Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

DATE TEHNICE
Capacitate de găurire în otel ..........................................................
Capacitate de găurire în lemn ........................................................
Şuruburi pt. lemn (fără pregăurire) .................................................
Viteza de mers în gol .....................................................................
Cuplu
Cuplu scăzut *1 ...........................................................................
Cuplu mare *1 .............................................................................
Moment static de comprimare (apăsare) ........................................
Capacitate de înşurubare cu un acumulator complet încărcat (1,5 Ah)*2
5x60 lemn moale .........................................................................
6x80 lemn moale .........................................................................
Tensiune acumulator ......................................................................
Greutate cu acumulator ..................................................................
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (K = 3 dB(A)) ...........................................
Nivelul zgomotului în timpul lucrului poate depăşi 85 dB (A)
Purtaţi căşti de protecţie
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorialǎ pe trei direcţii)
determinate conform normei EN 60745.
Valoarea emisiei de oscilaţii ah
Găurit în metal ...........................................................................
Nesiguranţǎ K ............................................................................
Înşurubare .................................................................................
Nesiguranţǎ K ............................................................................
Interval de tensiuni .........................................................................
Curent de incarcare rapidă .............................................................
Încărcare de întreţinere ..................................................................
Timp de încărcare baterie Li-Ion 1,5 Ah .........................................
Greutate fără cablu .........................................................................
*1 Masurată conform normei AEG N 877318
*2 Valorile stipulate sunt valori de referintă.
Valorile actuale pot diferi, în funcţie de material şi calitatea şuruburilor.
*3
80%
AVERTISMENT
Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin
norma EN 60745 şi poate fi folosit pentru a compara unelte electrice între ele. El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a
solicitării la oscilaţii.
Gradul de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost
folosite pentru alte aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecţii
de întreţinere, gradul de oscilaţie poate fi diferit. Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul
întregii perioade de lucru.
În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să fie luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul
a fost oprit ori funcţionează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a
solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de
întreţinere a uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
AVERTISMENT! Citiţi toate avizele de siguranţă şi
indicaţiile, chiar şi cele din borşura alăturată. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Ţineţi aparatul de mânerele izolate când executaţi lucrări la
care scula tăietoare poate nimeri peste conductori electrici
ascunşi sau peste cablul propriu. Contactul cu un conductor
sub tensiune determină punerea sub tensiune a componentelor
metalice ale maşinii şi duce la electrocutare.
Purtaţi aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate
produce pierderea auzului.
Rumeguşul şi spanul nu trebuie îndepărtate în timpul funcţionării
maşinii.
Când se lucrează pe pereţi, tavan sau duşumea, aveţi grijă să
evitaţi cablurile electrice şi ţevile de gaz sau de apa.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe orice intervenţie pe
maşină.
62
ROMÂNIA
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Nu aruncaţi acumulatorii uzaţi la containerul de reziduri menajere
şi nu îi ardeţi. AEG Distributors se oferă să recupereze
acumulatorii vechi pentru protecţia mediului înconjurător.
Nu depozitaţi acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de
scurtcircuit)
Folosiţi numai încărcătoare System PCLS pentru încărcarea
acumulatorilor System PCLS. Nu folosiţi acumulatori din alte
sisteme.
Acidul se poate scurge din acumulatorii deterioraţi la încărcături
sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din
acumulator, spălaţi imediat cu apă şi săpun. În caz de contact cu
ochii, clătiţi cu atenţie timp de cel puţin 10 minute şi apelaţi
imediat la ingrijire medicală.
Următoarele pachete de acumulatori pot fi încărcate cu acest
încărcător:
Tensiune
acumulator
care dă
acumulatorului
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorii nereîncărcabili cu acest
încărcător.
Nu se permite introducerea nici unei piese metalice în locaşul
pentru acumulator al incarcatorului. (risc de scurtcircuit)
Nu deschideţi niciodată acumulatorii şi încărcătoarele şi pastraţi-
le numai în încăperi uscate. Pastraţi-le întotdeauna uscate .
Nu atingeţti aparatul cu obiecte conducătoare de electricitate.
Nu încărcaţi niciodată o baterie deteriorată. Înlocuiţi cu una
nouă.
Înainte de utilizare, verificaţi maşina, cablul şi stecarul pentru
orice defecţiuni sau uzură a materialului. Reparaţiile vor fi
efectuate numai de către agenţii de service autorizaţi.
Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv
copii) cu abilităţi psihice, senzorice sau mentale limitate sau fără
experienţă şi/sau fără cunoştinţele necesare, exceptând cazul în
care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă
de siguranţa lor sau dacă au primit de la această persoană
indicaţii legate de modul de folosire al aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a asigura faptul că ei nu se
joacă cu aparatul.
CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Maşina de găurit / de înşurubat cu acumulator este destinată
operaţiunilor de gaurire şi însurubare, pentru utilizare
independentă, departe de sursele de alimentare.
Încărcătorul rapid poate încărca acumulatorii AEG de la PCLS la
12 V.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru
utilizare normală
ALIMENTARE DE LA REŢEA LL1230
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi numai
la tensiunea specificată pe placuţa indicatoare. Se permite
conectarea şi la prize fără impamantare dacă modelul se
conformează clasei II de securitate.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în
conformitate cu urmatoarele standarde sau documente
standardizate EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, în conformitate cu
reglementările 98/37/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC .
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
ACUMULATORI
Noile pachete de acumulatori ating capacitatea totală de
încărcare după 4-5 încărcări şi descărcări. Acumulatorii care nu
au fost utilizaţi o perioadă de timp trebuie reâncărcaţi înainte de
utilizare.
Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanţa
acumulatorului. Evitaţi expunerea prelungită la căldură sau
radiaţie solară (risc de supraâncălzire)
Contactele încărcătoarelor şi acumulatorilor trebuie păstrate
curate.
PROTECŢIE SUPRASARCINĂ ACUMULATOARE
Bateria de acumulatoare este dotată cu o protecţie anti-
suprasarcină, care protejează acumulatorul împotriva
supraîncărcării şi îi asigură o durată îndelungată de viaţă.
În cazul unei solicitări extrem de ridicate, sistemul electronic al
acumulatorului decuplează maşina în mod automat. Pentru
continuarea lucrului, maşina trebuie decuplată şi apoi cuplată din
nou. Dacă maşina nu porneşte, este posibil ca bateria de
acumulatoare să fie descărcată, trebuind reîncărcată în aparatul
de încărcare.
CARACTERISTICI
numărul de
elemente ale
După introducerea acumulatorului în locaşul lui din încărcător,
acumulatorul se va încărca automat (LED-ul roşu aprins
3
permanent, LED-ul verde se aprinde intermitent).
Când un acumulator rece sau fierbinte este introdus în încărcător
(becul roşu clipeşte), încărcarea va începe automat odată ce
bateria atinge temperatura corectă de încărcare (Li-Ion
0°C...60°C).
Timpul de încărcare variază în funcţie de temperatura
acumulatorului, încărcarea dorită şi tipul de acumulatorul care
trebuie încărcat.
De îndată ce încărcarea s-a încheiat ,încărcătorul comuta pe
încărcare intermitentă pentru a menţine capacitatea totală
(lampa verde de control este aprinsă continuu)
Nu este necesar să scoateţi acumulatorul dupa încărcare.
Acumulatorul poate fi ţinut permanent în încărcător fără a exista
pericolul de supraîncărcare.
Dacă ambele leduri clipesc în acelaşi timp, atunci fie bateria nu a
fost montată complet, fie există o defecţiune în baterie sau
încărcător. Din raţiuni de securitate, trebuie să opriţi utilizarea
încărcătorului şi bateriei imediat şi să le trimiteţi spre inspecţie la
un centru AEG de service pentru clienţi
INTREŢINERE
Când cordonul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, el
trebuie înlocuit numai de către un atelier de reparaţii stabilit de
către producător, deorece sunt necesare scule speciale.
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din
componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm
contactaţi unul din agenţii de service AEG (vezi lista noastră
pentru service / garanţie)
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă
a sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art. Precum şi tipul
maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi desenul la agenţii de
service locali sau direct la AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SIMBOLURI
Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul
standard, disponibil ca accesoriu
Îndepărtaţi acumulatorul înainte de începerea
Rainer Kumpf
lucrului pe maşina
Acest aparat este recomandat doar pentru utilizare
în interior. Nu expuneţi niciodată aparatul la ploaie.
Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul menajer!
Conform directivei europene nr. 2002/96/EC
referitor la aparate electrice şi electronice uzate
precum şi la transpunerea acesteia în drept
naţional, sculele electrice trebuiesc colectate
separat şi introduse într-un circit de reciclare
ecologic.
Nu ardeţi pachetele de acumulatori uzate
Nu încărcaţi niciodată un pachet de acumulatori
defect. Înlocuiţi cu unul nou.
Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile
înainte de pornirea maşinii
ROMÂNIA
63

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230