Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKE DATA
Bor-ø i stål ......................................................................................
Bor-ø i træ .....................................................................................
Træskruer (uden forboring) ............................................................
Omdrejningstal, ubelastet ..............................................................
Drejningsmoment
blødt skruefald *1 ........................................................................
hårdt skruefald *1 ........................................................................
Statisk blokeringsmoment .............................................................
Skruekapacitet på en opladning (1,5 Ah): *2
5x60 Træ .....................................................................................
6x80 Træ .....................................................................................
Udskiftningsbatteriets spænding ....................................................
Vægt med udskiftningsbatteri .........................................................
Støj/Vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau (K = 3 dB(A)) ..........................................................
Under arbejde med vaerktøjet kan lydniveauet overstige 85 dB (A).
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet
iht. EN 60745.
Vibrationseksponering ah
Boring i metal ..............................................................................
Usikkerhed K ...............................................................................
Skruning ......................................................................................
Usikkerhed K ...............................................................................
Spændevidde .................................................................................
Ladestrøm, lynopladning ................................................................
Vedligeholdelsesladning .................................................................
Opladningstid Li-Ion med 1,5 Ah ....................................................
Vægt uden netledning ....................................................................
*1 Målt i.h.t. AEG Norm N 877318
*2 De angivne værdier er vejledende. De faktiske værdier kan afvige fra disse værdier, afhængigt af materiale og skruekvalitet.
*3
80%
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn
over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre
formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge
svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket,
eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede
arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.:
Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
vejledninger, også i den vedlagte brochure. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og
instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du udfører
arbejde, hvor der er risiko for, at skæreværktøjet kan
ramme skjulte strømledninger eller værktøjets egen ledning.
Ved kontakt med en strømførende ledning står metaldelene på
maskinen også under spænding og giver et elektrisk stød.
Bær høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.
Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.
Ved arbejdeboring i væg, loft eller gulv skal man passe på
elektriske kabler, gas- og vandledninger.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.
Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres
sammen med alm. husholdningdaffald. AEG har en miljørigtig
bortskaffelse af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til
Deres forhandler.
28
DANSK
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med
metalgenstandeaf fare for kortslutning.
Brug kun PCLS ladeapparater for opladning af System PCLS
batterier.
I tilfælde af en ekstrem belastning elle ekstrem temperatur kan
der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De
kommer i berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og
grundigt af med vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal
man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter
og omgående opsøge en læge.
Følgende typer batterier kan oplades
Spænding
Batteri type
Kapacitet
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Laderen må ikke anvendes til batterier, der ikke er
genopladelige.
Metaldele o.lign må ikke komme i berøring med rummet
beregnet for udskiftningsbatteriet (kortslutningsfare).
Udskiftningsbatterier og opladere må ikke åbnes og skal
opbevares i tørre rum. Beskyt dem mod fugtighed.
Metaldele o.lign. må ikke komme i berøring med disse
(kortslutningsfare).
Beskadiget batterier må ikke oplades, men skal omgående
udskiftes.
Kontroller hvergang, før laderen anvendes, at tilslutningskabel,
forlængerkabel og stik er iorden. Dele der er beskadiget bør kun
repareres hos et autoriseret værksted.
Produktet må ikke betjenes af personer (børn inklusive), som af
fysiske eller psykiske årsager ikke er i stand til at arbejde sikkert
med værktøjet, eller som ikke er i besiddelse af den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre dette sker under opsyn og
løbende instruktion fra en erfaren bruger.
Pas på, at børn ikke bruger værktøjet som legetøj.
TILTÆNKT FORMÅL
Akku bore-/skruemaskinen kan bruges universelt til boring og
skruning uafhængigt af en nettilslutning.
Lynopladeren oplader udskiftningsbatterier (System Accu PCLS)
fra PCLS ... 12 V.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål
end foreskrevet.
NETTILSLUTNING LL1230
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun til en
netspænding, som er i overensstemmelse med angivelsen på
mærkepladen. Tilslutning kan også ske til stikdåser uden
beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II foreligger.
CE-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller norma-tive
dokumenter. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, i henhold til
bestemmelserne i direktiverne 98/37/EF, 2004/108/EF, 2006/95/
EF
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
BATTERI
Nye udskiftningsbatterier opnår deres fulde kapacitet efter 4-5
oplade- og afladecykler. Udskiftningsbat terier, der ikke har været
brugt i længere tid, efterlades inden brug.
Ved temperaturer over 50°C forminskes batteriets effekt. Undgå
direkte sollys og stærk varme.
Tilslutningskontakterne på oplader og udkiftningsbatterier skal
holdes rene.
OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI
Akkupack'en er udstyret med en overbelastningssikring, som
beskytter akkumulatorbatteriet mod overbelastning og sikrer en
høj levetid.
Ved ekstrem kraftig belastning kobler batteriets elektronik
automatisk maskinen fra. Sluk og tænd maskinen igen for at
genoptage driften. Går maskinen ikke i gang igen, er
akkupack'en muligvis afladt og skal genoplades i ladeaggregatet.
BESKRIVELSE
Når batteriet er blevet sat ind i skakten på ladeaggregatet, lades
batteriet automatisk (rød LED lyser konstant, grøn LED blinker).
Hvis batteriet er for varmt eller for koldt, når det sættes i
ladeaggregatet, (rød kontrollampe blinker), starter opladningen
automatisk, når batteriet har nået den korrekte
Antal celler
opladningstemperatur (Li-Ion 0°C...60°C).
3
Ladetiden svinger alt efter batteriets temperatur, hvor meget det
skal oplades, og hvilken batteritype der er tale om.
Når batteriet er helt opladet, skifter ladeaggregatet til
vedligeholdelsesladning for at bibeholde maks. batterikapacitet
(grøn kontrollampe lyser konstant).
Det er ikke nødvendigt at tage batteriet ud af ladeaggregatet
efter opladningen. Batteriet kan blive siddende i ladeaggregatet.
Det er således altid klar til brug og kan ikke overoplades.
Blinker begge lysdioder samtidig, er batteriet enten ikke
fuldstændigt skubbet på plads, eller der er fejl i batteriet eller
ladeapparatet. Af sikkerhedsgrunde skal ladeapparat og batteriet
omgående tages ud af drift og indleveres til eftersyn hos en
AEG-forhandler.
VEDLIGEHOLDELSE
Såfrent nettilslutningen er defekt, må denne kun udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, idet der kræves specielt værktoj
dertil.
Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter,
hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos AEG
service (se kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens effektskilt,
kan De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til:
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab
købes som tilbehør.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages
ud.
Maskinen er kun egnet til indendørsbrug, maskinen
må ikke udsættes for regn.
Rainer Kumpf
Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt
affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/
EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og gældende national lovgivning skal
brugt lværktøj indsamles separat og bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Brænd ikke batterienheder af.
Beskadiget batterier må ikke oplades, men skal
omgående udskiftes.
Læs brugsanvisningen nøje før
ibrugtagning.
DANSK
29

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230