Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ø ôñýðáò óå ÷Üëõâá .........................................................................
ø ôñýðáò óå îýëï .............................................................................
Îõëüâéäåò (÷ùñßò ðñïäéÜôñçóç) .........................................................
Áñéèìüò óôñïöþí ÷ùñßò öïñôßï óôçí .................................................
ÑïðÞ óôñÝøçò
μαλακή περίπτωση βιδώματος *1 ...........................................................
σκληρή περίπτωση βιδώματος *1 ...........................................................
ÓôáôéêÞ ñïðÞ åìðëïêÞò .............................................................................
Éêáíüôçôá âéäþìáôïò ìå 1 öüñôéóç ìðáôáñßáò (1,5 Ah): *2
5x60 óå ìáëáêü îýëï .....................................................................
6x80 óå ìáëáêü îýëï .....................................................................
ÔÜóç áíôáëëáêôéêÞò ìðáôáñßáò .........................................................
ÂÜñïò ìå áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá ......................................................
Πληροφορίες θορύβου/δονήσεων
ÔéìÝò ìÝôñçóçò åîáêñéâùìÝíåò êáôÜ EN 60 745.
Η σύφωνα µε την καµπύλη Α εκτιµηθείσα στάθµη θορυβου τoυ
μηχανήματος αναφέρεται σε:
ÓôÜèìç ç÷çôéêÞò ðßåóçò (K = 3 dB(A)) ...............................................
Ç óôÜèìç èïñýâïõ êáôÜ ôçí åñãáóßá ìðïñåß íá îåðåñÜóåé ôá 85 dB (A).
ÖïñÜôå ðñïóôáóßá áêïÞò (ùôáóðßäåò)!
Υλικές τιµές κραδασµών (άθροισμα διανυσμάτων τριών διευθύνσεων)
εξακριβώθηκαν σύµωνα µε τα πρότυπα EN 60745.
Τιμή εκπομπής δονήσεων ah
Τρύπες σε μέταλλο ......................................................................
Ανασφάλεια K ..............................................................................
Βίδωμα ........................................................................................
Ανασφάλεια K ..............................................................................
Ðåñéï÷Þ ôÜóçò .................................................................................
Ñåýìá ôá÷õöüñôéóçò ........................................................................
Öüñôéóç äéáôÞñçóçò ........................................................................
×ñüíïò öüñôéóçò Li-Ion Ìå 1,5 Ah .....................................................
ÂÜñïò ÷ùñßò êáëþäéï .......................................................................
*1 ÌåôñçìÝíç óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï ôçò AEG N 877318
*2 Ïé ôéìÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé åßíáé åíäåéêôéêÝò ôéìÝò. Ïé ðñáãìáôéêÝò ôéìÝò ìðïñåß íá áðïêëßíïõí áðü áõôÝò áíÜëïãá ìå ôï õëéêü êáé
ôçí ðïéüôçôá ôïõ êï÷ëßá.
*3
80%
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ
Το αναφερόμενο σ' αυτές τις οδηγίες επίπεδο δονήσεων έχει μετρηθεί με μια τυποποιημένη σύμφωνα με το EN 60745 μέθοδο μέτρησης και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των ηλεκτρικών εργαλείων μεταξύ τους. Αυτό είναι επίσης κατάλληλο για μια προσωρινή εκτίμηση
της επιβάρυνση των δονήσεων.
Το αναφερόμενο επίπεδο δονήσεων αντιπροσωπεύει τις κύριες χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν όμως το ηλεκτρικό χρησιμοποιείται
σε άλλες χρήσεις, με διαφορετικά εργαλεία εφαρμογής ή ανεπαρκή συντήρηση, μπορεί να υπάρξει απόκλιση του επιπέδου δονήσεων. Αυτό
μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση των δονήσεων για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.
Για μια ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης των δονήσεων οφείλουν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι, στους οποίους η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη ή είναι μεν ενεργοποιημένη αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση
των δονήσεων για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.
Καθορίζετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από την επίδραση των δονήσεων όπως για παράδειγμα: Συντήρηση
του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων εφαρμογής, διατηρείτε ζεστά τα χέρια, οργάνωση των διαδικασιών εργασίας.
ΠΡΟEIΔΟΠΟIΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις Υποδεξεις ασφαλείας και
τις Οδηγίες, και αυτές στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Αμέλειες κατά
την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε
μελλοντική χρήση.
ÅÉÄÉÊÅÓ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ
Να πιάνετε τη συσκευή στις μονωμένες χειρολαβές όταν εκτελείτε
εργασίες κατά τις οποίες τα κοπτικά εργαλεία θα μπορούσαν να
πέσουν επάνω σε κρυμμένα καλώδια ρεύματος ή στο δικό της
καλώδιο. Η επαφή του πριονόδισκου με μια υπό τάση ευρισκόμενη
ηλεκτρική γραμμή θέτει επίσης και τα μεταλλικά τμήματα του
μηχανήματος υπό τάση κι έτσι μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
ÖïñÜôå ùôïáóðßäåò. Ç åðßäñáóç èïñýâïõ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé
áðþëåéá áêïÞò.
Ôá ãñÝæéá Þ ôá óêëÞèñåò äåí åðéôñÝðåôáé íá áðïìáêñýíïíôáé ìå
êéíïýìåíç ôç ìç÷áíÞ.
ÊáôÜ ôéò åñãáóßåò óôïí ôïß÷ï, óôçí ïñïöÞ Þ óôï äÜðåäï ðñïóÝ÷åôå ãéá
ôõ÷üí çëåêôñéêÜ êáëþäéá êáé ãéá óùëÞíåò áåñßïõ êáé íåñïý.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ áöáéñåßôå ôçí áíôáëëáêôéêÞ
ìðáôáñßá.
Ìçí ðåôÜôå ôéò ìåôá÷åéñéóìÝíåò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò óôç öùôéÜ Þ
óôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá. Ç AEG ðñïóöÝñåé ìéá áðüóõñóç ôùí ðáëéþí
áíôáëëáêôéêþí ìðáôáñéþí óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðñïóôáóßáò ôïõ
36
ÅËËÇNÉÊÁ
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
ðåñéâÜëëïíôïò, ñùôÞóôå ðáñáêáëþ ó÷åôéêÜ óôï åéäéêü êáôÜóôçìá
ðþëçóçò.
Ìçí áðïèçêåýåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò ìáæß ìå ìåôáëëéêÜ
áíôéêåßìåíá (êßíäõíïò âñá÷õêõêëþìáôïò).
Öïñôßæåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò ôïõ óõóôÞìáôïò Accu PCLS
ìüíï ìå öïñôéóôÝò ôïõ óõóôÞìáôïò Accu PCLS. Ìç öïñôßæåôå
ìðáôáñßåò áðü Üëëá óõóôÞìáôá.
¼ôáí õðÜñ÷åé õðåñâïëéêÞ êáôáðüíçóç Þ õøçëÞ èåñìïêñáóßá ìðïñåß
íá ôñÝîåé õãñü ìðáôáñßáò áðü ôéò ÷áëáóìÝíåò åðáíáöïñôéæüìåíåò
ìðáôáñßåò. Áí Ýñèåôå óå åðáöÞ ìå õãñü ìðáôáñßáò íá ðëõèÞôå
áìÝóùò ìå íåñü êáé óáðïýíé. Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôá ìÜôéá íá
ðëõèÞôå ó÷ïëáóôéêÜ ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 10 ëåðôÜ êáé íá áíáæçôÞóåôå
áìÝóùò Ýíá ãéáôñü.
Ìå ôï öïñôéóôÞ ìðïñïýí íá öïñôéóôïýí ïé áêüëïõèåò áíôáëëáêôéêÝò
ìðáôáñßåò:
ÔÜóç
Ôýðïò
ÏíïìáóôéêÞ
ìðáôáñßáò
÷ùñçôéêüôçôá
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Ìå ôï öïñôéóôÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá öïñôéóôïýí ìç öïñôéæüìåíåò
ìðáôáñßåò.
Óôç èÞêç õðïäï÷Þò ôùí áíôáëëáêôéêþí ìðáôáñéþí ôïõ öïñôéóôÞ äåí
åðéôñÝðåôáé íá öèÜíïõí ìåôáëëéêÜ áíôéêåßìåíá (êßíäõíïò
âñá÷õêõêëþìáôïò).
Ìçí áíïßãåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò êáé ôïõò öïñôéóôÝò êáé
÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá áðïèÞêåõóç ìüíï óôåãíïýò ÷þñïõò. Ðñïóôáôåýåôå
ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò êáé ôïõò öïñôéóôÝò áðü ôçí õãñáóßá.
Ìçí ðéÜíåôå ôç óõóêåõÞ ìå áíôéêåßìåíá, ðïõ åßíáé êáëïß áãùãïß ôïõ
ñåýìáôïò.
Ìç öïñôßæåôå êáìßá êáôåóôñáììÝíç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá, áëëÜ
áíôéêáèéóôÜôå ôçí áìÝóùò.
Ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç åëÝã÷åôå ôç óõóêåõÞ, ôï êáëþäéï óýíäåóçò, ôï
êáëþäéï åðÝêôáóçò (ìðáëáíôÝæá), ôï ðáêÝôï ôùí ìðáôáñéþí êáé ôï öéò
ãéá ôõ÷üí æçìéÜ êáé ãÞñáíóç. ÁíáèÝôåôå ôçí åðéóêåõÞ ôùí
êáôåóôñáììÝíùí åîáñôçìÜôùí ìüíï ó' Ýíáí åéäéêåõìÝíï ôå÷íßôç.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές
ικανότητες ή λόγω έλλειψης πείρας και/ή γνώσεων, εκτός εάν
επιβλέπονται από για την ασφάλειά τους αρμόδιο άτομο ή εάν τους
υποδφείχθηκε ο τρόπος χρήσης της συσκευής.
Τα παιδιά να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν παίζουν με τη
συσκευή.
×ÑÇÓÇ ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÏ ÓÊÏÐÏ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÕ
Ôï äñáðáíïêáôóÜâéäï ìðáôáñßáò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãåíéêÜ ãéá
ôñýðçìá êáé âßäùìá áíåîÜñôçôá áðü ìéá óýíäåóç óôï çëåêôñéêü
äßêôõï.
Ï ôá÷õöïñôéóôÞò öïñôßæåé ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò AEG ôïõ
óõóôÞìáôïò Accu PCLS áðü.
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï óýìöùíá ìå ôïí
áíáöåñüìåíï óêïðü ðñïïñéóìïý.
ÓÕÍÄÅÓÇ ÓÔÏ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ LL1230
ÓõíäÝåôå ìüíï óå ìïíïöáóéêü åíáëëáóóüìåíï ñåýìá êáé ìüíï óå ôÜóç
äéêôýïõ üðùò áíáöÝñåôáé óôçí ðéíáêßäá ôå÷íéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí. Ç
óýíäåóç åßíáé åðßóçò åöéêôÞ óå ðñßæåò ÷ùñßò ðñïóôáóßá åðáöÞò, äéüôé
õðÜñ÷åé ìéá äïìÞ ôçò êáôçãïñßáò ðñïóôáóßáò II.
ÄÇËÙÓÇ ÐÉÓÔÏÔÇÔÁÓ ÅÊ
Äçëþíïõìå ìå áðïêëåéóôéêÞ ìáò åõèýíç, üôé áõôü ôï ðñïúüí
áíôáðïêñßíåôáé óôá áêüëïõèá ðñüôõðá Þ Ýããñáöá ôõðïðïßçóçò. EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 50 366 , óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí ïäçãéþí 98/37/ÅÊ
2004/108/EK, 2006/95/EK
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
ÌÐÁÔÁÑßÅò
Ïé íÝåò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò öèÜíïõí óôçí ðëÞñç ÷ùñçôêüôçôÜ
ôïõò ìåôÜ áðü 4-5 êýêëïõò öüñôéóçò êáé åêöüñôéóçò. Åðáíáöïñôßæåôå
ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò ðïõ äåí Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá
ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðñéí ôç ÷ñÞóç.
Ìéá èåñìïêñáóßá ðÜíù áðü 50°C ìåéþíåé ôçí éó÷ý ôçò áíôáëëáêôéêÞò
ìðáôáñßáò. Áðïöåýãåôå ôç èÝñìáíóç ãéá ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá áðü ôïí Þëéï Þ ôéò óõóêåõÝò èÝñìáíóçò.
Äéáôçñåßôå ôéò åðáöÝò óýíäåóçò óôï öïñôéóôÞ êáé óôçí áíôáëëáêôéêÞ
ìðáôáñßá êáèáñÝò.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το πακέτο μπαταρίας είναι εξοπλισμένο με μια προστασία
υπερφόρτωσης, η οποία προστατεύει τη μπαταρία από υπερφόρτωση
και εξασφαλίζει μια μεγάλη διάρκεια ζωής.
Σε ιδιαίτερα υψηλή καταπόνηση ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της
μπαταρίας απενεργοποιεί αυτόματα τη μηχανή. Για να συνεχίσετε την
εργασία απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι τη μηχανή. Εάν δεν
ξεκινήσει πάλι η μηχανή, πιθανά το πακέτο μπαταρίας να είναι άδειο και
θα πρέπει να φορτιστεί εκ νέου στη συσκευή φόρτισης.
×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Áñéèìüò
óôïé÷åßùí
Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας στην υποδοχή φόρτισης της
συσκευής φόρτισης η μπαταρία υφίσταται μια ανάλυση για 3
3
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια αρχίζει αυτόματα η διαδικασία της φόρτισης
(κόκκινη λυχνία LED φωτίζει συνεχώς, πράσινη λυχνία LED
αναβοσβήνει).
ÌåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôçò áíôáëëáêôéêÞò ìðáôáñßáò óôç èÞêç
õðïäï÷Þò ôïõ öïñôéóôÞ öïñôßæåôáé ç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá áõôüìáôá
(ç êßôñéíç öùôïäßïäïò (LED) áíÜâåé óõíå÷þò).
ÅÜí ôïðïèåôçèåß ìéá ðïëý æåóôÞ Þ ìéá ðïëý êñýá áíôáëëáêôéêÞ
ìðáôáñßá óôï öïñôéóôÞ (ç öùôïäßïäïò (LED) áíáâïóâÞíåé), ç
äéáäéêáóßá ôçò åðáíáöüñôéóçò áñ÷ßæåé áõôüìáôá, ìüëéò ç áíôáëëáêôéêÞ
ìðáôáñßá áðïêôÞóåé ôç óùóôÞ èåñìïêñáóßá åðáíáöüñôéóçò (Li-Ion
0°C...60°C).
Ï ÷ñüíïò åðáíáöüñôéóçò ìðïñåß íá äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôç
èåñìïêñáóßá ôçò ìðáôáñßáò, ôçí áðáéôïýìåíç ðïóüôçôá
åðáíáöüñôéóçò êáé ôç ÷ùñçôéêüôçôá ôçò ìðáôáñßáò.
¼ôáí ç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá öïñôéóôåß ðëÞñùò, ç óõóêåõÞ ðåñíÜ
óôç ëåéôïõñãßá ôçò öüñôéóçò äéáôÞñçóçò, óôç ìÝãéóôç ùöÝëéìç
÷ùñçôéêüôçôá ôçò ìðáôáñßáò (ç ðñÜóéíç öùôïäßïäïò (LED) áíÜâåé
óõíå÷þò).
ÌåôÜ ôçí åðáíáöüñôéóç äå ÷ñåéÜæåôáé ç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá íá
áðïìáêñõíèåß áðü ôï öïñôéóôÞ. Ç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá ìðïñåß íá
ðáñáìåßíåé óõíå÷þò óôï öïñôéóôÞ. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß
íá õðåñöïñôéóôåß êáé åßíáé Ýôóé ðÜíôïôå óå åôïéìüôçôá ëåéôïõñãßáò.
Εάν αναβοσβήνουν και οι δύο LED συγχρόνως, τότε είτε ο
συσσωρευτής δεν έχει σπρωχτεί αρκετά, είτε υπάρχει έλα ελάττωμα
στον συσσωρευτή ή στη συσκευή φόρτισης. Για λόγους ασφαλεάις ρέπει
να σταματήσει αμέσως η λειτουργία της συσκευής φόρτισης και του
συσσωρευτή και να ελεγχθούν από συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών
της AEG.
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
ÅÜí ôï êáëþäéï óýíäåóçò óôï çëåêôñéêü äßêôõï åßíáé êáôåóôñáììÝíï,
ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß ó' Ýíá êÝíôñï óÝñâéò ôçò AEG, åðåéäÞ ãé'
áõôÞí ôçí åñãáóßá åßíáé áðáñáßôçôá åéäéêÜ åñãáëåßá.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï åîáñôÞìáôá êáé áíôáëëáêôéêÜ ôçò AEG. ÁíáèÝóôå
ôçí áëëáãÞ ôùí åîáñôçìÜôùí, ôùí ïðïßùí ç áíôéêáôÜóôáóç äåí Ý÷åé
ðåñéãñáöåß, ó' Ýíá êÝíôñï óÝñâéò ôçò AEG (ðñïóÝîôå ôï åã÷åéñßäéï
Åããýçóç/Äéåõèýíóåéò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí).
¼ôáí ÷ñåéÜæåôáé, ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå Ýíá ó÷Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò
ôçò óõóêåõÞò, äßíïíôáò ôïí ôýðï ôçò ìç÷áíÞò êáé ôï äåêáøÞöéï
áñéèìü óôçí ðéíáêßäá éó÷ýïò, áðü ôï êÝíôñï óÝñâéò Þ áðåõèåßáò áðü ôç
ößñìá AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
ÓÕÌÂÏËÁ
ÅîáñôÞìáôá - Äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá õëéêÜ
Rainer Kumpf
ðáñÜäïóçò, óõíéóôïýìåíç ðñïóèÞêç áðü ôï ðñüãñáììá
åîáñôçìÜôùí.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ áöáéñåßôå ôçí
áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.
Ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ÷ñÞóç ìüíï óå
åóùôåñéêïýò ÷þñïõò, ìçí åêèÝóåôå ôç óõóêåõÞ óôç
âñï÷Þ.
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών
απορριµµάτων! Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
και την ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να
πιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.
Μη ρίχνετε στη φωτιά τους μεταχειρισμένους
συσσωρευτές.
Ìç öïñôßæåôå êáìßá êáôåóôñáììÝíç áíôáëëáêôéêÞ
ìðáôáñßá, áëëÜ áíôéêáèéóôÜôå ôçí áìÝóùò.
Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå ó÷ïëáóôéêÜ ôéò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç
ëåéôïõñãßáò.
37
ÅËËÇNÉÊÁ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230