Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 21

Hide thumbs

Advertisement

TECHNICKÁ DATA
Vrtací ø v oceli ................................................................................
Vrtací ø v dřevě ..............................................................................
Vruty do dřeva (bez předvrtání) ......................................................
Počet otáček při běhu naprázdno ..................................................
Kroutící moment
měkké odpadnutí šroubu *1 ........................................................
tvrdé odpadnutí šroubu *1 ...........................................................
Statický krouticí moment ...............................................................
Kapacita šroubování na jedno nabití akumulátoru (1,5 Ah). *2
5x60 do měkkého dřeva ..............................................................
6x80 do měkkého dřeva ..............................................................
Napětí výměnného akumulátoru.....................................................
Hmotnost s výměnným akumulátorem ...........................................
Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) .......................................
Hladina akustického výkonu 85 dB(A).
Používejte chrániče sluchu !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné
ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah
Vrtání kovů ..................................................................................
Kolísavost K ................................................................................
Šroubování ..................................................................................
Kolísavost K ................................................................................
Rozsah napětí ................................................................................
Nabíjecí proud rychlonabíjení .........................................................
Udržovací proud .............................................................................
Doba nabíjení Li-Ion 1,5 Ah ............................................................
Hmotnost bez kabelu ......................................................................
*1 Změřeno podle normy AEG N 877318
*2 Udané hodnoty jsou orientační. Skutečné hodnoty se mohou lišit podle materiálu a kvality šroubu.
*3
80%
VAROVÁN
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být
použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné
účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení
chvěním během celé pracovní doby.
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu,
ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.
VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními
pokyny a sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při
dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za
následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na
skryta elektrická vedení nebo na vlastní kabel, držte přístroj
za izolované přidržovací plošky. Kontakt s vedením pod
napětím přivádí napětí i na kovové díly stroje a vede
k elektrickému úderu.
Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít k
poškození sluchu.
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na elektrické
kabely, plynová a vodovodní potrubí.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout
výměnný akumulátor.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. AEG
nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho
obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty,
nebezpečí zkratu.
40
ČESKY
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Akumulátor systému PCLS nabíjejte pouze nabíječkou systému
PCLS. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat
kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa
omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po
dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.
Nabíječkou mohou být nabity následující typy akumulátorů :
Napětí
Typ
Jmen.kapacita
akumulátoru
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Nabíječkou nenabíjejte standardní baterie, které nelze nabíjet.
V nabíjecím postu nabíječky neskladujte kovové předměty,
nebezpečí zkratu.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je
v suchu, chraňte před vlhkem.
Neskladujte spolu s vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory, ihned je nahraďte!
Před každým použitím nabíječky překontrolujte přívodní kabel,
prodlužovací kabel a zástrčku zda nejsou poškozeny a nebo
zestárlé. Poškozené díly nechte opravit odborníkovi.
Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s
omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi,
pokud nepracují pod dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost
nebo pokud touto osobou nebyli poučeni o tom, jak se přístroj
má používat.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s
přístrojem nebudou hrát.
OBLAST VYUŽITÍ
Akumulátorový vrtací šroubovák je univerzálně použitelný pro
vrtání a šroubování nezávisle na elektrické síti.
Rychlonabíječku lze použít výhradně k nabíjení AEG
akumulátorů systému AccuPCLS od.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
PŘIPOJENÍ NA SÍT LL1230
Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném
na štítku. Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu
neboť spotřebič je třídy II.
CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám a normativním dokumentům:
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 50 366, v souladu se směrnicemi EHS č.
98/37/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKUMULÁTORY
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích
cyklech. Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím
znovu nabít.
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, která
ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost.
Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický nástroj
vypne. K pokračování v práci nástroj vypněte a opět zapněte. V
případě, že se motor nástroje ani potom nerozběhne, je
akumulátorová sada pravděpodobně vybitá a musí se v
nabíječce opět nabít.
UPOZORNĚNÍ
Po nasazení akumulátoru do nabíječky je akumulátor
automaticky nabíjen (červená kontrolka LED svítí
nepřerušovaně, zelená kontrolka LED bliká).
Je-li do nabíječky nasazen hodně teplý a nebo hodně studený
akumulátor (bliká žlutá LED), počne nabíjení až když akumulátor
dosáhne správné teploty (Li-Ion 0°C...60°C).
Doba nabíjení závisí na teplotě akumulátoru, na objemu
dobíjené kapacity, na jeho jmenovité kapacitě.
Počet článků
Při plně nabitém akumulátoru se přepne nabíječka do
udržovacího režimu, akumulátor je nabit na plnou kapacitu (svítí
3
LED dioda).
Po nabití není nutné akumulátor vyjmout z nabíječky. Může
trvale zůstat v nabíječce. Nemůže dojít k jeho přebití a tak je
stále v pohotovosti.
Blikají-li obě LED diody současně, je buď špatně vložený
akumulátor a nebo je závada na akumulátoru či na nabíječce. Je
nutné z bezpečnostních důvodů odpojit nabíječku ze sítě a
nechat obě součásti (nabíječku i akumulátor) přezkoušet v
odborném servisu AEG.
ÚDRŽBA
Poškodí-li se přívodní kabel, je nutná oprava v odborném servisu
AEG, protože je potřebný speciální klíč.
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství AEG. Díly,
jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit v odborném
servisu AEG. (Viz záruční list.)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací o
typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo
výrobce, AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLY
Příslušenství není součástí dodávky, viz program
příslušenství.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.
Zařízení lze používat jen ve vnitřních prostorách,
nepoužívat v dešti.
Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního
Rainer Kumpf
odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EC o
nakládání s použitými elektrickými a elektronickými
zarízeními a odpovídajících ustanovení právních
predpisu jednotlivých zemí se použitá elektrická
náradí musí sbírat oddelene od ostatního odpadu a
podrobit ekologicky šetrnému recyklování.
Akumulátory nevhazujte do ohně.
Nenabíjejte poškozené akumulátory, ihned je
nahraďte!
Před spuštěnám stroje si pečlivě
pročtěte návod k používání.
41
ČESKY

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230