Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

TEHNIČNI PODATKI
Vrtalni ø v jeklu ...............................................................................
Vrtalni ø v lesu ................................................................................
lesni vijaki (brez predhodnega vrtanja) ...........................................
Število vrtljajev v prostem teku .......................................................
Vrtilni moment
mehek padec vijaka *1 ................................................................
trd padec vijaka *1 .......................................................................
Statični blokirni moment ................................................................
Kapaciteta zavijanja z 1 polnjenjem akumulatorja (1,5 Ah): *2
5x60 v mehkem lesu ...................................................................
6x80 v mehkem lesu ...................................................................
Napetost izmenljivega akumulatorja ...............................................
Teža zamenljivega akumulatorja ....................................................
Informacije o hrupnosti/vibracijah
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.
Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:
Nivo zvočnega tlaka (K = 3 dB(A)) ................................................
Stopnja hrupa pri delu lahko presega 85 dB (A).
Nosite zaščito za sluh!
Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri)
določena ustrezno EN 60745.
Vibracijska vrednost emisij ah
Vrtanje v kovine ...........................................................................
Nevarnost K .................................................................................
Vijačenje ......................................................................................
Nevarnost K .................................................................................
Napetostno področje ......................................................................
Polnilni tok pri hitrem polnjenju .......................................................
Ohranitveno polnjenje.....................................................................
Čas polnjenja Li-Ion pri 1,5 Ah........................................................
Teža brez omrežnega kabla ...........................................................
*1 Izmerjeno po AEG normi N 877318
*2 Navedene vrednosti so orientacijske vrednosti. Dejanske vrednosti lahko odstopajo od tega, odvisno od materiala in kakovosti
vijakov.
*3
80%
OPOZORILO
V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko služi
medsebojni primerjavi električnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.
Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za
drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko
čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresenjem.
Za natančno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se upošteval tudi čas v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar
dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji čez celoten delovni čas znatno zmanjša.
Za zaščito upravljalca pred učinkom tresljajev uvedite dodatne zaščitne ukrepe npr.: Vzdrževanje električnega orodja in
orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.
OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila, tudi tista v priloženi brošuri. Napake zaradi
neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko
povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje
še potrebovali.
SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI
Kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane prikrito
električno napeljavo ali lasten vodnik, je napravo potrebno
držati za izolirane prijemalne površine. Stik z električnim
vodnikom, ki je pod napetostjo, povzroči napetost tudi v
kovinskih delih naprave, kar ima za posledico električni udar.
Nosite zaščito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroči izgubo
sluha.
Trske ali iveri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.
Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na električne kable,
plinske in vodne napeljave.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.
Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mečite v ogenj ali v
gospodinjske odpadke. AEG nudi okolju prijazno odlaganje starih
izmenljivih akumulatorjev; prosimo povprašajte vašega
strokovnega trgovca.
Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi
predmeti (nevarnost kratkega stika).
48
SLOVENSKO
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Izmenljive akumulatorje sistema Accu PCLS polnite samo s
polnilnimi aparati sistema Accu PCLS. Ne polnite nobenih
akumulatorjev iz drugih sistemov.
Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz
poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka
akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino
prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi
takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma
obiščite zdravnika.
S polnilnim aparatom lahko polnite naslednje izmenljive
akumulatorje:
Napetost
Tip
Nazivna kapaciteta Število celic
akumulatorja
12 V
L1215
<=1,5 Ah
S polnilnim aparatom ne smete polniti baterij, ki niso predvidene
za polnjenje.
V odprtino za nameščanje izmenljivih akumulatorjev na polnilnih
aparatih ne smejo zaiti nikakršni kovinski deli (nevarnost
kratkega stika).
Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparatov ne odpirajte in jih
hranite samo v suhih prostorih. Zaščitite jih pred mokroto.
V napravo ne segajte s predmeti, ki so električno prevodni.
Ne polnite poškodovanega izmenljivega akumulatorja, ampak ga
takoj zamenjajte.
Pred vsako uporabo kontrolirajte napravo, priključni kabel,
AkkuPack, kabel za podaljšek in vtikač glede poškodb in obrabe.
Poskrbite, da poškodovane dele popravi izključno strokovnjak.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključujoč
otroke) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi
zmogljivostmi ali s pomanjkankljivimi izkušnjami in/ali znanji
razen, če so pod nadzorom pristojne osebe ali so od le te prejeli
navodila kako je potrebno napravo uporabljati.
Otroke je potrebno nadzorovati, da se zagotovi, da se z napravo
ne bodo igrali.
UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO
Akumulatorski vrtalnik – izvijač je univerzalno uporaben za
vrtanje in vijačenje neodvisno od omrežnega priključka.
Aparat za hitro polnjenje polni AEG izmenljive akumulatorje
sistema Accu PCLS od 12 V.
Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo
uporabiti samo za navede namene.
OMREŽNI PRIKLJUČEK LL1230
Priključite samo na enofazni izmenični tok in samo na omrežno
napetost, ki je označena na tipski ploščici. Priključitev je možna
tudi na vtičnice brez zaščitnega kontakta, ker obstaja nadgradnja
zaščitnega razreda.
CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen z
naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti. EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 50 366, v skladu z določili smernic 98/37/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKUMULATORJI
Novi izmenljivi akumulatorji dosežejo svojo polno kapaciteto po 4
– 5 ciklih polnjenja in praznjenja. Izmenljive akumulatorje, ki jih
daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.
Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega
akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih
žarkov ali gretja.
Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in
izmenljivem akumulatorju čisti.
ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA
Komplet akumulatorja je opremljen s preobremenitveno zaščito,
ki ščiti akumulator pred preobremenitvijo in zagotavlja dolgo
življenjsko dobo.
Pri ekstremno visokih obremenitvah elektronika akumulatorja
stroj avtomatsko izklopi. Za nadaljnje delo stroj izklopimo in
ponovno vklopimo. V kolikor stroj ponovno ne steče, je komplet
akumulatorja morebiti izpraznjen in ga je v polnilcu potrebno
ponovno napolniti.
ZNAČILNOSTI
Po namestitvi izmenljivega akumulatorja v odprtino aparata za
polnjenja se izmenljivi akumulator avtomatsko polni (rdeča
svetleča dioda - LED sveti trajno, zelena svetleča dioda - LED
utripa).
3
Če se v polnilni aparat vstavi pretopel ali premrzel izmenljivi
akumulator (rdeča svetleča dioda – LED – utripa), se postopek
polnjenja začne avtomatsko takoj, ko izmenljivi akumulator
doseže pravilno temperaturo za polnjenje (Li-Ion 0°C...60°C).
Čas polnjenja je lahko različen, odvisno od temperature
akumulatorja, potrebne količine polnjenja in kapacitete
akumulatorja.
Pri popolnoma napolnjenem izmenljivem akumulatorju aparat
preklopi na ohranitveno polnjenje, da se ohrani najvišja koristna
kapaciteta akumulatorja (zelena svetleča dioda – led – trajno
sveti).
Izmenljivega akumulatorja po polnjenju ni potrebno vzeti iz
polnilnega aparata. Izmenljivi akumulator lahko trajno ostane v
polnilnem aparatu. Pri tem se ne more prekomerno napolniti in je
tako vedno pripravljen za uporabo.
Če utripata obe LED istočasno, potem akumulator ni pravilno
odložen, ali pa je prišlo do napake na akumulatorju ali polnilniku.
Iz varnostnih razlogov takoj izklopiti polnilnik in akumulator in ju
dati v pregled na servis AEG.
VZDRŽEVANJE
Če je omrežni priključek poškodovan, ga mora zamenjati AEG
servisna služba, ker je za to potrebno posebno orodje.
Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da
sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG
servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovi servisnih
služb).
Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri AEG
Elektrowerkzeuge naroči eksplozijska risba naprave ob navedbi
tipa stroja in desetmestne številke s tipske ploščice AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLI
Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave,
priporočeno dopolnilo iz programa opreme.
Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi
akumulator.
Rainer Kumpf
Naprava je primerna samo za uporabo v prostorih,
naprave ne izpostavljajte dežju.
Elektricnega orodja ne odstranjujte s hišnimi
odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EC
o odpadni elektricni in elektronski opremi in z njenim
izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba
elektricna orodja ob koncu njihove življenjske dobe
loceno zbirati in jih predati v postopek okolju
prijaznega recikliranja.
Zamenljivih akumulatorjev ne mečite v ogenj.
Ne polnite poškodovanega izmenljivega
akumulatorja, ampak ga takoj zamenjajte.
Prosimo, da pred uporabo pozorno
preberete to navodilo za uporabo.
49
SLOVENSKO

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230