Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

TECHNISCHE GEGEVENS
Boor-ø in staal ................................................................................
Boor-ø in hout .................................................................................
Houtschroeven (zonder voorboren) ................................................
Onbelast toerental ..........................................................................
Draaimoment
zachte schroefval *1 ...................................................................
harde schroefval *1 .....................................................................
Statisch draaimoment ....................................................................
Schroefkapaciteit met 1 akku-lading (1,5 Ah): *2
5x60 in zacht hout .......................................................................
6x80 in zacht hout .......................................................................
Spanning wisselakku ......................................................................
Gewicht met wisselakku .................................................................
Geluids-/trillingsinformatie
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.
Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine
bedraagt:
Geluidsdrukniveau (K = 3 dB(A)) ..................................................
Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.
Draag oorbeschermers!
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald
volgens EN 60745.
Trillingsemissiewaarde ah
Boren in metaal ...........................................................................
Onzekerheid K .............................................................................
Schroeven ...................................................................................
Onzekerheid K .............................................................................
Spanningsbereik .............................................................................
Laadstroom bij snelladen................................................................
Bewaarladen...................................................................................
Laadtijd Li-Ion met 1,5 Ah ...............................................................
Gewicht, zonder snoer....................................................................
*1 Gemeten volgens de AEG norm N 877318
*2 De opgegeven waarden zijn richtwaarden.
De werkelijke waarden zijn afhankelijk van het te bewerken material en de kwaliteit van de gebruikte schroeven.
*3
80%
WAARSCHUWING
De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het
elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar
behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode
aanzienlijk verhogen.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele
werkperiode aanzienlijk verminderen.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld:
onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als
de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan
dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde grijpvlakken
vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het
snijgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen
apparaatkabel zou kunnen raken. Het contact met een onder
spanning staande leiding zet ook de metalen machinedelen
onder spanning en leidt tot een elektrische schok.
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het gehoor
beschadigen.
Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden
verwijderd.
Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor
elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.
26
NEDERLANDS
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG
biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw
oude akku's.
Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren
(kortsluitingsgevaar ! ) .
Wisselakku's van het Akku-Systeem PCLS alléén met
laadapparaten van het Akku-Systeem PCLS laden. Geen akku's
van andere systemen laden.
Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de
accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct
afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10
minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen.
Met het laadapparaat kunnen de volgende wisselakku's worden
gelade
Spanning
Type akku
Kapaciteit
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Met het laadapparaat mogen géén niet-oplaadbare akku's
worden geladen.
In de wisselakku-opnameschacht van het laadapparaat mogen
géén metaaldeeltjes komen (kortsluitingsgevaar ! ).
Wisselakku's en laadapparaten niet openen en alleen in droge
ruimtes opslaan. Tegen vocht beschermen.
Dus nooit stroomgeleidende voorwerpen in het apparaat steken.
Nooit beschadigde akku's opladen, deze direkt vervangen.
Voor alle ombouw- of onderhoudswerkzaamheden, de stekker uit
de wandkontaktdoos nemen.
Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestige
vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis in de
omgang met dit apparaat, tenzij ze door een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon begeleid worden of instructies van
deze persoon hebben ontvangen over het gebruik van het
apparaat.
Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te
waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
De akku-boorschroevedraaier is te gebruiken voor boor-en
schoefwerkzaamheden, onafhankelijk van een netaansluiting.
Het snellaadapparaat is geschikt voor het opladen van AEG
wisselakku's van PCLS.
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals
aangegeven.
NETAANSLUITING LL1230
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het
typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is
ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk,
omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.
EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of
normatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366,
overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG,
2004/108/EG, 2006/95/EG
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKKU
Nieuwe wisselakku's bereiken hun volle kapaciteit na 4-5 laad-/
ontlaadcycli. Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór
gebruik altijd naladen.
Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de
accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.
De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku
schoonhouden.
OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU
Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die
de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur
garandeert.
Bij extreem sterke belasting schakelt de accuelektronica de
machine automatisch uit. Schakel de machine uit en weer in om
door te kunnen werken. Wanneer de machine niet meer start, is
het accupak mogelijkerwijs ontladen en moet het in het
laadtoestel worden opgeladen.
KENMERKEN
Nadat de accu in de schacht van de lader is gestoken, wordt de
accu automatisch geladen (rode LED brandt constant, groene
LED knippert).
Aantal cellen
Wanneer een te warme of te koude accu in de lader wordt
3
gestoken (rood lampje flikkert), wordt de accu automatisch
geladen zodra hij de correcte laadtemperatuur heeft bereikt
(Li-Ion 0°C...60°C).
De oplaadtijd varieert afhankelijk van de temperatuur van de
batterij, de benodigde lading en het soort batterijpak dat wordt
opgeladen.
Zodra de accu volledig is geladen, schakelt de lader op
bewaarladen om de volledige accu-capaciteit te behouden
(groen controlelampje licht continu op).
De accu hoeft na het laden niet uit de lader te worden gehaald.
De accu kan desnoods continu in de lader blijven zonder risico
van overladen.
Indien beide LED's gelijktijdig knipperen, dan is óf de accu niet
volledig opgeschoven óf het ligt aan een fout in de accu of lader.
Uit veiligheidsgronden lader en accu direct buiten bedrijf stellen
en bij een officieel AEG servicecentrum laten testen.
ONDERHOUD
Wanneer de netaanluitleiding is beschadigd, mag het uitsluitend
vervangen worden door een reparatie bedrijf aangewezen door
de fabrikant, aangezien speciaal gereedschap nodig is.
Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen
welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG
servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen).
Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het
machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de
machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLEN
Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart
leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku
verwijderen.
Het apparaat is alléén geschikt voor toepassing in
Rainer Kumpf
ruimtes, apparaat niet aan regen blootstellen.
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil
mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake oude elektrische en lektronische apparaten
en de toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.
Accu's nimmer in vuur werpen.
Nooit beschadigde akku's opladen, deze direkt
vervangen.
NEDERLANDS
Graag instructies zorgvuldig
doorlezen vóórdat u de machine in
gebruik neemt.
27

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230