Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

TEHNISKIE DATI
Urbšanas diametrs tēraudā ............................................................
Urbšanas diametrs kokā .................................................................
Koka skrūves (bez iepriekšējas urbšanas) .....................................
Apgriezieni tukšgaitā ......................................................................
Griezes moments
paredzēta mīkstam skrūvējamajam materiālam *1 .....................
paredzēta cietam skrūvējamajam materiālam *1 ........................
statiskais bloķēšanas moments .....................................................
Skrūvēšanas jauda vienam akumulatoram (1,5 Ah): *2
5x60 mīkstkokā ...........................................................................
6x80 mīkstkokā ...........................................................................
Akumulātora spriegums ..................................................................
Svars ar akumulātoru .....................................................................
trokšņu un vibrāciju informācija
Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745.
A novērtētās aparatūras skaņas līmenis ir:
trokšņa spiediena līmenis (K = 3 dB(A)) .......................................
Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 85 dB (A).
Nēsāt trokšņa slāpētāju!
Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summa) tiek
noteikta atbilstoši EN 60745.
svārstību emisijas vērtība ah
Metāla urbis .................................................................................
Nedrošība K ................................................................................
Skrūvēšana .................................................................................
Nedrošība K ................................................................................
Sprieguma amplitūda......................................................................
Ātrās uzlādes strāva .......................................................................
Saglabāšanas lādēšana .................................................................
Lādēšanas laiks Li-Ion 1,5 Ah.........................................................
Svars bez tīkla kabeļa ....................................................................
*1 mērīts saskaņā ar firmas AEG normu N 877318
*2 Minētās vērtības ir orientējoši lielumi. Fakriskās vērtības var atšķirties atkarībā no materiāla un skrūvju kvalitātes.
*3
80%
UZMANĪBU
Instrukcijā norādītā svārstību robežvērtība ir izmērīta mērījumu procesā, kas veikts atbilstoši standartam EN 60745, un to var
izmantot elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Tā ir piemērota arī svārstību noslogojuma pagaidu izvērtēšanai.
Norādītā svārstību robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstruments
tiek pielietots citās jomās, papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepietiekamas tehniskās apkopes,
tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.
Precīzai svārstību noslogojuma noteikšanai, ir jāņem vērā arī laiks, kad ierīces ir izslēgta vai arī ir ieslēgta, tomēr faktiski
netiek lietota. Tas var ievērojami samazināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.
Integrējiet papildus drošības pasākumus pret svārstību ietekmi lietotājam, piemēram: elektroinstrumentu un darba instrumentu
tehniskā apkope, roku siltuma uzturēšana, darba procesu organizācija.
UZMANĪBU! Izlasiet visu drošības instrukciju un
lietošanas pamācību klāt pievienotajā bukletā. Šeit sniegto
drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt
aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai
nopietnam savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai
izmantošanai.
SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Lerīci turiet aiz izolētiem rokturiem, ja veicat darbus, kuros
griešanas darbiem izmantojamais instruments var skart
paslēptus elektrovadus vai pats savu kabeli. As menim
saskaroties ar vadiem, kuriem tiek pievadîts fâzes spriegums, ðis
spriegums nonâk arî uz instrumenta korpusa strâvu vadoðajâm
daïâm un var izraisît elektrisko triecienu.
Nēsājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbības rezultātā var
rasties dzirdes traucējumi.
Skaidas un atlūzas nedrīkst ņemt ārā, kamēr mašīna darbojas.
Veicot darbus sienu, griestu un grīdas apvidū, vajag uzmanīties,
lai nesabojātu elektriskos, gāzes un ūdens vadus.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem
ārā akumulātors.
Izmantotos akumulārus nedrīkst mest ugunī vai parastajos
atkritumos. Firma AEG piedāvā iespēju vecos akumulātorus
savākt apkārtējo vidi saudzējošā veidā; jautājiet specializētā
veikalā.
52
LATVISKI
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem
(iespējams īsslēgums).
PCLS sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar PCLS sistēmas
lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.
Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā
akumulātora var iztecēt akumulātora šķidrums. Ja nonākat
saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, saskarsmes vieta
nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ja šķidrums
nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties
konsultēties ar ārstu.
Ar lādētāju var uzlādēt sekojošus akumulātorus:
Spriegums
Akumulātora
Nominālā
tips
kapacitāte
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Ar lādētāju nedrīkst lādēt nelādējamus akumulātorus
Jāuzmanās, lai akumulātoru lādētājā nenokļūtu nekādi metāla
priekšmeti (iespējams īsslēgums).
Akumulātorus un lādētājus nedrīkst taisīt vaļā un tie jāuzglabā
sausās telpās.
Nelikt lādētājā elektrovadošus priekšmetus.
Nedrĩkst lādēt bojātus akumulātorus, tie ir nekavējoties
jānomaina.
Pirms katras lietošanas pārbaudīt, vai nav bojāts vai novecojis
pats instruments, pievienojuma kabelis, akumulātori,
pagarinājuma kabelis un kontaktdakša. Bojātās detaļas drīkst
labot tikai speciālists.
Šī ierīce nav paredzēta personām (ieskaitot bērnus) ar
ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai
trūkumiem un/vai nepieredzējušiem lietotājiem, izņemot
gadījumus, kad tiek tā lietota kompetentas personas uzraudzībā
vai apmācībā, ierīces lietošanas vietā.
Bērni jāuzrauga un jāpatur redzeslokā, lai viņi neizmantotu ierīci
rotaļām.
NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS
Skrūvgrieznis - Urbjmašīna ar akumulātoriem ir universāli
izmantojama urbšanai un skrūvēšanai neatkarīgi no tīkla
pieslēguma.
Ar ātro lādētāju var uzlādēt firmas AEG Accu PCLS sistēmas
akumulātorus, kuru spriegums ir 12 V.
Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem
lietošanas noteikumiem.
TĪKLA PIESLĒGUMS LL1230
Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam,
kas norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums iespējams arī
kontaktligzdām bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas
atbilst II. aizsargklasei.
ATBILSTĪBA CE NORMĀM
Ar šo apliecinām, ka esam atbildīgi par to, lai šis produkts
atbilstu sekojošām normām vai normatīvajiem dokumentiem: EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 50 366, saskaņā ar direktīvu 98/37/EK,
2004/108/EC, 2006/95/EC noteikumiem.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKUMULĀTORI
Jauni akumulātori sasniedz pilnu kapacitāti pēc 4-5 uzlādēšanas
un izlādēšanās cikliem. Akumulātori, kas ilgāku laiku nav
izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.
Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja
tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un
karstuma iedarbības.
Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuztur tīri.
AKUMULATORA AIZSARDZĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU
Akumulatoru bloks ir aprīkots ar pretpārslogojuma aizsardzību,
kas akumulatoru pasargā no pārslogojuma un nodrošina ilgu tā
kalpošanas laiku.
Ārkārtīgi augsta noslogojuma gadījumā akumulatora elektronika
ierīci automātiski izslēdz. Lai darbu turpinātu, ierīci izslēdziet un
atkal ieslēdziet. Ja ierīce neieslēdzas, iespējams, ka
akumulatoru bloks ir izlādējies un ir jāuzlādē no jauna.
PAZĪMES
Pēc akumulatora ievietošanas uzlādēšanas ierīces iebīdāmā
kastē, akumulators 3 sekundes tiek analizēts. Pēc tam
akumulators tiek automātiski uzlādēts (sarkanā LED deg
Elementu
nepārtraukti, zaļā LED mirgo).
skaits
Ja lādētājā ievietots pārāk silts vai pārāk auksts akumulātors
3
(sarkanā kontrollampiņa mirgo), lādēšanas process sākas
automātiski, tiklīdz akumulātors ir sasniedzis attiecīgo lādēšanas
temperatūru (Li-Ion 0°C...60°C).
Lādēšanas laiks var atšķirties atkarībā no akumulātora
temperatūras, nepieciešamā lādēšanas apjoma un akumulātora
kapacitātes.
Kad akumulātors ir pilnībā uzlādēts, lādētājs pārslēdzas uz
saglabāšanas funkciju, lai saglabātu maks. akumulātora
kapacitāti (zaļā kontrollampiņa turpina degt).
Pēc uzlādēšanas akumulātors nav obligāti jāizņem no lādētāja.
Akumulātors var palikt lādētājā visu laiku. Tas nevar tikt
pārlādēts un ir visu laiku darbspējīgs.
Ja mirgo abas LED lampiņas, tas nozīmē, ka vai nu akumulators
nav pilnībā iestiprināts, vai arī akumulators vai lādējamā ierīce ir
defekti. Tādā gadījumā lādējamā ierīce un akumulators drošības
labad jāizslēdz un nekavējoties jānodot uz pārbaudi kādā no
firmas AEG klientu apkalpošanas centriem.
APKOPE
Ja ir bojāts tīkla pieslēguma kabelis, tas jāuzdod nomainīt firmas
AEG klientu apkalpošanas servisam, jo tam ir nepieciešami
speciāli instrumenti.
Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas.
Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no
firmu AEG klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru
"Garantija/klientu apkalpošanas serviss".)
Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie
firmas AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany, var pieprasīt instrumenta
eksplozijas zīmējumu, šim nolūkam jāuzrāda mašīnas tips un
desmitvietīgais numurs, kas norādīts uz jaudas paneļa.
SIMBOLI
Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet
ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no
piederumu programmas.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus,
ir jāizņem ārā akumulātors.
Rainer Kumpf
Šis instruments ir piemērots tikai darbam iekštelpās.
Sargāt instrumentu no lietus.
Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!
Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EK par
lietotajam lektroiekartam, elektronikas iekartam un
tas ieklaušanu valsts likumdošana lietotas
ektroiekartas ir jasavac atseviški un janogada
otrreizejai parstradei videi draudziga veida.
Izmantotās akumulatora baterijas nemest ugunī.
Nedrĩkst lādēt bojātus akumulātorus, tie ir
nekavējoties jānomaina.
Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu,
izlasiet lietošanas pamācību.
LATVISKI
53

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230