.
Гаранционният срок не се удължава от гаранцията.
Това важи и за сменени и ремонтирани части. За
евентуалните, налични още при закупуването
повреди и недостатъци трябва да се съобщи
ве-днага след разопаковането, но най-късно два
дена след датата на закупуване. След като изтече
гаранционният срок, ремонтите трябва да се
заплащат.
Service България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: kompernass@lidl.bg
Вносител
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 17 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1