Download Print this page

Punjenje Baterije - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sastavljanje električne metle
Brojevi ispred opisanih koraka montiranja odnose
se na ilustracije na rasklopnoj strani.
q
Montirajte dršku tako, što ćete sva 3 elemenata
nataknuti jedan na drugi i okretanjem učvrstiti.
w
Zatim dršku okretanjem umetnite u držač
uređaja.
e
Učvrstite zidni držač sa priloženim vijcima.

Punjenje baterije

Električna metla se isporučuje sa praznom Ni-MH-
baterijom (akumulatorom). Da bi baterija dobila
svoj puni kapacitet, prije prve uporabe ona mora
biti punjena 16 sati. Slijedeća punjenja onda traju
od 12 do 16 sati.
Sa potpuno napunjenom baterijom uređaj omo-
gućava rad u trajanju od 30 minuta, prije nego što
je potrebno novo punjenje.
Da biste bateriju napunili, prvo provjerite, da li je
električna metla isključena.
r
eventualno uređaj isključite pomoću prekidača,
t
utaknite utikač punjača u utičnicu za punjenje na
uređaju i zatim mrežni utikač u mrežnu utičnicu.
y
Za vrijeme punjenja svijetli crvena signalizacija.
Ako to nije slučaj, prekontrolirajte spojeve utika-
ča.
Nakon završetka postupka punjenja uređaj auto-
matski prebacuje u modus održavanja punjenja
(funkcija održavanja). Unatoč tome uređaj ne ost-
avite permanentno priključenog na punjaču, kako
biste izbjegli eventualna oštećenja baterije.
Oprez:
• Koristite isključivo priloženi punjač (9 V
200 mA). Druge vrste punjača mogu izazvati ne-
popravljivo oštećenje uređaja!
• Uređaj koristite isključivo sa priloženom baterijom.
U protivnom može doći do oštećenja uređaja.
• Ne pokušavajte bateriju izgraditi u svrhu punjenja.
• Ne pokušajte otvoriti omotač baterije ili bateriju
rastaviti, jer bi baterija u tom slučaju bila uništena.
Rad sa električnom metlom
Oprez:
• Uređaj nikada ne koristite, kada ste skinuli posudu
za prihvat nečistoće. Samo bi došlo do kovitlanja
nečistoće!
• Kraj rotirajućeg valjka sa četkom, šipke i otvore
uređaja držite podalje od lica i tijela. Opasnost
od ozljeđivanja!
Pritisnite prekidač, kako biste uključili električnu
metlu. Ponovnim pritiskanjem uređaj će se isključiti.
• Sada sa električnom metlom prijeđite preko
poda.
• Dršku metle možete za vrijeme prekida rada
ostaviti da stoji u okomitom položaju.
N N apomena:
Kod nekih vrsti sagova električna metla može poska-
kivati ili drndati. U tom slučaju radite polako i u su-
protnom smjeru.
Čišćenje
Ovako ćete vršiti čišćenje posude za
prihvat nečistoće:
Da biste održali učinkovitost električne metle, nakon
svake uporabe ispraznite posudu za prihvat nečistoće.
Pritisnite tipku za deblokadu posude za prihvat
nečistoće, kako biste istu odvojili od uređaja.
Posudu za prihvat nečistoće horizontalno blagim
pokretom povlačenja skinite prema gore sa
uređaja.
• Ispraznite posudu za prihvat nečistoće i ponovo
je umetnite u uređaj.
- 7 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1