Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

TECHNINIAI DUOMENYS
Gręžimo ø pliene ............................................................................
Gręžimo ø medienoje .....................................................................
Medvaržčiai (be išankstinio gręžimo) .............................................
Sūkių skaičius laisva eiga ...............................................................
Sukimo momentas
stambus sriegio žingsnis *1 .........................................................
smulkus sriegio žingsnis *1 .........................................................
Statinis blokavimo momentas ........................................................
Sriegimo kiekis su 1 akumuliatoriaus įkrova (1,5 Ah): *2
5x60 minkštoje medienoje ...........................................................
6x80 minkštoje medienoje ...........................................................
keičiamo akumuliatoriaus įtampa ...................................................
svoris su keičiamu akumuliatoriumi ................................................
Informacija apie triukšmą/vibraciją
Vertės matuotos pagal EN 60 745.
Įvertintas A įrenginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:
Garso slėgio lygis (K = 3 dB(A)) ....................................................
Dirbant triukšmo lygis gali viršyti 85 dB (A).
Nešioti klausos apsaugines priemones!
Bendroji svyravimų reikšmė (trijų krypčių vektorių suma),
nustatyta remiantis EN 60745.
Vibravimų emisijos reikšmė ah
Metalo gręžimas ..........................................................................
Paklaida K ...................................................................................
Prisukimas varžtais .....................................................................
Paklaida K ...................................................................................
įtampos diapazonas........................................................................
greitos įkrovos krovimo srovė .........................................................
palaikymo krovimas ........................................................................
įkrovos laikas Li-Ion mit 1,5 Ah .......................................................
Svoris be maitinimo laido................................................................
*1 Matuojant pagal „AEG" normą N 877318
*2 Nurodytos vertės yra apytikrės.Tikrosios vertės gali būti kitokios, priklausomai nuo medžiagos ir varžtų kokybės.
*3
80%
DĖMESIO
Instrukcijoje nurodyta svyravimų ribinė vertė yra išmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali būti naudojama keliems
elektriniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai įvertinti svyravimų apkrovą.
Nurodyta svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali
skirtis naudojant elektrinį instrumentą kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos
nepakankamai techniškai prižiūrint. Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidėti svyravimų apkrova.
Siekiant tiksliai nustatyti svyravimų apkrovą, būtina atsižvelgti ir į laikotarpį, kai įrenginys yra išjungtas arba įjungtas, tačiau
faktiškai nenaudojamas. Dėl to viso darbo metu gali žymiai sumažėti svyravimų apkrova.
Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo įtakos naudojamos papildomos saugos priemonės, pavyzdžiui, elektrinių darbo
instrumentų techninė priežiūra, rankų šilumos palaikymas, darbo procesų organizavimas.
DĖMESIO! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esančius pridėtoje brošiūroje. Jei nepaisysite
žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti
elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba
sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS
Dirbdami laikykite prietaisą už izoliuotų vietų, kuriose
pjovimo įrenginys pats galėtų liesti paslėptus laidus arba
savo paties laidą. Dël kontakto su laidininku, kuriuo teka
elektros srovë, metalinëse prietaiso dalyse atsiranda átampa ir
naudotojas gali gauti elek tros smûgá.
Nešiokite klausos apsaugos priemones. Triukšmo poveikyje
galima netekti klausos.
Draudžiama išiminėti drožles ar nuopjovas, įrenginiui veikiant.
Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite dėmesį į
elektros laidus, dujų ir vandens vamzdžius.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą
akumuliatorių.
Sunaudotų keičiamų akumuliatorių nedeginkite ir nemeskite į
buitines atliekas. „AEG" siūlo tausojantį aplinką sudėvėtų
keičiamų akumuliatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovo.
Keičiamų akumuliatorių nelaikykite kartu su metaliniais daiktais
(trumpojo jungimo pavojus).
54
LIETUVIŠKAI
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
Keičiamus „PCLS" sistemos akumuliatorius kraukite tik „PCLS"
sistemos įkrovikliais. Nekraukite kitų sistemų akumuliatorių.
Ekstremalių apkrovų arba ekstremalios temperatūros poveikyje
iš keičiamų akumuliatorių gali ištekėti akumuliatoriaus skystis.
Išsitepus akumuliatoriaus skysčiu, tuoj pat nuplaukite vandeniu
su muilu. Patekus į akis, tuoj pat ne trumpiau kaip 10 minučių
gausiai skalaukite vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją.
Įkroviklyje gali būti kraunami šie akumuliatoriai:
Įtampa
akumuliatoriaus
vardinė talpa
tipas
12 V
L1215
<=1,5 Ah
Įkroviklyje negalima krauti pakartotinai neįkraunamų elementų.
Į įkroviklių keičiamiems akumuliatoriams įstatymui skirtą vamzdį
turi nepatekti jokios metalinės dalys (trumpojo jungimo pavojus).
Keičiamų akumuliatorių ir įkroviklių nelaikykite atvirai. Laikykite
tik sausoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės.
Nekiškite į prietaisą elektrai laidžių daiktų.
Nekraukite pažeistų keičiamų akumuliatorių, juos tuoj pat
pakeiskite.
Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso,
maitinimo kabelio, akumuliatoriaus bloko prailginimo kabelio ir
kištuko nėra pažeidimų ir senėjimo požymių. Pažeistas dalis
leidžiama taisyti tik specialistams.
Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus),
kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai yra riboti, ar kurie
neturi patirties ir/ar žinių, kaip šiuo prietaisu naudotis, išskyrus
tuos atvejus, kai juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo
arba kai jie tokio asmens buvo išmokyti, kaip reikia naudotis
prietaisu.
Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie su prietaisu
nežaidžia.
NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ
Akumuliatorinį suktuvą-gręžtuvą galima universaliai naudoti
gręžimui ir sukimui nepriklausomai nuo elektros tinklo.
Greituoju įkrovikliu galima įkrauti keičiamus „AEG" „Accu PCLS"
sistemos 12 V akumuliatorius.
Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.
ELEKTROS TINKLO JUNGTIS LL1230
Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į
specifikacijų lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą.
Konstrukcijos saugos klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus be
apsauginio kontakto.
CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokias
normas arba normatyvinius dokumentus: EN 60745, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50
366, pagal direktyvų 98/37/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB
reikalavimus.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKUMULIATORIAI
Nauji keičiami akumuliatoriai savo pilną talpą įgyja po 4-5 įkrovos
ir iškrovos ciklų. Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus
akumuliatorius prieš naudojimą įkraukite.
Aukštesnė nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumuliatorių
galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.
Įkroviklio ir keičiamo akumuliatoriaus jungiamieji kontaktai visada
turi būti švarūs.
APSAUGA NUO AKUMULIATORIAUS PERKROVOS
Akumuliatorių blokas turi apsaugą nuo perkrovos, kuri leidžia
išvengti perkrovų ir užtikrina jo eksploatacijos ilgaamžiškumą.
Esant didelėms apkrovoms, akumuliatoriaus elektroninė sistema
prietaisą išjungia automatiškai. Kad prietaisas dirbtų toliau, reikia
jį išjungti ir vėl įjungti. Jeigu prietaisas neįsijungia, esant
galimybei, akumuliatoriaus komplektą reikia iškrauti ir įkroviklyje
iš naujo įkrauti.
POŽYMIAI
Įstačius keičiamą akumuliatorių į įkroviklio vamzdį, keičiamas
akumuliatorius automatiškai pradedamas krauti (raudonas
šviesos diodas šviečia nuolat, žalias šviesos diodas mirksi).
Jei į įkroviklį įstatomas per šiltas arba per šaltas keičiamas
akumuliatorius (raudonas šviesos diodas mirksi), įkrova
elementų
pradedama automatiškai, kai tik keičiamas akumuliatorius įgauna
skaičius
krovimui tinkamą temperatūrą. (Li-Ion 0°C...60°C).
3
Įkrovos laikas gali svyruoti priklausomai nuo akumuliatoriaus
temperatūros, reikiamo įkrovos kiekio ir akumuliatoriaus talpos.
Maksimaliai akumuliatoriaus naudingai talpai užtikrinti prietaisas,
kai akumuliatorius pilnai įsikrauna, persijungia į palaikomąjį
krovimo režimą (visą laiką šviečia žalias šviesos diodas).
Įkrauto keičiamo akumuliatoriaus iš įkroviklio išimti nebūtina.
Keičiamas akumuliatorius gali visą laiką būti kroviklyje. Jis negali
būti perkrautas, taigi visą laiką yra paruoštas naudojimui.
Jei abu šviesos diodai mirksi kartu, reiškia, kad arba
akumuliatorius įstumtas ne iki galo, arba sugedęs akumuliatorius
ar kroviklis. Saugumo sumetimais jokiu būdu toliau krovikliu ir
akumuliatoriumi nebesinaudokite ir pateikite juos patikrinti AEG
klientų aptarnavimo tarnybai.
TECHNINIS APTARNAVIMAS
Pažeistą maitinimo kabelį turi pakeisti AEG klientų aptarnavimo
skyrius, nes tam reikalingi specialūs įrankiai.
Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių
keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų
aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių
adresus brošiūroje).
Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje esantį
dešimtženklį numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai
iš AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany, galima užsisakyti prietaiso
surinkimo brėžinius.
☻SIMBOLIAI
Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją,
rekomenduojamas papildymas iš priedų
asortimento.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite
keičiamą akumuliatorių.
Rainer Kumpf
Prietaisą galima naudoti tik patalpose, saugoti
prietaisą nuo lietaus.
Neišmeskite elektros irengimu i buitinius šiukšlynus!
Pagal ES Direktyva 2002/96/EB del naudotu
irengimu, elektros irengimu ir ju itraukimo i
valstybinius istatymus naudotus irengimus butina
suringti atskirai ir nugabenti antriniu žaliavu
perdirbimui aplinkai nekenksmingu budu.
Naudotų baterijų nedeginti.
Nekraukite pažeistų keičiamų akumuliatorių, juos
tuoj pat pakeiskite.
Prieš pradėdami dirbti su prietaisu,
atidžiai perskaitykite jo naudojimo
instrukciją.
55
LIETUVIŠKAI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230