Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

TEHNILISED ANDMED
Puurimisläbimõõt terases ...............................................................
Puuri ø puidus ................................................................................
Puidukruvid (eelpuurimiseta) ..........................................................
Pöörlemiskiirus tühijooksul .............................................................
Pöördemoment
Pehme materjali kruvimine *1 ......................................................
Kõva materjali kruvimine *1 .........................................................
Staatiline blokeerumismoment ......................................................
Kruvimisvõimsus 1 akulaenguga (1,5 Ah): *2
5x60 pehmes puidus ...................................................................
6x80 pehmes puidus ...................................................................
Vahetatava aku pinge .....................................................................
Kaal koos vahetatava akuga ..........................................................
Müra/vibratsiooni andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745. .
Seadme tüüpiline hinnanguline (A) müratase:
Helirõhutase (K = 3 dB(A)) ............................................................
Töötades võib müratase ületada 85 dB (A).
Kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma) mõõdetud
EN 60745 järgi.
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Metalli puurimine .........................................................................
Määramatus K .............................................................................
Kruvimine ....................................................................................
Määramatus K .............................................................................
Pingevahemik .................................................................................
Kiirlaadimise laadimisvool ..............................................................
Säilituslaadimine.............................................................................
LaadimisAEG Li-Ion 1,5 Ah ............................................................
Kaal ilma võrgujuhtmeta .................................................................
*1 Mõõdetud vastavalt AEG normile N 877318
*2 Toodud väärtused on tugiväärtused. Tegelikud väärtused võivad sõltuvalt materjalist ja kruvide kvaliteedist neist kõrvale kalduda.
*3
80%
TÄHELEPANU
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning
seda võib kasutada erinevate elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse
hindamiseks.
Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude
tööriistadega või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt
tõsta terves töökeskkonnas.
Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka AEGa, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole
otseselt kasutuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.
Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks
abinõudeks võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine, töövoo parem organiseerimine.
TÄHELEPANU! Lugege kõik ohutusnõuanded ja
juhendid läbi, ka juures olevast brošüüris. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või
rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
SPETSIAALSED TURVAJUHISED
Tööde puhul, kus lõikeseade võib minna vastu peidetud
elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke kinni
seadme isoleeritud käepidemetest. Kokku puude pinge all
oleva juhtmega võib seada seadme enda metallosad pinge alla
ja põhjustada elektrilöögi.
Kandke kaitseks kõrvaklappe. Müra mõju võib kutsuda esile
kuulmise kaotuse.
Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.
Seina, lae või põranda tööde puhul pidage silmas elektrijuhtmeid,
gaasi- ja veetorusid.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.
Ärge visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega
olmeprügisse. AEG pakub vanade akude keskkonnahoidlikku
käitlust; palun küsige oma erialaselt tarnijalt.
Ärge säilitage vahetatavaid akusid koos metallesemetega
(lühiseoht).
56
EESTI
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Laadige süsteemi PCLS vahetatavaid akusid ainult süsteemi
PCLS laadijatega. Ärge laadige nendega teiste süsteemide
akusid.
Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib
kahjustatud vahetatavast akust akuvedelik välja voolata.
Akuvedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja
seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjalikult
vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
Laadijaga saab laadida järgmisi vahetatavaid akusid:
Pinge
Aku tüüp
Nimimahtuvus
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Laadijaga ei tohi laadida mittelaetavaid akusid.
Laadijal olevasse vahetatava aku ühenduskambrisse ei tohi
sattuda metallosi (lühiseoht).
Ärge avage vahetatavaid akusid ega laadijaid ning ladustage
neid ainult kuivades ruumides. Kaitske niiskuse eest.
Ärge puudutage seadet voolu juhtivate esemetega.
Ärge laadige kahjustatud vahetatavat akut, vaid asendage see
kohe uuega.
Enne iga kasutamist kontrollige seadet, ühendusjuhtmeid,
akupaketi pikendusjuhtmeid ja pistikuid, et poleks kahjustusi ega
materjali väsimist. Kahjustatud osi laske parandada ainult
spetsialistil.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete
või vaimsete puuetega isikutele (lapsed kaas arvatud) või
isikutele, kellel puuduvad kogemused ja teadised seadme
kasutamiseks, välja arvatud nende turvalisuse eest vastutava
isiku järelevalve all või juhendamisel.
Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad seadmega ei
mängiks.
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
akutrell-kruvikeerajat saab sõltumata võrguühendusest
universaalselt rakendada puurimiseks ja kruvide keeramiseks.
Kiirlaadijaga laetakse süsteemi Accu PCLS AEG vahetatavaid
akusid vahemikus 12 V.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud
otstarbele.
VÕRKU ÜHENDAMINE LL1230
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon
vastab kaitseklassile II.
EÜ VASTAVUSAVALDUS
Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on kooskõlas
järgmiste normide või normdokumentidega: EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 50 366, vastavalt direktiivide 98/37/EÜ, 2004/108/EÜ,
2006/95/EÜ sätetele.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKUD
Uued vahetatavad akud saavutavad oma täieliku mahtuvuse
pärast 4–5 laadimis- ja tühjendustsüklit. Pikemat AEGa
mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.
Temperatuur üle 50 °C vähendab vahetatava aku töövõimet.
Vältige pikemat soojenemist päikese või kütteseadme mõjul.
Hoidke laadija ja vahetatava aku ühenduskontaktid puhtad.
AKU KOORMUSKAITSE
Akuplokk on varustatud koormuskaitsega, mis kaitseb akut
üleliigse koormuse eest ning kindlustab selle pika eluea.
Äärmiselt suurest koormusest annab märku vilkuv töötuli. Kui
koormust ei vähendata, siis lülitab masin ennast automaatselt
välja. Edasi töötamiseks tuleb masin välja ja uuesti sisse lülitada.
Kui masin ei lähe uuesti tööle on akuplokk nähtavasti tühi ja
tuleks laadimisseadmega uuesti täis laadida.
TUNNUSED
Pärast vahetatava aku asetamist laadija ühenduskambrisse
toimub aku laadimine automaatselt (punane LED põleb pidevalt,
roheline LED vilgub).
Kui laadijasse pannakse liiga soe või liiga külm vahetatav aku
(punane valgusdiood vilgub), algab laadimisprotsess
Elementide
automaatselt niipea, kui aku on jõudnud õige
arv
laadimistemperatuurini (Li-Ion 0°C...60°C).
3
Laadimisaeg võib varieeruda vastavalt aku temperatuurile,
vajatavale laadimiskogusele ja aku mahtuvusele.
Täielikult laetud vahetatava aku puhul lülitub seade aku kõige
suurema kasutatava mahtuvuse saamiseks ümber
säilituslaadimisele (roheline valgusdiood põleb pidevalt).
Vahetatavat akut ei pruugi pärast laadimist laadijast välja võtta.
Vahetatav aku võib pidevalt laadijasse jääda. Teda pole
seejuures võimalik üle laadida ning ta on nii alati käitamisvalmis.
Kui samaaegselt vilguvad mõlemad LED näidud, siis ei ole kas
aku korralikult peal või on viga akus või laadimisseadmes.
Ohutuse tagamiseks ärge enam laadimisseadet ja akut
kasutage, vaid laske see üle kontrollida AEG klienditeeninduses.
HOOLDUS
Kui võrguühendusjuhe on kahjustatud, siis tuleb see välja
vahetada AEG klienditeeninduspunktis, kuna selleks on
nõutavad eritööriistad.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille
väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada AEG
klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii /
klienditeeninduste aadressid).
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise, näidates
ära masina tüübi ja andmesildil oleva kümnekohalise numbri.
Selleks pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SÜMBOLID
Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav
täiendus on saadaval tarvikute programmis.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku
välja.
Seade sobib ainult ruumides kasutamiseks, ärge
Rainer Kumpf
jätke seadet vihma kätte.
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega! Vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/
EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides
tuleb asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised
tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult
korduskasutada või ringlusse võtta.
Kasutatud akusid mitte visata tulle.
Ärge laadige kahjustatud vahetatavat akut, vaid
asendage see kohe uuega.
Palun lugege enne käikulaskmist
kasutamisjuhend hoolikalt läbi.
EESTI
57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230