Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 31

Routers
Hide thumbs

Advertisement

Nominalni prijem ......................................................................
Broj okretaja praznog hoda .....................................................
Hod glodalice ...........................................................................
......................................................................
..............................................................
Glodalica-ø max. ....................................................................
......................................................................................
nivo pritiska zvuka (K = 3 dB(A)) ...........................................
............................................
Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su
Vrijednost emisije vibracije a
...............................................
h
Nesigurnost K .......................................................................
UPOZORENIE
UPOZORENIE!
Ako se ne bi
SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE
gubitka sluha.
djelovanja. Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.
praznog hoda aparata.
Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.
Gornju glodalicu nakon glodanja vratiti na osnovnu poziciju
Radni predmet pokretati protivno smjeru okretanja glodalice
(raditi samo u protusmjeru)! Zbog sigurnog rada koristite
58
HRVATSKI
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
(npr. kod radova sa hrastovinom, bukovinom, kamenjem,
usisati.
Pod djelovanjem ekstremnih elektromagnetskih smetnji
oscilacije broja okretaja.
PROPISNA UPOTREBA
glodanje rupa u drvu i umjetnom materijalu.
CE-IZJAVA KONFORMNOSTI
Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, po odredbama smjernica 98/37/EG, 2004/108/
EG.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove.
Garancija/Adrese servisa).
davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SIMBOLI
Prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o starim
elektricnim i elektronickim strojevima i
preuzimanju u nacionalno pravo moraju se
HRVATSKI
59

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E