Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Диаметър на свредлото за стомана ............................................
Диаметър на свредлото за дърво ................................................
Винтове за дърво (без предварително разпробиване) ..............
Обороти на празен ........................................................................
Въртящ момент
по-слабо завинтване *1 .............................................................
по-силно завинтване *1 .............................................................
Статичен блокиращ момент ........................................................
Капацитет за завинтване с 1 зареждане на акумулатора (1,5 Ah): *2
5x60 в меко дърво .....................................................................
6x80 в меко дърво .....................................................................
Напрежение на акумулатора .......................................................
Тегло с акумулатора .....................................................................
Информация за шума/вибрациите
Измерените стойности са получени съобразно EN 60 745.
Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:
Ниво на звукова мощност (K = 3 dB(A)) .....................................
При работа нивото на шума може да надхвърли 85 dB (A).
Да се носи предпазно средство за слуха!
Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три
посоки) са определени в съответствие с EN 60745.
Стойност на емисии на вибрациите ah
Пробиване на метал ..................................................................
Несигурност K ............................................................................
Завинтване ...............................................................................
Несигурност K ..........................................................................
Диапазон на напрежението ..........................................................
Ток на зареждане при бързо зареждане .....................................
Поддържащо зареждане ..............................................................
Време на зареждане Li-Ion с 1,5 Ah .............................................
Тегло без мрежов кабел ...............................................................
*1 Измерено по стандарт N 877318 на AEG
*2 Посочените стойности са ориентировъчни. Действителните стойности могат да се различават от тях в зависимост от
материала и от качеството на винтовете.
*3
80%
ВНИМАНИЕ
Посоченото в тези инструкции ниво на вибрациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 60745 измервателен метод и
може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е и за временна оценка на вибрационното
натоварване.
Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче електрическият инструмент
се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна техническа поддръжка, нивото на
вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.
За точната оценка на вибрационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите от време, в които уредът е изключен
или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали вибрационното натоварване по време на целия
работен цикъл.
Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в защита на обслужващия работник от въздействието на вибрациите като
например: техническа поддръжка на електрическия инструмент и сменяемите инструменти, поддържане на ръцете топли, организация
на работния цикъл.
ВНИМАНИЕ! Прочетете указанията за безопасност и
съветите в приложената брошура. Íåñïàçâàíåòî íà
ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó óêàçàíèÿ ìîæå äà äîâåäå äî òîêîâ
óäàð, ïîæàð è/èëè òåæêè òðàâìè.
Ñúõðàíÿâàéòå òåçè óêàçàíèÿ íà ñèãóðíî ìÿñòî.
СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Дръжте уреда за изолираните ръкохватки, когато
извършвате работи, при които режещият инструмент
може да засегне скрити електроинсталационни кабели
или собствения си кабел. Контактът на режещия
инструмент с тоководещ проводник може да предаде
напрежението върху метални части на уреда и да доведе до
токов удар.
Носете средство за защита на слуха. Въздействието на
шума може да предизвика загуба на слуха.
Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато
машина работи.
При работа в стени, тавани или подове внимавайте за
кабели, газопроводи и водопроводи.
Преди започване на каквито е да е работи по машината
извадете акумулатора.
60
БЪЛГАÐÑÊÈ
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при
битовите отпадъци. AEG предлага екологосъобразно
събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия
специализиран търговец.
Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети
(опасност от късо съединение).
Акумулатори от системата PCLS да се зареждат само със
зарядни устройства от системата PCLS laden. Да не се
зареждат акумулатори от други системи.
При екстремно натоварване или екстремна температура от
повредени акумулатори може да изтече батерийна течност.
При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун.
При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-
малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.
Със зарядното устройство могат да се зареждат следните
акумулатори:
Напрежение
Тип на
Номинален
акумулатора
капацитет
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Със зарядното устройство да не се зареждат батерии, които
не са зареждащи се.
В гнездото за акумулатори на зарядните устройства не бива
да попадат метални части (опасност от късо съединение).
Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги
съхранявайте само в сухи помещения. Пазете ги от влага.
Не бъркайте в уреда с токопроводящи предмети.
Ако акумулаторът е повреден, не го зареждайте, а веднага го
сменете.
Преди всяка употреба проверявайте уреда, свързващия
кабел, акумулаторния пакет от удължителен кабел и щепсел
за повреда или стареене. Повредените части да се поправят
само от специалист.
Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с ограничени физически, сензорни и
умствени способности или с недостатъчен опит и/или без
познания, освен ако не са наблюдавани от отговарящо за
безопасността им лица и са получили от него указания как
да ползват уреда.
Не оставяйте децата без надзор, за да сте сигурни, че не си
играят с уреда.
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Акумулаторният пробивен винтоверт се използва
универсално за пробиване и за завинтване на винтове и не
зависи от захранване от мрежата.
Бързозарядното устройство зарежда акумулаторите на AEG
от системата Accu PCLS от 12 V.
Този уред може да се използва по предназначение само
както е посочено.
ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАТОВАРВАНЕТО LL1230
Да се свързва само към еднофазен променлив ток и само
към мрежово напрежение, посочено върху заводската
табелка. Възможно е и свързване към контакт, който не е от
тип "шуко", понеже конструкцията е от защитен клас ІІ.
СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт
съответства на следните стандарти или нормативни
документи: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, съобразно
предписанията на директивите 98/37/EО, 2004/108/EO,
2006/95/EO.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
АКУМУЛАТОРИ
Новите сменяеми акумулатори достигат пълния си капацитет
след 4-5 цикъла на зареждане и разреждане. Акумулатори,
които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се
дозаредят.
Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора.
Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от
отопление.
Поддържайте чисти присъединителните контакти на
зарядното устройство и на акумулатора.
ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
Акумулаторният пакет е оборудван със защита против
претоварване, която защитава акумулатора от претоварване
и гарантира дълъг експлоатационен живот.
При извънредно силно натоварване електрониката на
акумулатора автоматично изключва машината. За
продължаване на работата изключете и отново включете
машината. Ако машината не може да се пусне наново, може
би акумулаторният пакет е разреден и трябва отново да се
зареди в зарядното устройство.
Брой на
клетките
ХАРАКТЕРИСТИКИ
3
След поставяне на акумулатора в гнездото на зарядното
устройство акумулаторът се зарежда автоматично
(червеният светодиод свети непрекъснато, зеленият
светодиод мига).
Ако в зарядното устройство бъде поставен твърде топъл или
твърде студен акумулатор (червената LED-индикация мига),
процесът на зареждане започва автоматично, когато
акумулаторът достигне необходимата температура на
зареждане. (Li-Ion 0°C...60°C).
Времето на зареждане може да варира в зависимост от
температурата на акумулатора, от необходимото количество
на зареждане и капацитета на акумулатора.
При напълно зареден акумулатор уредът превключва на
поддържащо зареждане за максимално използване на
капацитета на акумулатора (зелената LED-индикация свети
продължително).
След зареждането акумулаторът няма нужда да се изважда
от зарядното устройство.Акумулаторът може да остане
продължително време в зарядното устройство. При това той
не може да бъде презареден и винаги е в експлоатационна
готовност.
Ако двата светодиода мигат едновременно, или
акумулаторът не е изместен напълно, или има повреда на
акумулатора или зарядното устройство. От съображения за
безопасност веднага изключете зарядното устройство и
акумулатора и ги дайте за проверка в сервиз на AEG.
ПОДДРЪЖКА
Ако кабелът за свързване към мрежата е повреден, той
трябва да бъде сменен от сервиз на AEG, защото за това са
необходими специални инструменти.
Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части
на. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за
подмяна в сервиз на AEG (вижте брошурата "Гаранция и
адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия
сервиз или директно от AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany, чертеж за
в случай на експлозия, като посочите типа на машината и
десетцифрения номер върху заводската табелка.
СИМВОЛИ
Аксесоари - Не се съдържат в обема на
доставката, препоръчвано допълнение от
Rainer Kumpf
програмата за аксесоари.
Преди започване на каквито е да е работи по
машината извадете акумулатора.
Уредът е подходящ за използване само в
помещения. Да не се излага на дъжд.
Не изхвърляйте електроинструменти при
битовите отпадъци! Съобразно Европейска
директива 2002/96/ЕО за стари електрически и
електронни уреди и нейното реализиране в
националното законодателство изхабените
електроинструменти трябва да се събират
отделно и да се предават в пункт за
екологосъобразно рециклиране.
Не хвърляйте сменяемите акумулатори в огъня.
Ако акумулаторът е повреден, не го зареждайте,
а веднага го сменете.
Преди пускане на уреда в действие
моля прочетете внимателно
инструкцията за използване.
61
БЪЛГАÐÑÊÈ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230