Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual page 18

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Почистване
Така ще почистете съда за замърсявания:
За да запазите мощността на акумулаторната
метла, изпразвайте след всяка употреба съда за
замърсявания.
Натиснете деблокиращото копче на съда за
замърсявания, за да го извадите от уреда.
Изтеглете съда от уреда с леко хоризонтално
движение нагоре.
• Изпразнете съда за замърсявания и го поставете
отново.
Така ще почистете ролката на четката:
Ако ролката на четката не може да се върти
повече поради събирането на груби замърся-
вания или конци, постъпете по следния начин:
• Завъртете акумулаторната метла и я дръжте
така, че плоската страна с ролката на четката
да сочи към Вас.
Отстранете малките капаци от дясната страна.
• Освободете задвижващия ремък като го
избутате надясно.
Повдигнете ролката на четката отдясно и
свалете наставката с подложната шайба
Изтеглете сега ролката надясно от уреда.
• Отстранете замърсяванията (от двете страни
на твърдите косми) и почистете ролката.
След почистването постъпете по следния начин,
за да поставите ролката на четката:
• Поставете задвижващия ремък в отделението
и го завийте около задвижващото колелце на
двигателя.
• Поставете подложната шайба с наставката
и въведете ролката в лявата направляваща
повърхнина.
• Изтеглете задвижващия ремък над наставката
и поставете отново ролката от дясната страна.
• Изтеглете сега задвижващия ремък над задвиж-
ващото колелце на ролката на четката.
• Поставете капака на четката като въведете в
оттворите първо долните издатъци и натиснете
след това капака отгоре.
Внимание:
• Внимавайте да не включите неволно реда,
когато е свален съдът за замърсявания или
когато по-чиствате ролката на четката.
Опасност от нараняване!
• Не почиствайте уреда по време на зареждане.
Опасност от нараняване!
Съхранение
Използвайте доставения стенен държач, за да
съхранявате практично и ергономично метлата
или когато зареждате уреда.
.
Внимание:
• Не излагайте акумулаторната метла на екстрем-
ни температури или влага. Това може да доведе
до фатални щети на уреда!
• Поради това не го съхранявайте в близост до
печки, отоплителни тела, горелки или в бани.
Това може да доведе до фатални щети на
уреда!
• Не поставяйте уреда без да сте го изключили
преди това - възможно е акумулаторната батерия
да се повреди поради пълен разряд.
- 16 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

Table of Contents