Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

TEKNIK VERILER
Delme çapı çelikte ..........................................................................
Delme çapı tahta ............................................................................
Ağaç vidaları (kılavuz deliksiz) .......................................................
Boştaki devir sayısı ........................................................................
Tork
yumuşak vidalama *1 ..................................................................
sert vidalama *1 ...........................................................................
Statik blokaj momenti ....................................................................
Bir kerelik akü şarjı ile vidalama kapasitesi (1,5 Ah): *2
5x60 Yumuşak tahtada ................................................................
6x80 Yumuşak tahtada ................................................................
Kartuş akü gerilimi ..........................................................................
Ağırlığı Kartuş akülü ......................................................................
Gürültü/Vibrasyon bilgileri
Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.
Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi
değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi:
Ses basıncı seviyesi (K = 3 dB(A)) ...............................................
Çalışma sırasında gürültü seviyesi 85 dB (A)'yı aşabilir.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745'e göre
belirlenmektedir:
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme .................................................................................
Tolerans K ...................................................................................
Vida ile tutturma ..........................................................................
Tolerans K ...................................................................................
Gerilim aralığı .................................................................................
Hızlı şarj akımı ................................................................................
Dengeleme şarjı .............................................................................
Şarj süresi Li-Ion 1,5 Ah .................................................................
Ağırlığı, şebeke kablosuz ...............................................................
*1 AEG Norm N 877318'e göre ölçülmüştür.
*2 Belirtilen değerler referans değerlerdir. Gerçek değerler işlenen malzeme ve vida kalitesine göre bu değerlerden farklılık gösterebilir
*3
80%
UYARI
Bu talimatlarda belirtilen titreşim seviyesi, EN 60745 standardına uygun bir ölçme metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ölçüm sonuçları ayrıca titreşim yükünün geçici değerlendirmesi için de uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamaları için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için,
farklı eklenti parçalarıyla ya da yetersiz bakım koşullarında kullanılırsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda,
titreşim yükü toplam çalışma zaman aralığı içerisinde belirgin ölçüde yükselebilir.
Titreşim yükünün tam bir değerlendirmesi için ayrıca cihazın kapalı olduğu süreler ve cihazın çalışır durumda olduğu, ancak
gerçek kullanımda bulunmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, toplam çalışma zamanı aralığı boyunca meydana
gelen titreşim yükü belirgin ölçüde azaltılabilir.
Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak üzere, örneğin elektrikli el aletlerinin ve eklenti parçalarının bakımı, ellerin sıcak
tutulması ve iş akışlarının organizasyonu gibi ek güvenlik tedbirleri belirleyiniz.
UYARI! Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları, talimatları ve
ilişikteki broşürde yazılı bulunan hususları okuyunuz.
Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde
elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara
neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak üzere
saklayın.
GÜVENLIĞINIZ IÇIN TALIMATLAR
Kesme aletinin eğrilmiş elektrik kabloları veya kendi
kablosuna isabet eden çalışmalar yapılırken cihazı izole
edilmiş kollarından tutun. Elektrik akımı ileten kablolarla temas
edilecek olursa metal alet elemanlarına da gerilim geçer ve bu
da elektrik çarpmalarına neden olabilir.
Koruyucu kulaklık kullanın. Çalışırken çıkan gürültü işitme
kayıplarına neden olabilir.
Alet çalışır durumda iken talaş ve kırpıntıları temizlemeye
çalışmayın.
Duvar, tavan ve zeminde delik açarken elektrik kablolarına, gaz
ve su borularına dikkat edin.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü
çıkarın.
Kullanılmış kartuş aküleri ateşe veya ev çöplerine atmayın. AEG,
kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfiye
edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda
yetkili satıcınızdan bilgi alın.
38
TÜRKÇE
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın
(kısa devre tehlikesi).
PCLS sistemli kartuş aküleri sadece PCLS sistemli şarj cihazları
ile şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.
Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş
akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasa
gelen yeri hemen bol su ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı
gözünüze kaçacak olursa en azından 10 dakika yıkayın ve
zaman geçirmeden bir hekime başvurun.
Bu şarj cihazı ile aşağıdaki kartuş aküler şarj edilebilir:
Gerilim
Akü tipi
Anma kapasitesi
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Bu şarj cihazı ile şarj edilemeyen bataryalar şarj edilmemelidir.
Şarj cihazının kartuş akü yuvasına hiçbir şekilde metal parçalar
kaçmamalıdır (kısa devre tehlikesi).
Kartuş aküleri ve şarj cihazını açmayın ve sadece kuru yerlerde
saklayın. Neme ve ıslanmaya karşı koruyun.
Aletin içine iletken parçalar sokmayın.
Hasarlı kartuş aküleri şarj etmeyin, hemen değiştirin.
Her kullanımdan önce alet, bağlantı kablosu, uzatma kablosu ve
fişin hasarlı olup olmadığını ve eskiyip eskimediğini kontrol edin.
Hasarlı parçaları sadece uzmanına onartın.
Bu cihaz (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel ve ruhsal
rahatsızlığı bulunan ve etkilenen kişiler ve cihaz hakkında
deneyimi ve/veya bilgisi bulunmayan kişiler tarafından
kullanılamaz. İstisnai durumlar ise; kişiler kendi güvenlikleri
açısından yetkili kişilerin denetimi altındadır veya kendilerine
cihazın nasıl kullanıldığına dair gerekli talimatlar verilmiştir.
Çocukların cihaz ile oynamamalarını teminen, denetim altında
bulundurulması gerekir.
KULLANIM
Bu akülü delme/vidalama makinesi, şebeke akımına bağlı
kalınmadan delme ve vidalama işlerinde çok yönlü olarak
kullanılabilir.
Hızlı şarj cihazı AEG'nun PCLS kartuş akülerini şarj eder.
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.
ŞEBEKE BAĞLANTISI LL1230
Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde
belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II'ye
girdiğinden alet koruyucu kontaksız prize de bağlanabilir.
CE UYGUNLUK BEYANI
Tek sorumlu olarak bu ürünün 98/37/EC, 2004/108/EC, 2006/95/
EC, yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıdaki normlara ve norm
dokümanlarına uygunluğunu beyan ederiz: EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 50 366.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKÜ
Yeni kartuş aküler ancak 4-5 şarj/deşarj işleminden sonra tam
kapasitelerine ulaşırlar. Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş
aküleri kullanmadan önce şarj edin.
50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür.
Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre
ısınmamasına dikkat edin.
Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaklarını temiz tutun.
AKÜNÜN FAZLA YÜKLEMEYE KARŞI KORUNMASI
Akü donanımı, aküyü fazla yüklenmeye karşı koruyan ve uzun
ömürlü olmasını garanti eden fazla yüklenmeye karşı bir koruma
tertibatı ile teçhiz edilmiştir.
Aşırı fazla bir şekilde kullanılması durumunda akünün elektronik
tertibatı makineyi otomatik olarak kapatır. Makinenin tekrar
çalıştırılması amacı ile tekrar kapatın ve yeniden çalıştırın.
Makine tekrar çalışmazsa, akü donanımı muhtemelen
boşalmıştır ve o zaman yeniden şarj edilerek tekrar doldurulması
gerekir.
ÖZELLIKLER
Değiştirilebilir kartuş akü şarj cihazının yuvasına yerleştirildikten
sonra kartuş akü otomatik olarak şarj olur ( kırmızı IŞIK sürekli
yanar, yeşil IŞIK yanıp söner).
Çok sıcak veya çok soğuk bir kartuş akü şarj cihazına
yerleştirilecek olursa (Kırmızı LED yanıp söner), kartuş akü
kusursuz şarj sıcaklığına eriştikten sonra şarj işlemi otomatik
Hücre sayısı
olarak başlar (Li-Ion 0°C...60°C).
3
Şarj süresi akü sıcaklığına, gerekli şarj miktarına ve akü
kapasitesine göre değişebilir.
Kartuş akü tam olarak şarj olunca şarj cihazı, akü kapasitesinden
azami ölçüde yararlanmak üzere dengeleme şarjına geçer (yeşil
LED sürekli olarak yanar).
Kartuş akünün şarj işleminden sonra şarj cihazından çıkarılması
şart değildir. Kartuş akü sürekli olarak şarj cihazı içinde kalabilir.
Bu durumda akü aşırı ölçüde şarj olmaz ve her zaman kullanıma
hazır olur.
Her iki LED de birlikte yanarsa, ya akü tam olarak yuvasına
yerleşmemiştir ya da akü veya şarj cihazında bir hata vardır.
Güvenlik nedenleriyle hemen şarj cihazı ile aküyü işlemeden alın
ve yetkili bir AEG Müşteri Servsine kontrol ettirin.
BAKIM
Eğer şebeke bağlantı kablosu hasar görürse, özel aletler gerekli
olduğundan, bunun bir AEG müşteri servisi tarafından
değiştirilmesi şarttır.
Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın.
Değiştirilmesi açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri
servisinde değiştirin (Garanti broşürüne ve müşteri servisi
adreslerine dikkat edin).
Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve
tip etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi koşuluyla
müşteri servisinden veya doğrudan AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany adresinden
istenebilir.
SEMBOLLER
Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen
tamamlamalar aksesuar programında.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş
aküyü çıkarın.
Rainer Kumpf
Bu alet sadece kapalı mekânlarda kullanılmaya
uygundur, yağmur altında bırakmayın
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayınız!
Kullanılmıs elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli
eski cihazlar hakkındaki
2002/96/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu
yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre
uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre
sartlarına uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye
gönderilmelidir.
Değiştirilebilir aküleri (kartuş aküleri) ateşe atmayın.
Hasarlı kartuş aküleri şarj etmeyin, hemen
değiştirin.
Lütfen aleti çalıştırmadan önce
kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde
okuyun.
TÜRKÇE
39

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230