Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Капацитет на дупчење во челик ..................................................
Капацитет на дупчење во дрво ....................................................
Шрафови во дрво (без предходно дупчење) ..............................
Брзина без оптоварување ............................................................
Спрега торк
Низок торк *1 ..............................................................................
Висок торк *1 ..............................................................................
Статички момент на блокирање ..................................................
Капацитет на зашрафување со една комплетно наполнета батерија (1,5 Аh):*2
5x60 Меко дрво ..........................................................................
6x80 Меко дрво ..........................................................................
Волтажа на батеријата ................................................................
Тежина со батерија .......................................................................
Информација за бучавата/вибрациите
Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN
60 745.
A-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува:
Ниво на звучен притисок. (K = 3 dB(A)) ....................................
Нивото на звук кога работи може да надмине 85 dB (A).
Носте штитник за уши.
Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите
насоки) пресметани согласно EN 60745.
Вибрациска емисиона вредност ah
Дупчење во метал ...................................................................
Несигурност К ..........................................................................
Зашрафување ..........................................................................
Несигурност К ..........................................................................
Скала на волтажа .........................................................................
Тек на брзо полнење ....................................................................
Одржување на полнење ...............................................................
Време потребно за полнење на батеријата Li-Ion 1,5 Ah...........
Тежина без кабел ..........................................................................
*1 Мерни во зависност од AEG норма N 877318
*2 Наведените вредности се референтни вредности. Вистинските вредности може да се разликуваат, во зависност од
материјалот и квалитетот на шрафовите.
*3
80%
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е измерено во согласност со мерните постапки нормирани во EN
60745 и може да биде употребено за меѓусебна споредба на електро-алати. Ова ниво може да се употреби и за
привремена проценка на оптоварувањето на осцилацијата.
Наведеното ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-алатот. Но, доколку електро-алатот се
употребува за други намени, со отстапувачки додатоци или со несоодветно одржување, нивото на осцилација може да
отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.
За прецизна проценка на оптоварувањето на осцилацијата предвид треба да бидат земени и времињата, во коишто
апаратот е исклучен или работи, но фактички не се употребува. Тоа може значително да го намали оптоварувањето на
осцилацијата за време на целиот работен период.
Утврдете дополнителни безбедносни мерки за заштита на операторот од влијанието на осцилациите, како на пример:
одржување на електро-алатот и на додатоци кон електро-алатот, одржување топли раце, организација на работните
процеси.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни
упатства и инструкции. Заборавање на почитувањето на
безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат
електричен удар, пожар и/или тешки повреди.
Сочувајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за
во иднина.
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Држете го електричниот алат за издадените површини
при изведување на операции при кои алатот за сечење
можат да дојдат во контакт со скриени жици или
сопствениот гајтан. Контакт со жица под напон исто така ќе
направи проводници од металните делови и оној кој ракува
со алатот ќе доживее струен удар.
Носете штитник за уши. Изложеноста на бука може да
предизвика губење на слухот.
Прашината и струготините не смеат да се одстрануваат
додека е машината работи.
Кога работите на ѕидови, таван или под внимавајте да ги
избегнете електричните, гасните и водоводни инсталации.
Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите
машината.
64
МАКЕДОНСКИ
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Не ги оставајте искористените батерии во домашниот отпад
и не горете ги. Дистрибутерите на Милвоки ги собираат
старите батерии, со што ја штитат нашата околина.
Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (ризик
од краток спој).
Користете исклучиво Систем PCLS за полнење на батерии
од PCLS систем. Не користете батерии од друг систем.
Киселината од оштетените батериите може да истече при
екстремен напон или температури. Доколку дојдете во
контакт со исатата, измијте се веднаш со сапун и вода. Во
случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку
10минути и задолжително одете на лекар.
Следните батерии може да се полнат со овој полнач:
волтажни
батерија
јачина на батерија
(на резервна
батерија)
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Со овој полнач не се обидувајте да полните батерии кои не
се напојуваат.
Метални парчиња не смеат да навлезат во делот за полнење
на батерија (ризик од краток спој).
Не ги отворајте насилно батериите и полначите, и чувајте ги
само на суво место. Чувајте ги постојано суви.
Не го допирајте алатот со предмети кои се проводници на
струја.
Не полнете оштетените батерии. Заменете ги со нови.
Пред употреба проверете дали машината, кабелот и
приклучокот се исправни. Ако се оштетени дозволени се
поправки исклучиво од авторизираниот сервис.
Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица
(вклучувајќи и деца) со ограничени физички, сензорни или
ментални способности или со недостаток на искуство и / или
недостаток на знаење, освен доколку тие лица се под надзор
на лице, кое е надлежно за нивната безбедност, или доколку
од тоа лице добиваат инструкции за тоа, како да се користи
апаратот.
Децата треба да бидат под надзор за да бидете сигурни,
дека тие не играат со апаратот.
СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА
Дупчалката на батерии/шрафцигерот е дизајниран за
дупчење и зашрафување, независна употреба далеку од
главното напојување.
Брзиот полнач може да полни AEG батерии од PCLS до 12 V.
Не го користете овој производ на било кој друг начин освен
пропишаниот за нормална употреба.
ГЛАВНИ ВРСКИ LL1230
Да се спои само за една фаза АС коло и само на главниот
напон наведен на плочката. Можно е исто така и поврзување
на приклучок без заземјување доколку изведбата
соодветствува на безбедност од 2 класа.
ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ
Ние во целосна одговорност изјавуваме дека овој производ е
во сообразност со следните стандарди и стандардизирани
документи. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, и е во согласност со
прописите 98/37/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
БАТЕРИИ
Нови комплети батерии постигнуваат целосен капацитет по
4-5 циклуса на полнење и празнење. Подолг период
неупотребувани комплети батерии да се наполнат пред
употреба.
Температура повисока од 50оС (122оФ) го намалуваат
траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување
на батериите на високи температури или сонце (ризик од
прегревање).
Клемите на полначот и батериите мора да бидат чисти.
ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈАТА ОД ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ
Батериското пакување е опремено со заштита од
преоптоварување што ја штити батеријата од
преоптоварување и обезбедува долг работен век.
При екстремно висок степен на употреба, електрониката на
батеријата автоматски ја исклучува машината. За да
продолжите со работа исклучете ја машината и вклучете ја
повторно. Доколку машината не се вклучи повторно, можно е
батериското пакување да е испразнето. Тогаш тоа ќе мора да
биде наполнето во апаратот за полнење.
број на
келии на
КАРАКТЕРИСТИКИ
батерија
По поставувањето на батеријата во лежиштето на полначот,
3
таа ќе започне автоматски да се полни (црвеното ЛЕД светло
останува вклучено, зеленото ЛЕД светло трепка)
Кога премногу жешки или ладни батерии се поставени во
полначот (трепка жолта светилка) тој автоматски ќе започне
да ги полни истите откако ќе ја постигнат дооветната
температура за напојување (Li-Ion 0°C...60°C).
Времето за напојување варира зависно од температурата на
батериите, потребното напојување и типот на батериите кои
се полнат.
Штом полнењето е завршено, полначот се префрла на
,,лесно,, полнење да се постигне целосен капацитет
(зелената сијаличка свети постојано)
Нема потреба да се извади батеријата од полначот откако ќе
биде наполнета. Батеријата може да остане во полначот без
опасност истата да биде пренаполнета.
Доколку двете ЛЕД трепкаат истовремено, или батеријата не
е добро наместена или е неисправна таа или полначот. Од
безбедносни причини не го користете полначот и батеријата,
и веднаш однесете ги на проверка кај овластениот АЕГ
сервис.
ОДРЖУВАЊЕ
Доколку кабелот за напојување е оштетен, мора да се
замени исклучиво во специјализираните продавници
препорачани од производителот, бидејки се потребни алати
специјално за таа намена.
Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку
некои од компонентите кои не се опишани треба да бидат
заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на
AEG (консултирајте ја листата на адреси).
Доколку е потребно можно е да биде набавен детален
приказ на алатот. Ве молиме наведете го бројот на артиклот
како и типот на машина кој е отпечатен на етикетата и
порачајте ја скицата кај локалниот застапник или директно
кај: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
СИМБОЛИ
Дополнителна опрема - Не е вклучена во
стандардната, а достапна е како додаток.
Rainer Kumpf
Извадете го батерискиот склоп пред
отпочнување на каков и да е зафат врз
машината.
Овој алат е исклучиво за внатрешна употреба.
Никогаш не го изложувајте алатот на дожд.
Не ги фрлајте електричните апарати заедно со
другиот домашен отпад! Европска регулатива
2002/96/EC за одлагање на електична и
електронска опрема и се применува согласно
националните закони. Елекричните апарати кои
го достигнале крајот на својот животен век мора
да бидат одвоено собрани и вратени во
соодветна рециклажна установа.
Не го горете искористениот батерискиот сколоп.
Никогаш не полнете оштетена батерија.
Заменете ја со нова.
Ве молиме пред да ја стартувате
машината обрнете внимание на
упатствата за употреба.
МАКЕДОНСКИ
65

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230