Download Print this page
AEG BS12C Original Instructions Manual

AEG BS12C Original Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 7

Quick Links

BS12C
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
原始的指南

Advertisement

loading

Summary of Contents for AEG BS12C

 • Page 1 BS12C Original instructions Pôvodný návod na použitie Originalbetriebsanleitung Instrukcją oryginalną Notice originale Eredeti használati utasítás Istruzioni originali Izvirna navodila Manual original Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Oorspronkelijke Originali instrukcija gebruiksaanwijzing Algupärane kasutusjuhend Original brugsanvisning Оригинальное руководство по Original bruksanvisning эксплуатации...
 • Page 2 Technical Data,safety instructions, Specified Conditions of Use, Please read and save ENGLISH EC-Declaration of Conformity, Batteries, Characteristics, Maintenance, Symbols these instructions! Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, Bitte lesen und DEUTSCH CE-Konformitätserklärung, Akkus, Merkmale, Wartung, Symbole aufbewahren! FRANÇAIS Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux Prière de lire et de prescriptions, Declaration CE de Conformité, Accus, Description, Entretien, Symboles conserver!
 • Page 3 Remove the battery pack before starting any work on the machine. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową. Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből. Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable.
 • Page 4 Remove the battery pack before starting any work on the machine. Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina. Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.
 • Page 5 START STOP...
 • Page 6 ...4...2 LOCK ...14...16...
 • Page 7: Maintenance

  Remove the battery pack before starting any work on the machine. Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. AEG Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment. Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).
 • Page 8: Wartung

  Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre...
 • Page 9: Entretien

  à votre station de l’appareil sous tension et mener à une décharge électrique. service après-vente (voir liste jointe) ou directement à AEG La perceuse-visseuse à accu est conçue pour un travail Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Straße 10, Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la...
 • Page 10: Manutenzione

  Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura AVVERTENZA! E’ necessario leggere tutte le sovraccarico e assicura un’elevata durata di vita. di casa. La AEG offre infatti un servizio di recupero batterie indicazioni di sicurezza e le istruzioni, anche quelle In caso di sollecitazione estremamente elevata, l’elettronica usate.
 • Page 11: Mantenimiento

  MANTENIMIENTO podrá poner bajo tensión partes metálicas del aparato y causar un choque eléctrico. Utilice solamente accesorios y repuestos AEG. En caso de Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio AEG del taladrado con la máquina en funcionamiento.
 • Page 12 Incerteza K .....................1,3 m/s utilizados durante algum tempo devem ser recarregados *1 Medido em conformidade com a AEG Norm N 877318 antes da sua utilização. *2 Os valores indicados são valores aproximados. Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do Os valores efectivos podem ser diferentes em função do...
 • Page 13 Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).
 • Page 14 Usikkerhed K ....................1,3 m/s har været brugt i længere tid, efterlades inden brug. *1 Målt i.h.t. AEG Norm N 877318 Ved temperaturer over 50°C forminskes batteriets effekt. *2 De angivne værdier er vejledende. De faktiske værdier Undgå direkte sollys og stærk varme.
 • Page 15 Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER rennende vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG umiddelbart. Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
 • Page 16 Vid arbetenborrning i vägg, tak eller golv, var alltid observant på befintliga el-, gas- eller vattenledningar. Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen. Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till AEG Tools för återvinning. Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan uppstå.
 • Page 17 Pitkään käyttämättä olleet Epävarmuus K ....................1,3 m/s vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä. *1 Mitattu AEG normin N 877318 mukaan Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. *2 Annetut arvot ovat ohjeellisia. Todelliset arvot sattavat Vältäthän akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa poiketa näistä.
 • Page 18 ìç÷áíÞò êáé ôï äåêáøÞöéï áñéèìü óôçí ðéíáêßäá éó÷ýïò, ......20 mm ø ôñýðáò óå îýëï ..............ãåíéêÜ ãéá ôñýðçìá êáé âßäùìá áíåîÜñôçôá áðü ìéá áðü ôï êÝíôñï óÝñâéò Þ áðåõèåßáò áðü ôç ößñìá AEG Îõëüâéäåò (÷ùñßò ðñïäéÜôñçóç) ................6 mm óýíäåóç óôï çëåêôñéêü äßêôõï.
 • Page 19 önce şarj edin. Tolerans K .......................1,3 m/s 50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını *1 AEG Norm N 877318'e göre ölçülmüştür. düşürür. Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında *2 Belirtilen değerler referans değerlerdir. Gerçek değerler uzun süre ısınmamasına dikkat edin.
 • Page 20 Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor. Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. AEG nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho obchodníka s nářadím. Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí zkratu.
 • Page 21 ÚDRZBA výmenného akumulátora. Ak dôjte ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Ak sa Použivať len AEG príslušenstvo a AEG náhradné diely. ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v Používajte ochranu sluchu.
 • Page 22 4 - 5 cyklach ładowania i rozładowywania. Niepewność K ....................1,3 m/s Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, *1 Zmierzone zgodnie z normą AEG N 877318 należy przed użyciem naładować. *2 Podane wartości mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wartości mogą...
 • Page 23 K bizonytalanság ....................1,3 m/s akkumulátort használat előtt ismételten fel kell tölteni. *1 Az AEG N 877318 szabvány szerint mérve 50°C feletti hőrmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor *2 A közölt adatok irányértékek. Ezektől a tényleges értékek teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy az anyag és a csavar minőségének függvényében...
 • Page 24 10 minut dolgo temeljito izpirajte in VZDRŽEVANJE SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI nemudoma obiščite zdravnika. Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele. Nosite zaščito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroči Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO izgubo sluha.
 • Page 25 Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature primjenu. može iz oštećenih baterija iscuriti baterijska tekućina. Kod Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove. dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE sapunom.
 • Page 26 Nedrošība K ....................1,3 m/s laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē. *1 Mērīts saskaņā ar firmas AEG normu N 877318 Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru *2 Minētās vērtības ir orientējoši lielumi. Fakriskās vērtības darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no var atšķirties atkarībā...
 • Page 27 YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS TECHNINIS APTARNAVIMAS ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Nešiokite klausos apsaugos priemones. Triukšmo Naudokite tik „AEG“ priedus ir „AEG“ atsargines dalis. Dalis, NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ poveikyje galima netekti klausos. kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik „AEG“ klientų...
 • Page 28 Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks Akuvedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid, kasutamiseks hoolikalt alles. seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjalikult mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
 • Page 29 èíñòðóìåíòà è çàêàæèòå ÷åðòåæ ó Bàøèõ ìåñòíûõ ......10 mm Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â còàëè ......... Àêêóìóëÿòîðíàÿ äðåëü/øóðóïîâåðò ñêîíñòðóèðîâàíà àãåíòîâ èëè íåïîñðåäñòâåííî ó AEG Electric Tools ......20 mm Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â äåðåâå ....... äëÿ ïðîñòîãî ñâåðëåíèÿ è çàêðó÷èâàíèÿ øóðóïîâ â GmbH, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Øóðóïû...
 • Page 30 части на AEG. Елементи, чията подмяна не е описана, извършвате работи, при които режещият инструмент от повредени акумулатори може да изтече батерийна да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте може да засегне скрити електроинсталационни течност. При допир с такава течност веднага измийте с...
 • Page 31 şi apelaţi imediat la ingrijire medicală. Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi pune sub tensiune şi componente metalice ale aparatului şi desenul la agenţii de service locali sau direct la AEG Electric să ducă la electrocutare. CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE Tools GmbH, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,...
 • Page 32 Нови комплети батерии постигнуваат целосен капацитет Несигурност К ....................1,3 m/s по 4-5 циклуса на полнење и празнење. Подолг период *1 Мерни во зависност од AEG норма N 877318 неупотребувани комплети батерии да се наполнат пред *2 Наведените вредности се референтни вредности. употреба.
 • Page 33 〝保证书 / 顾客服务中心地址〞)。 ......0-575 min ......0-575 min 无负载转速 .................... 如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或直接向 扭力 ......9,3 Nm ......9.3 Nm 在软件上鬆紧螺丝 *1 ............... AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, ......18,5 Nm ......18.5 Nm 在硬件上鬆紧螺丝 *1 ............... D‑71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下资料﹕ 机 静态阻滞扭力 ......................15 Nm ......15 Nm 型和机器铭牌上的十位数号码。...
 • Page 34 . a e g - p t . c o m AEG Electric Tools GmbH Max-Eyth-Straße 10 (01.13) 71364 Winnenden Germany 4931 2890 76...