Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

TEHNIČKI PODACI
Bušenje-ø u čelik ............................................................................
Bušenje-ø u drvo ............................................................................
Vijci za drvo (bez predbušenja) ......................................................
Broj okretaja praznog hoda ............................................................
Okretni moment
meki slučaj zavrtanja *1 ...............................................................
tvrdi slučaj zavrtanja *1 ...............................................................
Statični moment blokiranja ............................................................
Kapacitet zavrtanja sa 1 punjenjem baterije (1,5 Ah): *2
5x60 u mekano drvo ....................................................................
6x80 u mekano drvo ....................................................................
Napon baterije za zamjenu .............................................................
Težina baterije za zamjenu .............................................................
Informacije o buci/vibracijama
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuće EN 60 745.
A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipično:
nivo pritiska zvuka (K = 3 dB(A)) ..................................................
Nivo buke može kod rada prekoračiti 85 dB (A).
Nositi zaštitu sluha!
Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su
odmjerene odgovarajuće EN 60745
Vrijednost emisije vibracije ah
Bušenje metala ............................................................................
Nesigurnost K ..............................................................................
Vijčanje ........................................................................................
Nesigurnost K ..............................................................................
Područje napona ............................................................................
Struja punjenja kod brzog punjenja ................................................
Održanje punjenja ..........................................................................
Vrijeme punjenja Li-Ion sa 1,5 Ah ...................................................
Težina bez mrežnog kabla ..............................................................
*1 mjereno po AEG normi N 877318
*2 Navedene vrijednosti su orijentirajuće vrijednosti. Stvarne vrijednosti mogu ovisno o materijalu i kakvoći vijka od toga odstupati.
*3
80%
UPOZORENIE
Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuće jednom u EN 60745 normiranom mjernom
postupku i može se upotrijebiti za usporedbu električnog alata međusobno. Ona je prikladna i za privremenu procjenu titrajnog
opterećenja.
Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe
sa odstupajućim primijenjenim alatima ili nedovoljnim održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može titrajno
opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.
Za točnu procjenu titrajnog opterećenja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen ili u kojima doduše radi,
ali nije i stvarno u upotrebi. To može titrajno opterećenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda.
Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu poslužioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnih alata i
upotrebljenih alata, održavanje topline ruku, organizacija i radne postupke.
UPOZORENIE! Pročitajte sigurnosne upute i uputnice,
isto i one iz priložene brošure. Ako se ne bi poštivale
napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE
Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada
izvodite radove kod kojih rezački alat može pogoditi
skrivene vodove struje ili osobni kabel. Kontaktom s
vodovima pod naponom, pod napon će se staviti i metalni dijelovi
uređaja, što može dovesti do električnog udara.
Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može dovesti do
gubitka sluha.
Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjivati.
Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na električne kablove
kao i vodove plina i vode.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.
Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno
smeće. AEG nudi mogućnost uklanjanja starih baterija
odgovarajuće okolini. AEG nudi mogućnost uklanjanja starih
baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog
trgovca.
50
HRVATSKI
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima
(opasnost od kratkog spoja).
Baterije sistema PCLS puniti samo sa uređajem za punjenje
sistema PCLS. Ne puniti baterije iz drugih sistema.
Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može
iz oštećenih baterija iscuriti baterijska tekućina. Kod dodira sa
baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod
kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i
odmah potražiti liječnika.
Sa uređajem za punjenje se mogu puniti slijedeće baterije:
Napon
Tip baterije
Nominalni kapacitet
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Sa uređajem za punjenje se ne smiju puniti baterije koje nisu
sposobne za punjenje.
U prostor za punjenje baterija u uređaju za punjenje ne smiju
dospijeti metalni dijelovi (opasnost od kratkog spoja).
Baterije za zamjenu i uređaje za punjenje ne otvarati i čuvati ih
samo u suhim prostorijama. Čuvati protiv vlage.
U uređaj ne sezati predmetima koji sprovode struju.
Ne puniti oštećenu bateriju za zamjenu, nego ovu odmah
promijeniti.
Prije svake upotrebe aparat, priključni kabel, svežanj baterije,
produžni kabel i utikač provjeriti zbog oštećenja i starenja.
Oštećene dijelove dati popraviti od strane stručnjaka.
Ovaj aparat nije određen za korištenje od strane osoba
(uključivši djecu) sa ograničenim fizičkim, sensorkim ili duševnim
spobnostima ili zbog manjkavog iskustva i/ili znanja, osim ako se
ove nadziru od strane jedne osobe, koja je nadležna za njihovu
sigurnost, ili su od ove osobe, koja je nadležna za njihovu
sigurnost, poučene, kako se ovaj aparat koristi.
Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo, da se ne igraju
sa ovim aparatom.
PROPISNA UPOTREBA
Baterijska bušilica-zavrtač je univerzalno upotreblijva za bušenje
i zavrtanje, neovisno o priključku na mrežu.
Aparat za brzo punjenje puni AEG baterije za zamjenu, sistema
Accu PCLS od 12 V.
Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što
je navedeno.
PRIKLJUČAK NA MREžU LL1230
Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na
napon struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć i na
utičnice bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja zaštitne
klase II.
CE-IZJAVA KONFORMNOSTI
Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod slaže
sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima.EN 60745,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 50 366, po odredbama smjernica 98/37/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
BATERIJE
Nove baterije postižu svoj puni kapacitet nakon 4-5 ciklusa
punjenja i pražnjenja. Baterije koje duže vremena nisu korištene,
prije upotrebe napuniti.
Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže
zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjeći.
Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati
čistima.
ZAŠTITA AKUMULATORA OD PREOPTEREĆENJA
Akkupack je opremljen jednom zaštitom protiv preopterećenja,
koja akumulator štiti protiv preopterećenja i osigurava dugi vijek.
Kod ekstremno jakih opterećenja, elektronika akumulatora
automatski isključuje stroj. Za nastavak rada stroja isključiti i
ponovno uključiti. Ako se stroj ponovno ne pokrene, Akkupack je
eventualno ispražnjem i mora se na punjaču ponovno napuniti.
OBILJEŽJA
Nakon umetanja baterija za zamjenu u prostor za punjenje u
aparat za punjenje, baterija se automatski puni (crveni LED
svjetli trajno, zeleni LED treperi).
Ako se u aparat za punjenje umetne pretopla ili prehladna
Broj ćelija
baterija za zamjenu (crveni LED treperi), počinje postupak
3
punjenja automatski, čim je baterija za zamjenu postigla
korektnu temperaturu punjenja (Li-Ion 0°C...60°C).
Vrijeme punjenja može ovisno o temperaturi baterije, potrebne
količine punjenja i kapaciteta baterije variirati.
Kod potpuno napunjenje baterije za zamjenu aparat preklapa na
održanje punjenja zbog najvećeg korisnog kapaciteta baterije
(zeleni LED stalno gori).
Baterija za zamjenu se nakon punjenja ne treba izvaditi iz
aparata za punjenje. Baterija za zamjenu može stalno ostati u
aparatu za punjenje. Kod toga se ona ne može prepuniti i ostaje
uvijek spremna za upotrebu.
Ako trepere obadvije LED istovremeno, onda ili akumulator nije
sasvim nataknut, ili greška leži na akumulatoru ili aparatu za
punjenje. Aparat za punjenje i akumulator iz sigurnosnih razloga
odmah staviti izvan pogona i dati provjeriti jednom AEG servisu.
ODRŽAVANJE
Ako je vod priključka struje oštećen, onda ovaj mora od strane
jedne AEG servisne službe biti zamijenjen, jer je u svezi toga
potreban specijalan alat.
Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne
dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od
AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese
servisa).
Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje
podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici
snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLI
Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana,
preporučena dopuna iz promgrama opreme.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za
zamjenu.
Aparat je prikladan samo za korištenje u
prostorijama, aparat ne izlagati kiši.
Rainer Kumpf
Elektricne alate ne odlažite u kucne otpatke! Prema
Europskoj direktivi 2002/96/EC o starim elektricnim i
elektronickim strojevima i preuzimanju u nacionalno
pravo moraju se istrošeni elektricni alati sakupljati
odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.
Rezervne baterije ne bacati u vatru.
Ne puniti oštećenu bateriju za zamjenu, nego ovu
odmah promijeniti.
Molimo da pažljivo pročitate uputu o
upotrebi prije puštanja u rad.
HRVATSKI
51

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230