Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISET ARVOT
Poran ø teräkseen ..........................................................................
Poran ø puuhun ..............................................................................
Puuruuvi (ilman esiporausta) ..........................................................
Kuormittamaton kierrosluku ............................................................
Vääntömomentti
pehmeä ruuvaus *1 .....................................................................
kova ruuvaus *1 ...........................................................................
Staattinen pysäytysmomentti .........................................................
Yhden, täyteen ladatun akun ruuvauskapasiteetti (1,5 Ah): *2
5x60 Pehmeä puu .......................................................................
6x80 Pehmeä puu .......................................................................
Jännite vaihtoakku ..........................................................................
Paino vaihtoakkuineeen ...............................................................
Melunpäästö-/tärinätiedot
Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Melutaso (K = 3 dB(A)) .................................................................
Työskenneltä melutaso saattaa ylittää 85 dB (A).
Käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna
EN 60745 mukaan.
Värähtelyemissioarvo ah
Metallin poraaminen ....................................................................
Epävarmuus K .............................................................................
Ruuvinvääntö ..............................................................................
Epävarmuus K .............................................................................
Jännite ............................................................................................
Pikalatausvirta ................................................................................
Varastointilataus .............................................................................
Latausaika Li-Ion 1,5 Ah .................................................................
Paino ilman verkkojohtoa ...............................................................
*1 Mitattu AEG normin N 877318 mukaan
*2 Annetut arvot ovat ohjeellisia. Todelliset arvot sattavat poiketa näistä.
*3
80%
VAROITUS
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Mainittu värähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin,
poikkeavin työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko
työajan osalta.
Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei
käytössä. Se voi pienentää värähtelyrasitusta koko työajan osalta.
Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja
käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.
VAROITUS! Lue kaikki, myös oheistetussa esitteessä
annetut turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
TURVALLISUUSOHJEET
Pitele laitetta vain eristetyistä tarttumapinnoista, kun
suoritat sellaisia töitä, joissa leikkaustyökalu saattaa osua
piilossa oleviin sähköjohtoihin tai omaan liitäntäjohtoon.
Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
Käytä korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.
Varo seinään, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta
sähköjohtoon, kaasu- ja vesijohtoihin.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta vauriolta. Viat
saa korjata vain alan erikoismies.
Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalin
jätehuollon kautta. AEGlla on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten
ympäristöystävällinen jätehuoltopalvelu.
Vaihtoakkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa
(oikosulkuvaara).
Käytä ainoastaan System PCLS latauslaitetta System PCLS
akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.
34
SUOMI
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai
poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa. Ihonkohta, joka
on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipymättä
pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutumut
akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan,
jonka jälkeen on viipymättä hakeuduttava lääkärin apuun.
Täma latauslaite soveltuu seuraavien akkujen lataukseen:
Jännite
Akku malli
Kapasiteetti
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Latauslaitteella ei saa ladata kertakäyttöakkuja.
On varottava, ettei latauslaitteiden vaihtoakkulatauskoloon joudu
metalliesineitä (oikosulkuvaara).
Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säilytys vain kuivissa
tiloissa. Suojattava kosteudelta.
Älä koske niihin sähköä johtavilla esineillä.
Älä milloinkaan lataa vaurioitunutta akkua. Vaihda uuteen.
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laitteessa,
liitäntäjohdossa, jatkojohdossa ja pistotulpassa ole vaurioita eikä
niissä ole tapahtunut muutoksia. Viallisia osia saa korjata vain
alan ammattilainen.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (ei myöskään
lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset
kyvyt ovat rajoitteelliset tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai
asiantuntemusta, paitsi niissä tapauksissa, jolloin he ovat heidän
turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai
saavat tältä henkilöltä laitteen käyttöä koskevat ohjeet.
Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa, että he eivät voi
leikkiä tällä laitteella.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
Akkuporakone/ruuvinväännin on akkukäyttöinen ja toimii ilman
verkkojohtoa.
Pikalatauslaite lataa AEG:n vaihtoakut kooltaan PCLS.
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
VERKKOLIITÄNTÄ LL1230
Yhdistä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka
verkkojännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Myös
liittäminen maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista, sillä
rakenne vastaa turvallisuusluokkaa II.
TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on
allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, seuraavien
sääntöjen mukaisesti: 98/37/EY, 2004/108/EY, 2006/95/EY
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKKU
Uudet vaihtoakut saavuttavat täyden varauskyvyn 4-5 latauksen
ja purkauksen jälkeen. Pitkään käyttämättä olleet vaihtoakut on
ladattava ennen käyttöä.
Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Vältäthän
akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.
Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.
AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS
Akkusarja on varustettu ylikuormitussuojalla, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren.
Äärimmäisrasituksessa akkuelektroniikka sammuttaa koneen
automaattisesti. Työn jatkamiseksi kone kytketään pois ja sitten
jälleen päälle. Jos kone ei käynnisty uudelleen, niin akkusarja
saattaa olla tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen
latauslaitteella.
OMINAISUUDET
Laturiin asettamisen jälkeen akun lataus tapahtuu
automaattisesti (punainen valodiodi palaa jatkuvasti, vihreä
valodiodi vilkkuu).
Mikäli laturiin asetettu akku on liian kuuma tai liian kylmä
(punainen valo vilkkuu), lataus alkaa automaattisesti vasta, kun
akku on saavuttanut oikean latauslämpötilan (Li-Ion 0°C...60°C).
Latausaika vaihtelee akun lämpötilasta, tarvittavasta varauksesta
ja ladattavasta akkupakkauksesta riippuen.
Kennojen
lukumäärä
Latauksen päätyttyä, laturi kytkeytyy ylläpitolataukseen (vihreä
valo palaa jatkuvasti).
3
Akkua ei tarvitse poistaa latauksen jälkeen, vaan se voidaan
pitää laturissa jatkuvasti ilman ylilatauksen vaaraa ja on siten
aina käyttövalmiina.
Mikäli molemmat LED-valot vilkkuvat samaan aikaan joko akkua
ei ole kunnolla asetettu laturiin tai akussa tai laturissa on vikaa.
Turvallisyyssyistä ei akkua ja laturia saa tällöin enää käyttää
vaan sinun kannattaa otta yhteyttä valtuutettuun AEG
huoltoliikkeeseen.
HUOLTO
Vaurioituneen liitosjohdon vaihto on suoritettava valtuutetussa
AEG huoltoliikkeessä, sillä työn suorittaminen vaatii
erikoistyökaluja.
Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä ammattitaitoisten
AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin
käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/
huoltoliikeluettelo).
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SYMBOLIT
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana
lisätervikkeena.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta
vauriolta. Viat saa korjata vain alan erikoismies.
Rainer Kumpf
Työkalu käytettävä sisätiloissa. Suojeltava sateelta.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen
mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt
sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja ohjattava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Käytettyjä akkuja ei saa hävittää polttamalla.
Älä milloinkaan lataa vaurioitunutta akkua. Vaihda
uuteen.
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen
koneen käynnistämistä.
SUOMI
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230