Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

DANE TECHNICZNE
Zdolność wiercenia w stali ..............................................................
Zdolność wiercenia w drewnie........................................................
Wkręty do drewna (bez nawiercania wstępnego) ...........................
Prędkość bez obciążenia................................................................
Moment obrotowy
przypadek miękkiego wkręcania *1 .............................................
przypadek twardego wkręcania *1 ..............................................
Moment statyczny zakleszczenia ..................................................
Zdolność wkręcania za pomocą jednej całkowicie naładowanej wkładki akumulatorowej (1,5 Ah):*2
5x60 drewno miękkie ...................................................................
6x80 drewno miękkie ...................................................................
Napięcie baterii akumulatorowej.....................................................
Ciężar z akumulatorem...................................................................
Informacja dotycząca szumów/wibracji
Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.
Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:
Poziom ciśnienia akustycznego (K = 3 dB(A)) ..............................
Poziom hałasu podczas pracy może przekroczyć 85dB (A).
Należy używać ochroniaczy uszu!
Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)
wyznaczone zgodnie z normą EN 60745
Wartość emisji drgań ah
Wiercenie w metalu .....................................................................
Niepewność K .............................................................................
Przykręcanie ................................................................................
Niepewność K .............................................................................
Zakres napięcia ..............................................................................
Prąd szybkiego ładowania ..............................................................
Ładowanie podtrzymujące ..............................................................
Czas ładowania baterii akumulatorowej Li-Ion przy 1,5 Ah ............
Ciężar bez kabla .............................................................................
*1 Zmierzone zgodnie z normą AEG N 877318
*2 Podane wartości mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od materiału i jakości wkrętów.
*3
80%
OSTRZEŻENIE
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745
i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia
wibracyjnego.
Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do
innych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać
odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.
Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączone
względnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego
w całym okresie pracy.
Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na
przykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.
OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówek
bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte są w
załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytne gdy
wykonujesz roboty, w trakcie których narzędzie skrawające
może natrafić na ukryte przewody prądowe lub na własny
kabel. Kontakt z przewodami pod napięciem wprowadza również
metalowe części urządzenia pod napięcie i prowadzi do
porażenia prądem.
Stosować środki ochrony słuchu! Narażenie na hałas może
spowodować utratę słuchu.
Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani
drzazg.
Podczas pracy przy ścianach, sufitach i podłodze należy uważać
na kable elektryczne, przewody gazowe i wodociągowe.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu
należy wyjąć wkładkę akumulatorową.
44
POLSKI
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Zużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani
traktować jako odpadów domowych. AEG oferuje ekologiczną
utylizację zużytych akumulatorów.
Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami
metalowymi (niebezpieczeństwo zwarcia).
Akumulatory Systemu PCLS należy ładować wyłącznie przy
pomocy ładowarek Systemu PCLS. Nie ładować przy pomocy
tych ładowarek akumulatorów innych systemów.
W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo
dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu
akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W
przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy
natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W
przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukiwać
oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o
pomoc medyczną.
Przy pomocy ładowarki można ładować następujące wkładki
akumulatorowe:
Napięcie
Typ akumulatora
Pojemność
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Przy pomocy ładowarki nie ładować baterii jednorazowych.
Do ładowarki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów
metalowych (niebezpieczeństwo zwarcia).
Nie otwierać wkładek akumulatorowych i ładowarek.
Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Chronić przed
wilgocią.
Nie dotykać urządzenia przy pomocy przedmiotów
przewodzących prąd.
Nie wolno ładować uszkodzonych wkładek akumulatorowych.
Uszkodzone wkładki należy niezwłocznie wymienić.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie występują
oznaki uszkodzeń lub zmęczenia materiału na elektronarzędziu,
kablu i wtyczce. Naprawę uszkodzonych części zlecać
upoważnionym Przedstawicielom Serwisu.
Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było użytkowane
przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej zdolności
psychicznej, czuciowej lub z niedostatecznym doświadczeniem
lub wiedzą, chyba że będą one nadzorowane przez osobę
dbającą o ich bezpieczeństwo i zostaną przez nią
poinstruowane, jak należy obsługiwać urządzenie.
Należy pilnować dzieci, aby wykluczyć możliwość ich zabawy z
tym urządzeniem.
WARUNKI UŻYTKOWANIA
Uniwersalna wiertarko- wkrętarka akumulatorowa przeznaczona
jest do wiercenia i wkręcania z dala od źródła zasilania
sieciowego.
Ładowarka szybkoładująca ładuje wymienne akumulatory AEG
od PCLS.
Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym
przeznaczeniem.
PODŁĄCZENIE DO SIECI LL1230
Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym
jednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej. Możliwe jest również podłączenie do gniazdka bez
uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada II klasie
bezpieczeństwa.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten
odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366 i jest zgodny z
wymaganiami dyrektyw 98/37/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
BATERIE AKUMULATOROWE
Nowe baterie akumulatorowe osiągają swoją pełną pojemność
po 4 - 5 cyklach ładowania i rozładowywania. Akumulatory, które
nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem
naładować.
W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów
wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawienia na
oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych
(niebezpieczeństwo przegrzania).
Styki ładowarek i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać
w czystości
ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE AKUMULATORÓW
Pakiet akumulatorowy jest wyposażony w zabezpieczenie przed
przeciążeniem, które chroni akumulator przed przeciążeniem i
zapewnia jego dużą żywotność.
Przy ekstremalnie silnym narażeniu elektronika akumulatora
automatycznie wyłącza maszynę. Aby kontynuować pracę
należy wyłączyć i ponownie włączyć maszynę. Jeżeli nie
nastąpiłby ponowny rozruch maszyny, to możliwe, że pakiet
akumulatorowy jest wyładowany i musi zostać ponownie
naładowany w ładowarce.
Liczba celek
WŁAŚCIWOŚCI
3
Po założeniu baterii do gniazda ładowarki proces ładowania
baterii rozpoczyna się automatycznie (czerwona LED pali się
światłem ciągłym, zielona LED miga).
W przypadku włożenia gorącej lub zimnej baterii akumulatorowej
do ładowarki (żółta lampka) ładowanie rozp znie się
automatycznie po osiągnięciu przez baterię akumulatorową
właściwej temperatury ładowania (Li-Ion 0°C...60°C).
Czas ten jest jednak zmienny i zależy od temperatury
akumulatora, jego pojemności i stopnia naładowania.
Natychmiast po zakończeniu ładowania, ładowarka przełącza się
w tryb doładowywania w celu zachowania pełnej pojemności
(zielona świecenie żółtej lampki kontrolnej)
Nie ma konieczności wyjmowania baterii akumulatorowej po
ładowaniu. Bateria może być przechowywana w ładowarce na
stałe bez niebezpieczeństwa przeładowania.
Obie kontrolki LED świecą jednocześnie, albo akumulator nie
jest całkowicie wsunięty albo zaistniała usterka akumulatora lub
ładowarki. Ze względów bezpieczeństwa należy natychmiast
wstrzymać korzystanie z ładowarek i akumulatora i sprawdzić w
biurze Obsługi Klienta AEG.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
W przypadku uszkodzenia sznura połączeniowego, wymiany
może dokonać wyłącznie warsztat naprawczy wyznaczony przez
producenta. Związane jest to z koniecznością użycia narzędzi
specjalistycznych.
Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części
zamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dla
których nie podano opisu, należy skontaktować się z
przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługi
gwarancyjnej/serwisowej).
Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu
rozebranego. Przy zamawianiu należy podać dziesięciocyfrowy
numer oraz typ elektronarzędzia umieszczony na tabliczce
znamionowej. Zamówienia można dokonać albo u lokalnych
przedstawicieli serwisu, albo bezpośrednio w AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SYMBOLE
Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.
Rainer Kumpf
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na
elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę
akumulatorową.
Urządzenie można stosować tylko w
pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiać na
deszcz.
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejska
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowac i
zutylizowac w sposób przyjazny dla
srodowiska.
Zużytych akumulatorów nie wrzucać do ognia.
Nie wolno ładować uszkodzonych wkładek
akumulatorowych. Uszkodzone wkładki należy
niezwłocznie wymienić.
Przed uruchomieniem
elektronarzędzia zapoznać się
uważnie z treścią instrukcji.
POLSKI
45

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230