Download Print this page

Zbrinjavanje Baterija; Jamstvo & Servis - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Zbrinjavanje baterija!

Baterije ne smiju biti zbrinute sa kućnim smećem.
Svaki potrošač je zakonski obavezan, baterije /
akumulatore predati na sabirnom mjestu svoje
općine, dijela grada ili u trgovini.
Ova obaveza služi za to, da baterije mogu biti
zbrinute na način neškodljiv za okoliš. Baterije /
akumulatore vratite isključivo u ispražnjenom stanju.
Sve materijale ambalaže zbrinite na način
neškodljiv za okoliš.
Jamstvo & servis
Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi-
ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve-
den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sa-
čuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji.
Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamst-
vo telefonski povežete sa Vašom servisnom isposta-
vom. Samo na taj način vaša roba može biti be-
splatno uručena.
Jamstvo vrijedi samo za greške materijala i izrade,
a ne za transportne štete, potrošne dijelove ili ošte-
ćenja lomljivih dijelova, na primjer prekidača ili ba-
terija.
Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, a ne
za gospodarstvenu uporabu.
U slučaju nestručnog rukovanja, rukovanja protiv-
nog namjeni uređaja, primjene sile i zahvata, koji
nisu izvršeni od strane našeg ovlaštenog servisnog
predstavništva, važenje jamstva prestaje. Vaša za-
konska prava ovim jamstvom ostaju netaknuta.
Jamstveni rok se ne produžava uslijed ostvarivanja
prava na jamstvo. To vrijedi i za zamijenjene i po-
pravljene dijelove. Eventualno već prilikom kupovi-
ne prisutna oštećenja i nedostaci moraju biti javlje-
na neposredno nakon raspakiranja, ali najkasnije
dva dana nakon datuma kupovine. Popravke vršene
nakon isteka jamstvenog roka podliježu obavezi
plaćanja.
Servis Hrvatska
Tel.: 0800 777 999
E-Mail: kompernass@lidl.hr
Uvoznik
Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
p.p. 61
10020 Novi Zagreb
Proizvođač:
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM, Njemačka
www.kompernass.com
- 9 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1