Download Print this page

Зареждане На Акумулаторната Батерия - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Сглобяване на акумулаторната
метла
Цифрите преди всяка стъпка на действие се отнасят
до фигурите на вътрешната страница.
q
Монтирайте дръжката като пъхнете последо-
вателно 3 елемента и ги затегнете чрез завъртане.
w
Завийте дръжката в държача на уреда.
e
Закрепете стенния държач с приложените
болтове.
Зареждане на акумулаторната
батерия
Акумулаторната метла се доставя с празна акуму-
латорна батерия Ni-MH. За да може акумулато-
рната батерия да достигне пълната си мощност, е
необходимо да заредите акумулаторната батерия
16 часа преди първата и употреба. За следващите
зареждания са необходими 12 - 16 часа.
При пълно заредена акумулаторна батерия уредът
може да работи около 30 мин., преди да е
необходимо допълно зареждане.
За да заредите акумулаторната батерия, уверете
се че акумулаторната метла е изключена.
Ако е необходимо, изключете от прекъсвача
за изкл.
t
Пънете щепсела на зарядното устройство
в буксата на уреда и включете след това
щепсела в контакта.
По време на зареждане свети червената
зарядна индикация. Ако това не е така,
контролирайте щепселните съединения.
Когато приключи зареждането, уредът превключва
автоматично в режим на поддържане (поддържаща
функция). Въпреки това не оставяйте уреда непрекъ-
снато в зарядното устройство, за да избегнете
евентална повреда на батерията.
Внимание
• Използвайте само приложеното зарядно
устройство (9 V
зарядни устройства могат да повредят неп-
оправимо уреда!
• Използвайте уреда само с приложената акуму-
латорна батерия. В противен случай той може
да се повреди.
• Не правете опит да демонтирате акумулаторната
батерия при зареждане. Това ще доведе до
фатални повреди!
• Не правете опит да отворите кутията на акуму-
латорната батерия или да я разглобявате, това
би разрушило батерията.
Работа с акумулаторната метла
Внимание:
• Никога не използвайте уреда със свален съд за
замърсявания. Боклуците биха вдигнали много
прах.
• Дръжте настрана от лицето и тялото въртящата
се ролка на четката, пръчките и отворите на
уреда. Опасност от нараняване!
Натиснете прекъсвача, за да включите акуму-
латорната метла. Когато натиснете отново,
уредът се изключва.
• Метете само пода с акумулаторната метла.
• Когато прекъсвате работа, Вие можете да
фиксирате дръжката на метлата във вертикално
положение.
Указание
При някои видове килими акумулаторната метла
може да трака или подскача. В такъв случай
работете бавно и в противоположна посока.
- 15 -
200 mA). Други

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1