Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKA DATA
Borrdiam. in stål..............................................................................
Borrdiam. in trä ...............................................................................
Träskruvning (utan förborrning) ......................................................
Obelastat varvtal.............................................................................
Vridmoment
Mjuk gängstigning *1 ...................................................................
Hård gängstigning *1 ...................................................................
Statiskt blockeringsmoment ...........................................................
Skruvkapacitet med 1 uppladdning (1,5 Ah): *2
5x60 Mjukt trä ..............................................................................
6x80 Mjukt trä ..............................................................................
Batterispänning...............................................................................
Vikt med batteri ...............................................................................
Buller-/vibrationsinformation
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Ljudtrycksnivå (K = 3 dB(A)) .........................................................
Ljudnivån vid arbete kan överskrida 85 dB (A).
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget
enligt EN 60745.
Borrning i metall ..........................................................................
Onoggrannhet K ..........................................................................
Skruvning ....................................................................................
Onoggrannhet K ..........................................................................
Spänningsområde ..........................................................................
Laddningsström snabbladdning......................................................
Underhållsladdning .........................................................................
Laddningstid Li-Ion med 1,5 Ah ......................................................
Vikt utan nätkabel ...........................................................................
*1 Uppmätt enligt AEG norm N 877318
*2 De angivna värdena är riktvärden. De faktiska värdena kan avvika beroende på material och skruvgods.
*3
80%
VARNING
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan
användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget
ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan
vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt
eller är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av
elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.
VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra
tillhörande anvisningar, även de i den medföljande
broschyren. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
SÄKERHETSUTRUSTNING
Håll fast apparaten med hjälp av de isolerade greppytorna
när du utför arbeten där arbetsverktyget skulle kunna träffa
på dolda elledningar eller kablar. Om sågen kommer i kontakt
med en spänningsförande ledning sätts sågens metalldelar
under spänning som sedan kan leda till elektriskt slag.
Bär hörselskydd. Bullerbelastning kan orsaka hörselskador.
Avlägsna aldrig spån eller flisor när maskinen är igång.
Vid arbetenborrning i vägg, tak eller golv, var alltid observant på
befintliga el-, gas- eller vattenledningar.
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.
Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till AEG Tools för
återvinning.
Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan
uppstå.
System PCLS batterier laddas endast i System PCLS laddare.
Ladda inte batterier från andra system.
Under extrem belastning eller extrem temperatur kan
batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring
32
SVENSKA
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid
ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast
läkare.
Med denna laddare kan följande batterier laddas
Spänning
Typ
Kapacitet
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Ej uppladdningsbara batterier får inte laddas i detta
laddningsaggregat.
Se upp så att inga metallföremål hamnar i laddarens
batterischakt, kortslutning kan uppstå.
Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.
Den får inte vidröras med strömförande föremål.
Byt alltid ut skadade batterier omedelbar.
Bryt alltid strömmen vid ombyggnads- och servicearbeten.
Den här apparaten är avsedd för personer (även barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, bristande
erfarenhet och/eller bristande kunskap. Förutsättningen är att det
finns en person som ansvarar för säkerheten eller har gett
anvisningar om hur apparaten ska användas.
Se till att barn inte leker med apparaten.
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Denna Akkumaskin är användbar för både borrning och
skruvning.
Laddaren laddar AEG-batterier från PCLS, och har följande
fördelar.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
NÄTANSLUTNING LL1230
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning
som anges på dataskylten. Anslutning kan även ske till eluttag
utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar
skyddsklass II.
CE-FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande norm och dokument EN 60745, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366,
enl. bestämmelser och riktlinjerna 98/37/EG, 2004/108/EG,
2006/95/EG
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
BATTERIER
Nya batterier uppnår max effekt efter 4-5 laddningscykler. Batteri
som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk.
En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik
längre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.
Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är
rena.
BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD
Batteripaketet är utrustat med ett överlastskydd som skyddar
batteriet mot överbelastning och därmed säkerställer en lång
livslängd.
Vid extremt stark belastning stänger batterielektroniken av
maskinen automatiskt. Stäng först av och slå sedan på maskinen
igen för att fortsätta att arbeta. Skulle maskinen inte starta igen,
är batteripaketet kanske urladdat och måste på laddas upp igen i
laddaren.
KÄNNEMÄRKE
När du satt i batteriet i facket på laddaren, så påbörjas
laddningen omedelbart (den röda lysdioden lyser med fast sken
och den gröna blinkar).
Om du sätter i ett kallt eller varmt batteri i laddaren (blinkande
röd kontrollampa), så påbörjas laddningen så snart batteriet fått
rätt temperatur (Li-Ion 0°C...60°C).
Laddningstiden varierar beroende på batteriets temperatur,
Antal Celler
laddningsbehov och vilken typ av batteri som laddas.
3
Så fort uppladdningen är klar, kopplar laddaren över till
"lagringsladdning " för att bibehålla laddningen (grön
kontrollampa lyser med fast sken)
Du behöver inte flytta batteriet efter laddning. Batteriet kan
förvaras permanent i laddaren utan risk för överladdning .
Om båda LED:er blinkar samtidigt så har antingen det
laddningsbara batteriet inte satts i riktigt eller också är det något
fel på batteriet respektive på laddaren. Av säkerhetsskäl ska
man då absolut inte använda batteriet eller laddaren mer utan
låta AEG-kundservicen kontrollera respektive del.
SKÖTSEL
Vid skador på kabeln, måste detta utföras av en AEG
serviceverkstad, då det erforderas specialverktyg för bytet.
Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Reservdelar vars
utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad
serviceverkstad (se broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SYMBOLER
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som
tillbehör.
Rainer Kumpf
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på
maskinen.
Aggregatet är endast lämpad att användas
inomhus, Får ej utsättas för regn.
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta
elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till
miljövänlig återvinning.
Kasta aldrig utbytbara batterier i elden.
Byt alltid ut skadade batterier omedelbar.
Läs instruktionen noga innan du
startar maskinen.
SVENSKA
33

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230