Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

TECHNICKÉ ÚDAJE
Priemer vrtu do ocele .....................................................................
Priemer vrtu do dreva .....................................................................
Skrutkovanie do dreva (bez predvrtu) ............................................
Otáčky naprázdno ..........................................................................
Točivý moment
mäkké odpadnutie skrutky *1 ......................................................
tvrdé odpadnutie skrutky *1 .........................................................
Statický blokovací moment ............................................................
Kapacita skrutkovania s jedným plne nabitým akumulátorom (1,5 Ah):*2
5x60 do mäkkého dreva ..............................................................
6x80 do mäkkého dreva ..............................................................
Napätie výmenného akumulátora ...................................................
Hmotnosť s výmenným akumulátorom ...........................................
Informácia o hluku / vibráciách
Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60 745.
V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ......................................
Hladina hluku pri práci môže prekročiť 85 dB (A)
Používajte ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zistené
v zmysle EN 60745.
Hodnota vibračných emisií ah
Vŕtanie kovov ...............................................................................
Kolísavosť K ................................................................................
Skrutkovanie ................................................................................
Kolísavosť K ................................................................................
Rozsah napätia...............................................................................
Nabijací prúd rýchleho nabíjania ....................................................
Udržiavacie nabíjanie .....................................................................
Doba nabíjania Li-Ion s 1,5 Ah .......................................................
Hmotnosť bez sieťového kábla .......................................................
*1 Merané podľa AEG normy N 877318
*2 Uvedené hodnoty sú smerné hodnoty. Skutočné hodnoty sa môzu od nich líšiť v závislosti od materiálu a kvality skrutiek.
*3
80%
POZOR
Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju
použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.
Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné
aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. Toto môže kmitavé
namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.
Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode,
ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreteľne redukovať.
Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického
náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.
POZOR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými
pokynmi a síce aj s pokynmi v priloženej brožúre.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri realizovaní prác, pri ktorých nástroj môže naraziť na
skryté elektrické vedenia alebo na vlastný kábel, držte
prístroj za izolované pridržovacie plôšky. Kontakt s vedením,
ktoré je pod napätím, spôsobí, že aj kovové súčiastky náradia sa
dostanú pod napätie, čo má za následok zásah elektrickým
prúdom.
Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť
stratu sluchu.
Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.
Pri práci v stene, strope alebo v podlahe dávajte pozor na
elektrické káble, plynové a vodovodné potrubia.
Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.
Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa
alebo medzi domový odpad. AEG ponúka likvidáciu starých
výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou
životného prostredia; informujte sa u Vášho predajcu.
42
SLOVENSKY
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými
predmentmi (nebezpečenstvo skratu).
Výmenné akumulátory systému Accu PCLS nabíjať len
nabíjacími zariadeniami systému Accu PCLS. Akumulátory iných
systémov týmto zariadením nenabíjať .
Pri extrémnych záťažiach alebo extrémnych teplotách môže
dôjsť k vytekaniu batériovej tekutiny z poškodeného výmenného
akumulátora. Ak dôjte ku kontaktu pokožky s roztokom,
postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Ak sa roztok dostane
do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po dobu min. 10 min a
bezodkladne vyhľadať lekára.
S týmto nabíjacím zariadením môžu byť nabíjané nasledovné
výmenné akumulátory:
Napätie
Typ
Menovitá
akumulátora
kapacita
12 V
L1215
<=1,5 Ah
S týmto nabíjacím zariadením nesmú byť nabíjané nenabíjatelné
batérie.
Do zasúvacieho otvoru pre výmenné akumulátory na nabíjacom
zariadení, sa nesmú dostať žiadne kovové predmety
(nebezpečenstvo skratu).
Výmenné akumulátory a nabíjacie zariadenia neotvárať a
skladovať len v suchých priestoroch. Chrániť pred vlhkosťou.
Nesiahať s vodivými predmetmi do prístroja.
Poškodený výmenný akumulátor nenabíjať a ihneď ho vymeiť.
Pred každým použitím skontrolovať prístroj, pripojovací kábel,
akumulátory, predlžovací kábel a zástrčku či nedošlo k
poškodeniu alebo zostárnutiu. Poškodené časti nechať opraviť
odborníkom.
Tento prístroj nie je určený k používaniu osobami (včítane detí) s
obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a/
alebo znalosťami, pokiaľ nepracujú pod dozorom osoby
zodpovednej za bezpečnosť alebo pokiaľ touto osobou neboli
poučení o tom, ako sa prístroj má používať.
Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s
prístrojom nebudú hrať.
POUŽITIE PODĽA PREDPISOV
AKU-vŕtací skrutkovač je univerzálne použiteľný na vŕtanie a
skrutkovanie nezávisle od sieťovej prípojky.
Rýchlonabíjacie zariadenie nabíja AEG-výmenné akumulátory
systému Accu PCLS.
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými
predpismi.
SIEŤOVÁ PRÍPOJKA LL1230
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie
uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez
ochranného kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochrannej triedy
II.
CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
Vyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tento produkt
zodpovedá nasledovným normám alebo normatívnym
dokumentom. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, podľa predpisov
smerníc 98/37/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKUMULÁTORY
Nové výmenné akumulátory dosiahnu svoju maximálnu kapacitu
po 4-5 nabitiach a vybitiach. Dlhší čas nepoužívané výmenné
akumulátory pred použitím dobiť.
Teplota vyššia ako 50°C znižuje výkon výmenného akumulátora.
Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slnkom alebo kúrením.
Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom
akumulátore udržovať čisté.
OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU AKUMULÁTORA
Akumulátorová sada je vybavená ochranou proti preťaženiu,
ktorá ju chráni a zaručuje jej dlhú životnosť.
Pri extrémnom zaťažení elektronika akumulátora elektrický
nástroj vypne. K pokračovaniu v práci nástroj vypnite a opäť
zapnite. V prípade, že sa motor nástroja ani potom nerozbehne,
je akumulátorová sada pravdepodobne vybitá a musí sa v
nabíjačke opäť nabiť.
ZNAKY
Po zastrčení výmenného akumuláru do zasúvacieho otvoru
nabíjacieho zariadenia sa výmenný akumulátor automaticky
nabíja (červená kontrolka LED svieti neprerušovane, zelená
Počet článkov
kontrolka LED bliká).
Ak je do nabíjacieho zariadenia zastrčený príliš teplý alebo príliš
3
studený výmenný akumulátor (červená LED-dióda bliká),
nabíjanie začne automaticky až keď výmenný akumulátor
dosiahne správnu nabíjaciu teplotu (Li-Ion 0°C...60°C).
Doba nabíjania sa mení v závislosti od teploty akumulátora,
požadovaného stavu nabitia a kapacity akumulátora.
Po úplnom nabití výmenného akumulátora prepne nabíjací
prístroj na udržiavacie nabíjanie, aby bola maximálne využitá
kapacita akumulátora (žltá LED-dióda nesvieti).
Výmenný akumulátor nemusí byť po nabití vytiahnutý z
nabíjacieho zariadenia. Výmenný akumulátor môže byť
nepretržite v nabíjacom zariadení. Nemôže pritom dôjsť k
prebíjaniu a akumulátor je takto vždy prevádzkyschopný.
Ak blikajú obe LED-diódy súčasne, tak buď nie je aku-batéria
dostatočne zasunutá alebo došlo k poškodeniu aku-batérie alebo
dobíjačky. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné aku-batériu a
dobíjačku okamžite vyčleniť z prevádzky a nechať preskúšať v
jednom z AEG zákazníckych centier.
ÚDRZBA
Ak dôjde k porušeniu sieťovej prípojky, táto porucha musí byť
odstránená zákazníckym centrom AEG, pretože k oprave je
potrebné špeciálne náradie.
Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky bez
návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG
zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych
centier).
Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúceho sa
na štítku dá sa v prípade potreby vyžiadat explozívna schéma
prístroja od Vášho zákazníckeho centra alebo priamo v AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SYMBOLY
Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy,
odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.
Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor
vytiahnuť.
Prístroj je určený na použitie v krytých priestoroch,
Rainer Kumpf
prístroj nevystavujte daždu.
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho
odpadu! Podla európskej smernice 2002/96/ES o
nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými
zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení
právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité
elektrické náradie musí zbierat oddelene od
ostatného odpadu a podrobit ekologicky šetrnej
recyklácii.
Použité akumulátory nehádzat do ohna.
Poškodený výmenný akumulátor nenabíjať a ihneď
ho vymeiť.
Pred prvým použitím prístroja si
pozorne prečítajte návod na obsluhu.
43
SLOVENSKY

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230