Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKE DATA
Bor-ø i stål ......................................................................................
Bor-ø i treverk .................................................................................
Treskruer (uten forboring) ...............................................................
Tomgangsturtall ..............................................................................
Dreiemoment
Myk skruing (tre) *1 .....................................................................
Hard skruing (stål) *1 ...................................................................
Statisk blokkeringsmoment ............................................................
Skrukapasitet med 1 batterilading (1,5 Ah) *2
5x60 i mykt treverk ......................................................................
6x80 i mykt treverk ......................................................................
Spenning vekselbatteri ...................................................................
Vekt med vekselbatteri ...................................................................
Støy/Vibrasjonsinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60 745.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå (K = 3 dB(A)) ............................................................
Støynivået under arbeidet kan overskride 85 dB (A).
Bruk hørselsvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.
EN 60745.
Svingningsemisjonsverdi ah
Boring i metall ..............................................................................
Usikkerhet K ................................................................................
Skruing ........................................................................................
Usikkerhet K ................................................................................
Spenningsområde ..........................................................................
Ladestrøm hurtiglading ...................................................................
Bevaringslading ..............................................................................
Ladetid Li-Ion med 1,5 Ah...............................................................
Vekt uten nettkabel .........................................................................
*1 Målt etter AEG standard N 877318
*2 De angitte verdiene er veiledende. De faktiske verdiene kan avvike fra dette, avhengig av materiale og skruekvalitet.
*3
80%
ADVARSEL
Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN 60745 og kan
brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg også for en foreløbig vurdering av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk
med avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.
Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må
også det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig
over hele arbeidsperioden.
Innfør også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av
elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og
bruksanvisninger, også de i den vedlagte brosjyren. Feil ved
overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan
medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER
Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når det arbeides på
steder hvor elektroverktøyet kan treffe skjulte
strømledninger eller verktøyets egen kabel. Kontakt med en
spenningsførende ledning setter også maskinens metalldeler
under spenning og fører til elektriske støt.
Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen
Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.
Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i vegger,
tak eller gulv.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller
husholdningsavfallet. AEG tilbyr en miljøriktig deponering av
gamle vekselbatterier; vennligst spør din fagforhandler.
Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander
(kortslutningsfare).
Vekselbatterier av systemet PCLS skal kun lades med lader av
systemet PCLS. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.
Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det
lekke ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med
30
NORSK
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt
med øynene må øynene skylles grundig i rennende vann i minst
10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart.
Følgende vekselbatterier kan lades opp med laderen:
Spenning
Batterityp
Nominell kapasitet
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Batterier som ikke kan lades opp må ikke lades med laderen.
Metalldeler må ikke komme inn i innskyvningssjakten for
vekselbatterier på ladere (kortslutningsfare).
Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørre
rom. Beskyttes mot fuktighet.
Ikke grip inn i apparatet med strømledende gjenstander.
Ikke lad opp skadete vekselbatterier, men skift dem ut straks.
Kontroller apparat, tilkoplingsledning, akkupack skjøteledning og
støpsel for skader og aldring før bruk. La en fagmann reparere
skadete deler.
Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (også barn)
med innskrenket fysiske, sensoriske eller psykiske evner. Heller
ikke av personer med manglende erfaring eller viten om
apparatet, dersom ikke de er under oppsyn av en kompetent
person som har ansvar for deres sikkerhet eller gir instrukser om
hvordan apparatet skal brukes.
Barn må være under oppsyn slik at man kan være sikker på, at
de ikke leker med apparatet.
FORMÅLSMESSIG BRUK
Batteri-boreskrutrekkeren kan brukes universalt for boring og
skruing uavhengig av nettilkopling.
Hurtigladeren lader opp AEG-vekselbatterier av systemet fra
PCLS.
Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.
NETTILKOPLING LL1230
Skal bare tilsluttes enfasevekselstrøm og bare til den på skiltet
angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten jordet
kontakt er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse II er
forhanden.
CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet stemmer overens
med de følgende normer eller normative dokumenter. EN 60745,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 50 366, i henhold til bestemmelsene i direktivene 98/37/
EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
BATTERIER
Nye vekselbatterier når sin fulle kapasitet etter 4-5 lade- og
utladesykler. Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid
skal etterlades før bruk.
En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet.
Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.
Hold tilkoplingskontaktene på lader og vekselbatteri rene.
OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER
Batteripakken er utstyrt med overbelastningsvern som beskytter
det oppladbare batteriet mot overbelastning og sikrer en lang
levetid.
Ved ekstrem høy belastning kobler maskinens batterielektronikk
seg automatisk ut. For å fortsette å arbeide må maskinen slås av
og så på igjen. Starter maskinen ikke igjen er batteripakken
muligens utladet og må lades opp igjen i laderen.
KJENNETEGN
Etter at vekselbatteriet er stukket inn i sjakten på laderen blir
vekselbatteriet automatisk ladet opp (rød LED lyser kontinuerlig,
grønn LED blinker).
Hvis et for varmt eller for kaldt vekselbatteri blir satt inn i laderen
(rød lampe blinker), begynner ladeprosessen automatisk så
snart batteriet har nådd den riktige ladetemperaturen
(Li-Ion 0°C...60°C).
Ladetiden kan variere alt etter batteritemperatur, nødvendig
Antall celler
lademengde og batterikapasitet.
3
Når vekselbatteriet er fullstendig oppladet, kobler apparatet om
til vedlikeholdslading for å oppnå størst mulig nyttbar
batterikapasitet (grønne lampe lyser kontinuerlig).
Vekselbatteriet må ikke tas ut av laderen etter oppladingen.
Vekselbatteriet kan bli stående i laderen. Det kan ikke bli ladet
opp for mye og er dermed alltid klart til bruk.
Blinker begge LED samtidig, så er batteriet enten ikke skyvet
skikkelig på eller det er en feil ved batteriet eller ved laderen. Av
sikkerhetsgrunner må batteriet og laderen øyeblikkelig bli tatt ut
av bruk og bli kontrollert av AEG kundeservice.
VEDLIKEHOLD
Når nettledningen er skadet må den skiftes ut av kundeservice
for AEG, fordi det er nødvendig med spesialverktøy.
Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der
utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG
kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet
hos din kundeservice eller direkte hos AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi
maskintype og det tisifrete nummeret på typeskiltet.
SYMBOLER
Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt
komplettering fra tilbehørsprogrammet.
Rainer Kumpf
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Apparatet er kun egnet for bruk innendørs, det må
ikke utsettes for regn.
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I
henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Brenn aldri opp oppladbare batteri.
Ikke lad opp skadete vekselbatterier, men skift dem
ut straks.
Les nøye gjennom bruksanvisningen
før maskinen tas i bruk.
NORSK
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230